Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
21.12.2020.

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o tržištu kapitala
("Sl. glasnik RS", br. 153/2020)


Član 1.

U Zakonu o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 112/15, 108/16 i 9/20) posle člana 25. dodaju se naziv člana 25a i član 25a, koji glase:

„Posebna pravila za jedinstveni prospekt koji se odnosi na dužničke hartije od vrednosti

Član 25a

Forma i minimalna sadržina jedinstvenog prospekta koji se odnosi na dužničke hartije uređuje se podzakonskim aktom Komisije.

Jedinstveni prospekt iz stava 1. ovog člana ne sadrži skraćeni prospekt.

Informacije o izdavaocu iz prospekta iz stava 1. ovog člana, pod uslovom da su dostupne u javnim registrima, odnosno na internet stranici izdavaoca, kao i informacije koje se odnose na finansijske i revizorske izveštaje izdavaoca, mogu se u prospektu prikazati upućivanjem, odnosno direktnim linkovanjem.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, prospekt koji se odnosi na dužničke hartije od vrednosti sadrži spisak svih dokumenata u kojima su sadržane navedene informacije, sa jasnom naznakom u kom delu pojedinog dokumenta se nalazi konkretna informacija i na kojoj internet stranici i delu internet stranice je dokument dostupan u elektronskoj formi.

Sastavni delovi prospekta iz stava 1. ovog člana su poslednji redovan godišnji finansijski izveštaj sa izveštajem revizora izdavaoca, kao i godišnji izveštaj o poslovanju menadžmenta ukoliko je izdavalac dužan da ga sačini.

Sastavni deo prospekta iz stava 1. ovog člana je i poslednji konsolidovani godišnji finansijski izveštaj kada je izdavalac obavezan da ga izradi u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

U slučaju da se poslednji redovan godišnji finansijski izveštaj izdavaoca odnosi na period od 200 dana pre nego što je zahtev za odobrenje objavljivanja prospekta podnet Komisiji, izdavalac nije dužan da sačini i prikaže polugodišnji finansijski izveštaj.

Uz zahtev za odobrenje objavljivanja prospekta iz stava 1. ovog člana, izdavalac nije dužan da podnese dokumentaciju koja je javno dostupna u javnim registrima.”.

Član 2.

U članu 123. stav 2. tačka 2) menja se i glasi:

„2) da je u periodu od tri meseca koji prethodi danu donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara na kojoj se odlučuje o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP ukupno ostvareni obim prometa akcija koje su predmet navedenog povlačenja iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja;”.

U tački 3) reči: „tri meseca” zamenjuju se rečima: „jednom mesecu”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o tržištu kapitala


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print