Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
22.06.2018.

Odluka o dopuni Odluke o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)


Na osnovu člana 254. stav 3. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 73/03, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 9/10 – US i 18/10 – dr. zakon), a u vezi sa članom 310. stav 1. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16 i 113/17 – dr. zakon) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata

1. U Odluci o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata („Službeni glasnik RS”, br. 136/14, 65/15, 16/16, 102/16 i 49/17), u tački 3, alineja šesta, posle podtačke 3) dodaje se podtačka 3a), koja glasi:

„3a) Carinski referat Velika Plana;”.

2. Danom stupanja na snagu ove odluke počinje da radi Carinski referat Velika Plana.

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print