Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
22.06.2018.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)


Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 107/12, 105/17 – dr. zakon i 113/17 – dr. zakon) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

1. U Odluci o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept („Službeni glasnik RS”, br. 14/18, 18/18 i 31/18), u Spisku cena lekova:

– pod rednim brojem 304. u koloni 5. reči: „LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 305. u koloni 5. reči: „LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 312. u koloni 3. broj: „1042030” zamenjuje se brojem: „1042032”;

– lekovi pod rednim brojem 371, 372. i 373. brišu se;

– pod rednim brojem 400. u koloni 11. broj: „132,40*” zamenjuje se brojem: „200,60*”;

– lekovi pod rednim brojem 525. i 526. brišu se;

– pod rednim brojem 968. u koloni 5. reči: „LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 978. u koloni 5. reči: „LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 979. u koloni 5. reči: „LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 993. u koloni 5. reči: „LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 1261. u koloni 5. reči: „LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 1262. u koloni 5. reči: „LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 1322. u koloni 5. reči: „LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 1323. u koloni 5. reči: „LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 1420. u koloni 5. reči: „LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 1421. u koloni 5. reči: „LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 1422. u koloni 5. reči: „LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 1460. u koloni 5. reči: „LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 1461. u koloni 5. reči: „LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 1462. u koloni 5. reči: „LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 1463. u koloni 5. reči: „LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 1464. u koloni 5. reči: „PREDSTAVNIŠTVO LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 1465. u koloni 5. reči: „PREDSTAVNIŠTVO LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 1496. u koloni 5. reči: „LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 1497. u koloni 5. reči: „LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 1498. u koloni 5. reči: „LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 1499. u koloni 5. reči: „LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 1721. u koloni 5. reči: „UFAR DOO” zamenjuju se rečima: „PREDSTAVNIŠTVO SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. BEOGRAD”;

– pod rednim brojem 1721. u koloni 9. reči: „Ufar DOO u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals DD, Slovenija” zamenjuju se rečima: „Lek Farmacevtska Družba DD”;

– pod rednim brojem 1721. u koloni 10. reči: „Republika Srbija” zamenjuju se rečju: „Slovenija”;

– pod rednim brojem 1722. u koloni 5. reči: „UFAR DOO” zamenjuju se rečima: „PREDSTAVNIŠTVO SANDOZ PHARMACEUTICALS DD BEOGRAD”;

– pod rednim brojem 1722. u koloni 9. reči: „Ufar DOO u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals DD, Slovenija” zamenjuju se rečima: „Lek Farmacevtska Družba DD”;

– pod rednim brojem 1722. u koloni 10. reči: „Republika Srbija” zamenjuju se rečju: „Slovenija”;

– pod rednim brojem 1722. u koloni 11. broj: „488,40” zamenjuje se brojem: „456,30”;

– pod rednim brojem 1815. u koloni 5. reči: „PREDSTAVNIŠTVO LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 1816. u koloni 5. reči: „PREDSTAVNIŠTVO LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 1817. u koloni 5. reči: „PREDSTAVNIŠTVO LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 1818. u koloni 5. reči: „PREDSTAVNIŠTVO LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 1819. u koloni 5. reči: „PREDSTAVNIŠTVO LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 2639. u koloni 9. reči: „Zdravlje AD; Actavis LTD” zamenjuju se rečima: „Actavis LTD ”;

– pod rednim brojem 2639. u koloni 10. reči: „Republika Srbija; Malta” zamenjuje se rečju: „Malta”;

– pod rednim brojem 2640. u koloni 9. reči: „Zdravlje AD; Actavis LTD” zamenjuju se rečima: „Actavis LTD ”;

– pod rednim brojem 2640. u koloni 10. reči: „Republika Srbija; Malta” zamenjuje se rečju: „Malta”;

– lekovi pod rednim brojem 2722, 2723. i 2724. brišu se;

– pod rednim brojem 2950. u koloni 5. reči: „SANOFI – AVENTIS DOO” zamenjuju se rečima: „PHARMA – MAAC DOO BEOGRAD”;

– pod rednim brojem 2951. u koloni 5. reči: „SANOFI – AVENTIS DOO” zamenjuju se rečima: „PHARMA – MAAC DOO BEOGRAD”;

– pod rednim brojem 2952. u koloni 5. reči: „SANOFI – AVENTIS DOO” zamenjuju se rečima: „PHARMA – MAAC DOO BEOGRAD”;

– pod rednim brojem 2953. u koloni 5. reči: „SANOFI – AVENTIS DOO” zamenjuju se rečima: „PHARMA – MAAC DOO BEOGRAD”;

– pod rednim brojem 3159. u koloni 4. broj: „8606103100283” zamenjuje se brojevima: „8606010920066; 8606106743920”;

– pod rednim brojem 3159. u koloni 5. reči: „TEVA SERBIA DOO” zamenjuju se rečima: „ACTAVIS DOO BEOGRAD”;

– pod rednim brojem 3159. u koloni 9. reči: „Pharmachemie B.V.” zamenjuju se rečima: „Pharmachemie B.V.; Teva Gyogyszergyar Zrt”;

– pod rednim brojem 3159. u koloni 10. reč: „Holandija” zamenjuje se rečima: „Holandija; Mađarska”;

– pod rednim brojem 3159. u koloni 11. broj: „5.886,90” zamenjuje se brojem: „5.838,50*”;

– pod rednim brojem 3160. u koloni 4. broj: „8606010920073” zamenjuje se brojevima: „8606010920073; 8606106743937”;

– pod rednim brojem 3160. u koloni 5. reči: „TEVA SERBIA DOO” zamenjuju se rečima: „ACTAVIS DOO BEOGRAD”;

– pod rednim brojem 3160. u koloni 9. reči: „Pharmachemie B.V.” zamenjuju se rečima: „Pharmachemie B.V.; Teva Gyogyszergyar Zrt”;

– pod rednim brojem 3160. u koloni 10. reč: „Holandija” zamenjuje se rečima: „Holandija; Mađarska”;

– pod rednim brojem 3160. u koloni 11. broj: „19.011,90” zamenjuje se brojem: „18.866,70”;

– lekovi pod rednim brojevima 3768. i 3770. brišu se;

– lekovi pod rednim brojevima 4083, 4084. i 4085. brišu se;

– lekovi pod rednim brojevima 4195. i 4196. brišu se;

– pod rednim brojem 4210. u koloni 11. broj: „1.221,30*” zamenjuje se brojem: „1.620,70*”;

– pod rednim brojem 4215. u koloni 11. broj: „1.119,50*” zamenjuje se brojem: „1.929,60*”;

– lekovi pod rednim brojevima 4304, 4305, 4306. i 4307. brišu se;

– lekovi pod rednim brojevima 4365, 4366. i 4368. brišu se;

– pod rednim brojem 4530. u koloni 5. reči: „LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 4554. u koloni 5. reči: „LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 5331. u koloni 5. reči: „PREDSTAVNIŠTVO LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 5332. u koloni 5. reči: „PREDSTAVNIŠTVO LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 5333. u koloni 5. reči: „PREDSTAVNIŠTVO LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 5334. u koloni 5. reči: „PREDSTAVNIŠTVO LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 5418. u koloni 5. reči: „PREDSTAVNIŠTVO LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 5419. u koloni 5. reči: „PREDSTAVNIŠTVO LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 5420. u koloni 5. reči: „PREDSTAVNIŠTVO LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”;

– pod rednim brojem 5421. u koloni 5. reči: „PREDSTAVNIŠTVO LES LABORATOIRES SERVIER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” zamenjuju se rečima: „SERVIER DOO”.

Posle rednog broja 5519. dodaje se sledeći tekst koji glasi:

Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print