Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
21.10.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PRIJAVLJIVANJU DOGAĐAJA U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2016)


Na osnovu člana 17. stav 3, čl. 239. i 265. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 – dr. zakon),
Direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o prijavljivanju događaja u civilnom vazduhoplovstvu

Član 1.

U Pravilniku o prijavljivanju događaja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 54/12), u članu 3. stav 1. tačka 1) posle reči: „ozbiljne nezgode” zapeta i reči: „kako su oni definisani u članu 204. Zakona o vazdušnom saobraćaju” brišu se.

Član 2.

Prilog 1. zamenjuje se novim Prilogom 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Aneks I

DOGAĐAJI U VEZI SA KORIŠĆENjEM VAZDUHOPLOVA

Napomena: Ovaj aneks je struktuiran na takav način da su značajni događaji povezani sa kategorijama aktivnosti tokom kojih se oni uobičajeno pojavljuju, na osnovu iskustva, kako bi se olakšalo prijavljivanje takvih događaja. Međutim, lista događaja iz ovog aneksa ne znači da se ne smeju prijavljivati događaji koji nisu obuhvaćeni listom.

1. VAZDUHOPLOVNE AKTIVNOSTI

1.1. Priprema leta

(1) Korišćenje netačnih podataka ili pogrešan unos u opremu koja se koristi za navigaciju ili izračunavanje performansi, koje može da ugrozi vazduhoplov, lica u njemu ili bilo koja druga lica;
(2) prevoz ili pokušaj prevoza opasnog tereta protivno važećim propisima, uključujući nepravilno obeležavanje, pakovanje i rukovanje opasnim teretom.

1.2. Priprema vazduhoplova

(1) Pogrešan tip goriva ili kontaminirano gorivo;
(2) nesprovođenje, nepravilno ili neodgovarajuće sprovođenje postupka odleđivanja/zaštite od zaleđivanja.

1.3. Poletanje i sletanje

(1) Izletanje vazduhoplova sa rulne ili poletno-sletne staze;
(2) stvarni ili mogući neovlašćeni izlazak vazduhoplova na rulnu ili poletno-sletnu stazu;
(3) neovlašćeno prisustvo vazduhoplova van zone završnog prilaza i poletanja (FATO- Final Approach and Take-off Area);
(4) svako prekinuto poletanje;
(5) nemogućnost da se postignu zahtevane ili očekivane performanse tokom poletanja, neuspelog prilaza ili sletanja;
(6) poletanje ili pokušaj poletanja, prilaz ili sletanje u nepravilnoj konfiguraciji;
(7) udar repom, krakom elise (lopatica kod mlaznog)/terminezon ili gondolom motora tokom poletanja ili sletanja;
(8) prilaz koji nije u skladu sa kriterijumima operatera za stabilan prilaz;
(9) nastavak instrumentalnog prilaza ispod objavljenih minimuma sa neadekvatnim vizuelnim referencama;
(10) preventivno ili prinudno sletanje;
(11) kratko i dugačko sletanje;
(12) tvrdo sletanje.

1.4. Sve faze leta

(1) Gubitak kontrole;
(2) nepravilan položaj vazduhoplova;
(3) odstupanje od zadatog nivoa leta;
(4) aktiviranje bilo kog sistema zaštite koji se odnosi na performanse vazduhoplova;
(5) nenamerno odstupanje od nameravane ili zadate putanje koje je manje od dvostruko zahtevane navigacione performanse ili 10 nautičkih milja;
(6) prekoračenje definisanih ograničenja vazduhoplova;
(7) operacije sa netačno podešenim visinomerom;
(8) mlazni udar (Jet blast) ili potiskivanje vazduha okretanjem rotora i potiskivanje vazduha okretanjem elise, događaji koji su ugrozili ili koji su mogli da ugroze vazduhoplov, lica u njemu ili bilo koje drugo lice;
(9) pogrešno tumačenje podataka dobijenih od sistema za automatizovano i optimalno upravljanje vazduhoplovom koje je ugrozilo ili je moglo da ugrozi vazduhoplov, lica u njemu ili bilo koje drugo lice.

1.5. Druge vrste događaja

(1) Nenamerno oslobađanje tereta ili druge opreme koja se nosi spolja;
(2) gubitak svesnosti o situaciji (uključujući okruženje, mod ili svesnost o sistemu, prostorna i vremenska dezorijentacija;
(3) svaki događaj u kome ljudske mogućnosti direktno utiču ili mogu da utiču na udes ili ozbiljnu nezgodu.

2. TEHNIČKI DOGAĐAJI

2.1. Struktura i sistemi

(1) Gubitak bilo kog dela strukture vazduhoplova u letu;
(2) otkaz sistema;
(3) gubitak redundantnosti sistema;
(4) curenje bilo kog fluida koje je prouzrokovalo opasnost od požara ili mogućnost kontaminacije strukture vazduhoplova, sistema ili opreme, koji su doveli ili su mogli dovesti do ugrožavanja vazduhoplova, lica u njemu ili bilo kog drugog lica;
(5) neispravnosti ili kvarovi sistema za gorivo koji su uticali na snabdevanje gorivom i/ili na njegovu distribuciju;
(6) neispravnost ili kvar bilo kog sistema za indikaciju koji dovode do prikaza netačnih podataka posadi;
(7) nepravilno funkcionisanje komandi leta, kao što su asimetrično kretanje komandi ili zaglavljene komande leta (na primer: za uzgon (zakrilca/pretkrilca), za otpor (vazdušne kočnice), za kontrolu položaja vazduhoplova (krilca, kormilo visine, kormilo pravca));

2.2. Pogonski sistemi (uključujući motore, elise, i rotorske sisteme) i pomoćne pogonske jedinice (APU- Auxiliary Power Units)

(1) Kvar ili značajna neispravnost u radu bilo kog dela ili kontrolnog sistema elise, rotora ili pogonskog sistema;
(2) oštećenje ili kvar glavnog/repnog rotora ili transmisije i/ili ekvivalentnih sistema;
(3) nekomandovano gašenje bilo kog motora ili APU, ili komandovano gašenje motora u letu (na primer: ETOPS, MEL);
(4) prekoračenje operativnih ograničenja motora, uključujući preveliki broj obrtaja ili nemogućnost kontrolisanja brzine rotacije komponenti sa velikom brzinom rotacije (na primer: APU, vazdušni starter, sistem za hlađenje (Air Cycle Machine), motor vazdušne turbine, elise ili rotori);
(5) kvar ili neispravno funkcionisanje bilo kog dela motora, pogonske grupe, APU ili transmisije što za posledicu ima jednu ili više sledećih stvari:

a) sistem obrnutog potiska ne radi kako mu je komandovano;
b) nije moguće kontrolisati snagu, potisak ili broj obrtaja;
c) razletanje delova motora pri kome se delovi/krhotine ne zadržavaju u kućištu motora.

3. INTERAKCIJA SA PRUŽANjEM USLUGA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI I UPRAVLJANjEM VAZDUŠNIM SAOBRAĆAJEM

(1) Odobrenje kontrole letenja (Air Traffic Control Clearance) kojim se ugrožava bezbednost;
(2) dugotrajni gubitak komunikacije sa jedinicom pružaoca usluga u vazdušnom saobraćaju (Air Traffic Service Unit) ili jedinicom upravljanja vazdušnim saobraćajem (Air Traffic Management Unit);
(3) konfliktne instrukcije različitih jedinica kontrole letenja koje mogu da dovedu do smanjenja normi razdvajanja;
(4) pogrešna interpretacija radio-komunikacije koja je ugrozila ili je mogla da ugrozi vazduhoplov, lica u njemu ili bilo koje drugo lice;
(5) namerno odstupanje od instrukcije kontrole letenja koje je ugrozilo ili je moglo da ugrozi vazduhoplov, lica u njemu ili bilo koje drugo lice.

4. SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI I KRITIČNE SITUACIJE

(1) Svaki događaj koji vodi ka objavljivanju vanredne situacije („Mayday” ili „PAN“ objava);
(2) svaka paljevina, topljenje, dim, isparenja, varničenje, pregrevanje, vatra ili eksplozija; (3) kontaminirani vazduh u pilotskoj ili putničkoj kabini koji ugrožava ili bi mogao da ugrozi vazduhoplov, lica u njemu ili bilo koje drugo lice;
(4) nemogućnost da letačka ili kabinska posada sprovede postupke u slučaju opasnosti kojima se opasnost otklanja;
(5) korišćenje opreme za postupanje u vanrednim situacijama ili sprovođenje neuobičajenih procedura koje utiču na performanse tokom leta ili sletanja;
(6) otkaz bilo kog sistema ili opreme koji ugrožava ili može da ugrozi vazduhoplov, lica u njemu ili bilo koje drugo lice u slučaju opasnosti ili tokom spasavanja;
(7) gubitak kontrole pritiska u kabini;
(8) kritično niska količina goriva ili količina rezervnog goriva ispod propisanog minimuma na destinaciji;
(9) svako korišćenje kiseonika namenjenog posadi od strane posade;
(10) onesposobljenost bilo kog člana letačke ili kabinske posade koja je prouzrokovala da je broj ovlašćenih članova posade ispod propisanog minimuma;
(11) umor posade koji utiče ili može da utiče na sposobnost posade da bezbedno obavlja letačke dužnosti.

5. SPOLJNO OKRUŽENjE I METEOROLOGIJA

(1) Sudar ili neposredna opasnost od sudara na zemlji ili u vazduhu, sa drugim vazduhoplovom, terenom ili preprekom (1);
(2) sistem za izbegavanje sudara u vazduhu (ACAS RA – Airborne Collision Avoidance System, Resolution Advisory);
(3) aktiviranje autentičnog sistema za upozoravanje na opasno približavanje zemlji kao što je GPWS (Ground Proximity Warning System)/TAWS (Terrain Awareness and Warning System);
(4) udar životinja u vazduhoplov, uključujući i udar ptice;
(5) oštećenje nastalo usisavanjem stranog predmeta (FOD-Foreign Object Debris);
(6) neočekivano loši uslovi na poletno-sletnoj stazi;
(7) pojava turbulencija u tragu drugog vazduhoplova;
(8) ometanje vazduhoplova upotrebom vatrenog oružja, vatrometa, puštanjem probnih balona, osvetljivanjem laserima, laserima jakog svetla, letovima bespilotnih vazduhoplova, letovima vazduhoplovnih modela i sličnim sredstvima;
(9) udar groma koji je doveo da oštećenja vazduhoplova ili gubitka, odnosno neispravnosti osnovne funkcije vazduhoplova;
(10) udar grada koji je doveo da oštećenja vazduhoplova ili gubitka, odnosno neispravnosti osnovne funkcije vazduhoplova;
(11) let vazduhoplova u uslovima jake turbulencije usled koje je povređeno neko lice u vazduhoplovu ili je nastala potreba za proverom konstrukcije vazduhoplova posle leta;
(12) nailazak na smicanje vazdušnih struja;
(13) formiranje leda koje dovodi do teškoća u upravljanju vazduhoplovom, oštećenja vazduhoplova ili gubitka, odnosno neispravnosti osnovne funkcije vazduhoplova;
(14) pojava vulkanskog pepela.
–––––––––––––––

1 Prepreka uključuje vozilo.

6. OBEZBEĐIVANjE

(1) Pretnja bombom ili otmica;
(2) teškoće u kontrolisanju putnika u alkoholisanom stanju, nasilnih putnika ili putnika neprihvatljivog ponašanja;
(3) otkrivanje slepog putnika.

Aneks II

DOGAĐAJI KOJI SE ODNOSE NA TEHNIČKE USLOVE, ODRŽAVANjE I POPRAVKU VAZDUHOPLOVA

1. PROIZVODNjA

Proizvodi, delovi ili uređaji koji su iz proizvodne organizacije izašli sa odstupanjima od projektnih zahteva, čija je priroda takva da mogu dovesti do potencijalno nebezbednih stanja utvrđenih od strane nosioca sertifikata o tipu ili nosioca odobrenja projekta.

2. PROJEKTOVANjE

Svaki otkaz, neispravnost, kvar ili drugi događaj koji se odnose na proizvod, deo ili uređaj, koji su doveli ili su mogli dovesti do nebezbednog stanja.

Napomena: Ova lista se primenjuje na događaje u vezi sa proizvodima, delovima ili uređajima za koje se izdaju potvrda o tipu, dodatna potvrda o tipu, evropska potvrda o tehničkom standardu (ETSO – European Technical Standard Order), odobrenje projekta veće popravke ili na bilo koji drugi slučaj kod koga se izdaje odobrenje u skladu sa propisom kojim se uređuje sertifikacija vazduhoplova, delova i uređaja u pogledu plovidbenosti i zaštite životne sredine, kao i sertifikacija organizacija za projektovanje i proizvodnju.

3. ODRŽAVANjE I OBEZBEĐIVANjE KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI

(1) Ozbiljno oštećenje strukture (npr. prskotine, trajna deformacija, delaminacija, odvajanje, nagorelost, značajna istrošenost ili korozija) koje je uočeno tokom održavanja vazduhoplova ili komponente;
(2) ozbiljno curenje fluida ili zagađenje fluida (npr. hidro ulja, goriva, ulja, gasa ili drugih fluida);
(3) otkaz ili neispravnost bilo kog dela motora ili pogonske grupe i/ili transmisije koje dovodi do:

a) razletanja delova motora pri kome se delovi/krhotina ne zadržavaju u kućištu motora;

b) otkaza strukture nosača motora.

(4) Oštećenje, otkaz ili kvar elise, koji mogu da dovedu do odvajanja elise u letu ili do odvajanja bilo kog većeg dela elise i/ili do neispravnog funkcionisanja sistema za upravljanje elisom;
(5) oštećenje, otkaz ili kvar transmisije glavnog rotora/veze, koji mogu da dovedu do odvajanja rotorskog sklopa i/ili do neispravnog funkcionisanja sistema za upravljanje rotorom;
(6) značajna neispravnost sistema ili opreme koji su kritični za bezbednost, uključujući i sistem ili opremu za vanredne situacije, za vreme ispitivanja prilikom radova održavanja ili nemogućnost da se oni aktiviraju posle održavanja;
(7) neispravno sklopljene ili ugrađene komponente vazduhoplova, što je uočeno prilikom inspekcije ili procedure ispitivanja koje nisu obavljane radi provere te specifične komponente;
(8) pogrešna procena nekog ozbiljnog kvara ili ozbiljno nepoštovanje MEL procedure i procedure za korišćenje Tehničke knjige vazduhoplova;
(9) ozbiljno oštećenje sistema žičnih veza na vazduhoplovu (EWIS – Electrical Wiring Interconnection System);
(10) svaki kvar kritičnih komponenti sa ograničenim životnim vekom, koji za posledicu ima trajno povlačenje komponente iz upotrebe pre isticanja punog životnog ciklusa;
(11) upotreba proizvoda, komponenti ili materijala nepoznatog ili sumnjivog porekla, ili upotreba neispravnih kritičnih komponenti;
(12) obmanjujući, netačni ili nedovoljno primenljivi podaci ili procedure za održavanje koji mogu da dovedu do značajnih grešaka u održavanju, uključujući tu i pitanje razumevanja jezika;
(13) netačna kontrola ili primena podataka o ograničenjima vazduhoplova ili podataka o planiranom održavanju;
(14) vraćanje vazduhoplova u saobraćaj posle radova održavanja u slučaju da postoji bilo koja neusaglašenost koja može da ugrozi bezbednost letenja;
(15) ozbiljno oštećenje vazduhoplova nastalo prilikom obavljanja radova održavanja usled nepravilnog održavanja ili usled upotrebe neodgovarajuće ili neispravne zemaljske opreme zbog koje se zahtevaju dodatni radovi održavanja;
(16) uočeno nagorevanje, topljenje, dim, varničenje, pregrevanje ili pojava vatre;
(17) svaki događaj kod koga je ljudski faktor, uključujući i umor osoblja, direktno doprineo ili je mogao da doprinese udesu ili ozbiljnoj nezgodi;
(18) značajna neispravnost, problem s pouzdanošću ili ponovljeni slučajevi nedovoljnog kvaliteta snimanja koji se odnose na sisteme za snimanje tokom leta (kao što su sistem za zapisivanje podataka o letu, sistem za zapisivanje prenosa digitalnih podataka, sistem za snimanje govora u pilotskoj kabini) ili nedostatak informacija koje se zahtevaju da bi se obezbedila ispravnost sistema za zapisivanje u letu.

Aneks III

DOGAĐAJI U VEZI SA USLUGAMA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI I ODGOVARAJUĆOM INFRASTRUKTUROM

Napomena: Ovaj aneks je struktuiran na takav način da su značajni događaji povezani sa kategorijama aktivnosti tokom kojih se oni uobičajeno pojavljuju, na osnovu iskustva, kako bi se olakšalo prijavljivanje takvih događaja. Međutim, lista događaja iz ovog aneksa ne znači da se ne smeju prijavljivati događaji koji nisu obuhvaćeni listom.

1. DOGAĐAJI KOJI SE ODNOSE NA VAZDUHOPLOV

(1) Sudar ili neposredna opasnost od sudara na zemlji ili u vazduhu između vazduhoplova i drugog vazduhoplova, terena ili prepreke(1), uključujući i gotovo kontrolisani let u teren (CFIT – Controlled flight into terrain);
(2) narušavanje propisanih normi razdvajanja(2);
(3) neodgovarajuće razdvajanje(3);
(4) sistem za izbegavanje sudara u vazduhu (ACAS RA);
(5) udar životinja u vazduhoplov, uključujući i udar ptice;
(6) izletanje vazduhoplova sa rulne ili poletno-sletne staze;
(7) stvarni ili mogući neovlašćeni izlazak vazduhoplova na rulnu ili poletno-sletnu stazu;
(8) neovlašćeno prisustvo vazduhoplova van zone završnog prilaza i poletanja (FATO);
(9) odstupanje vazduhoplova od odobrenja kontrole letenja;
(10) odstupanje vazduhoplova od odgovarajućih propisa o upravljanju vazdušnim saobraćajem (ATM-Air Traffic Management):

  • (a) odstupanje vazduhoplova od primenjivih objavljenih postupaka upravljanja vazdušnim saobraćajem;
  • (b) povreda vazdušnog prostora, uključujući neovlašćeni ulazak u vazdušni prostor;
  • (c) odstupanje od nošenja i korišćenja opreme vazduhoplova povezane sa upravljanjem vazdušnim saobraćajem, a koja je obavezna na osnovu primenjivih propisa.

(11) Događaji pruzrokovani zabunom u vezi sa pozivnim znakom vazduhoplova.
–––––––––––––––

1 Prepreka uključuje vozilo.

2 Odnosi se na situaciju u kojoj nisu sprovedeni propisani minimumi razdvajanja između vazduhoplova ili između vazduhoplova i vazdušnog prostora.

3 U nedostatku propisanih minimuma razdvajanja, situacija u kojoj su vazduhoplovi uočeni preblizu jedan drugom da bi piloti mogli da sprovedu bezbedno razdvajanje.

2. DEGRADACIJA ILI POTPUNI GUBITAK USLUGA ILI FUNKCIJA

(1) Nemogućnost pružanja usluga upravljanja vazdušnim saobraćajem ili nemogućnost vršenja funkcija upravljanja vazdušnim saobraćajem:

  • (a) nemogućnost pružanja usluga u vazdušnom saobraćaju ili vršenja funkcija usluga u vazdušnom saobraćaju;
  • (b) nemogućnost pružanja usluga upravljanja vazdušnim prostorom ili vršenja funkcije upravljanja vazdušnim prostorom;
  • (c) nemogućnost pružanja usluga upravljanja protokom vazdušnog saobraćaja i kapacitetom ili vršenja funkcije upravljanja protokom vazdušnog saobraćaja i kapacitetom.

(2) Nedostatak ili netačne, oštećene, neadekvatne informacije ili informacije koje dovode u zabludu, od strane bilo koje službe podrške(1), uključujući i informacije koje se odnose na loše stanje površine poletno-sletne staze;
(3) gubitak usluge komunikacije;
(4) gubitak usluge nadzora;
(5) gubitak usluge ili funkcije obrade i distribucije podataka;
(6) gubitak usluge navigacije;
(7) gubitak obezbeđivanja sistema upravljanja vazdušnim saobraćajem koji je imao ili je mogao imati uticaj na bezbedno pružanje usluga;
(8) značajno preopterećenje sektora/pozicije koje dovodi do potencijalnog narušavanja pružanja usluga u vazdušnom saobraćaju;
(9) netačan prijem ili pogrešno tumačenje značajnih poruka u komunikaciji, uključujući nedostatak razumevanja jezika koji se koristi, kada je to imalo ili je moglo imati direktan uticaj na bezbedno pružanje usluga;
(10) duži gubitak komunikacije sa vazduhoplovom ili sa drugom jedinicom za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju.

3. OSTALI DOGAĐAJI

(1) Objavljivanje vanredne situacije („MAYDAY” ili „PAN” objava);
(2) značajno ometanje pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi (ANS-Air Navigation Services) (na primer emitovanje radio stanica u FM opsegu, ometanje rada sistema za instrumentalno sletanje (ILS-Instrument Landing Sistem), ometanje rada VOR (VOR-VHF Omni Directional Radio Range) uređaja i komunikacija);
(3) ometanje leta vazduhoplova, ometanje rada jedinice za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju ili ometanje radio-komunikacije vatrenim oružjem, pirotehničkim sredstvima (vatromet), vezanim zmajevima, osvetljivanjem laserima, laserima jakog svetla, bespilotnim vazduhoplovima, ili na sličan način;
(4) ispuštanje goriva;
(5) pretnja bombom ili otmica;
(6) umor koji utiče ili bi mogao da utiče na mogućnosti za bezbedno obavljanje dužnosti u vazdušnoj plovidbi i vazdušnom saobraćaju;
(7) svaki događaj kada je ljudsko delovanje direktno doprinelo ili je moglo da doprinese nesreći ili ozbiljnoj nezgodi.

Aneks IV

DOGAĐAJI U VEZI SA AERODROMIMA I ZEMALJSKIM SLUŽBAMA

1. UPRAVLJANjE BEZBEDNOŠĆU NA AERODROMU

Napomena: Ovaj aneks je struktuiran na takav način da su značajni događaji povezani sa kategorijama aktivnosti tokom kojih se oni uobičajeno pojavljuju, na osnovu iskustva, kako bi se olakšalo prijavljivanje takvih događaja. Međutim, lista događaja iz ovog aneksa ne znači da se ne smeju prijavljivati događaji koji nisu obuhvaćeni listom.
–––––––––––––––

1 Na primer: usluge u vazdušnom saobraćaju (ATS-Air Traffic Service), automatsko emitovanje terminalnih informacija (ATIS-Automatic Terminal Information Service), usluge vazduhoplovne meteorologije, navigacione baze podataka, mape, karte usluge vazduhoplovnog informisanja (AIS-Aeronautical information service), priručnici.

1.1. Događaji u vezi sa vazduhoplovima i preprekama

(1) Sudar ili neposredna opasnost od sudara na zemlji ili u vazduhu, vazduhoplova s drugim vazduhoplovom, terenom ili preprekom(1);
(2) udar životinja u vazduhoplov, uključujući i udar ptice;
(3) izletanje vazduhoplova sa rulne ili poletno-sletne staze;
(4) stvarni ili mogući neovlašćeni izlazak vazduhoplova na rulnu ili poletno-sletnu stazu;
(5) neovlašćeno prisustvo vazduhoplova van zone završnog prilaza i poletanja (FATO);
(6) odstupanje vazduhoplova ili vozila od dobijenih odobrenja, uputstva ili ograničenja tokom rada na manevarskim površinama aerodroma (na primer: pogrešna poletno-sletna staza, rulna staza ili deo aerodroma čija je upotreba ograničena);
(7) strani predmet (FOD) na manevarskim površinama koji je ugrozio ili je mogao da ugrozi vazduhoplov, lica u njemu ili bilo koje drugo lice;
(8) prepreke na aerodromu ili u blizini aerodroma koje nisu objavljene u Zborniku vazduhoplovnih informacija (AIP – Aeronautical Information Publication) ili u NOTAM (Notice to Airmen) i/ili koje nisu pravilno obeležene ili osvetljene;
(9) ometanje pri izguravanju (push-back), vožnji unazad (power-back) ili rulanju prouzrokovano vozilima, opremom ili osobama;
(10) putnici ili neovlašćene osobe ostavljene na platformi bez nadzora;
(11) događaji povezani sa udarom mlaza motora ili sa jakim strujanjem uzrokovanim radom rotora ili elise;
(12) objavljivanje vanredne situacije („MAYDAY” ili „PAN” objava).

1.2. Pogoršanje ili potpuni gubitak usluga ili funkcija

(1) Gubitak ili neuspešna komunikacije između:

  • (a) aerodroma, vozila ili zemaljskog osoblja i jedinice pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi ili jedinice pružaoca usluga upravljanja platformom;
  • (b) jedinice pružaoca usluga upravljanja platformom i vazduhoplova, vozila ili jedinice pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi;

(2) značajan otkaz, neispravnost ili kvar opreme ili sistema na aerodromu, zbog čega je došlo do ugrožavanja ili je moglo doći do ugrožavanja vazduhoplova ili lica u vazduhoplovu;
(3) značajni nedostaci u vezi svetala, oznaka ili znakova na aerodromu;
(4) otkaz sistema za upozoravanje u slučaju vanredne situacije na aerodromu;
(5) spasilačko-vatrogasna služba nije dostupna u skladu sa primenjivim zahtevima.

1.3. Ostali događaji

(1) Požar, dim, eksplozije u aerodromskim uređajima i objektima ili njihovoj blizini, kao i opremi, zbog čega je došlo do ugrožavanja ili je moglo doći do ugrožavanja vazduhoplova, lica u vazduhoplovu i drugih lica;
(2) događaji u vezi sa obezbeđivanjem na aerodromu (na primer: nezakonit ulazak, sabotaža, pretnja bombom);
(3) neobaveštavanje o značajnim promenama koje se odnose na uslove rada aerodroma zbog čega je došlo do ugrožavanja ili je moglo da dođe do ugrožavanja vazduhoplova, lica u vazduhoplovu i drugih lica;
(4) izostanak, nepravilan ili neodgovarajući postupak odleđivanja/zaštite od zaleđivanja vazduhoplova;
(5) curenje velikih količina goriva u toku operacije punjenja vazduhoplova gorivom;
(6) punjenje kontaminiranog goriva ili neodgovarajuće vrste goriva ili drugih osnovnih fluida (uključujući kiseonik, azot, ulje i vodu za piće);
(7) pogrešno postupanje pri lošim uslovima na površini poletno-sletne staze;
(8) svaki događaj kada je ljudsko delovanje direktno doprinelo ili je moglo da doprinese nesreći ili ozbiljnoj nezgodi.
–––––––––––––––

1 Prepreka uključuje vozilo.

2. PRIHVAT I OTPREMA VAZDUHOPLOVA

Napomena: Ovaj odeljak je struktuiran na takav način da su značajni događaji povezani sa kategorijama aktivnosti tokom kojih se oni uobičajeno pojavljuju, na osnovu iskustva, kako bi se olakšalo prijavljivanje takvih događaja. Međutim, lista događaja iz ovog aneksa ne znači da se ne smeju prijavljivati događaji koji nisu obuhvaćeni listom.

2.1. Događaji u vezi sa vazduhoplovom i aerodromom

(1) Sudar ili neposredna opasnost od sudara na zemlji ili u vazduhu, vazduhoplova s drugim vazduhoplovom, terenom ili preprekom (1);
(2) stvarni ili mogući neovlašćeni izlazak vazduhoplova na rulnu ili poletno-sletnu stazu;
(3) izletanje vazduhoplova sa rulne ili poletno-sletne staze;
(4) značajna kontaminacija strukture, sistema i opreme vazduhoplova koja je prouzrokovana prevozom prtljaga, pošte ili tereta;
(5) ometanje pri izguravanju (push-back), vožnji unazad (power-back) ili rulanju prouzrokovano vozilima, opremom ili osobama;
(6) strani predmet (FOD) na manevarskim površinama koji je ugrozio ili je mogao da ugrozi vazduhoplov, lica u njemu ili bilo koje drugo lice;
(7) putnici ili neovlašćene osobe ostavljene na platformi bez nadzora;
(8) požar, dim, eksplozije u aerodromskim uređajima i objektima ili njihovoj blizini, kao i opremi, zbog čega je došlo do ugrožavanja ili je moglo da dođe do ugrožavanja vazduhoplova, lica u njemu ili bilo kog drugog lica;
(9) događaji u vezi sa obezbeđivanjem na aerodromu (na primer: nezakonit ulazak, sabotaža, pretnja bombom).

2.2. Pogoršanje ili potpuni gubitak usluga ili funkcija

(1) Gubitak ili neuspešna komunikacija sa vazduhoplovom, vozilom, jedinicom pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi ili jedinicom pružaoca usluga upravljanja platformom;
(2) značajan otkaz, neispravnost ili kvar opreme ili sistema na aerodromu, zbog čega je došlo do ugrožavanja ili je moglo da dođe do ugrožavanja vazduhoplova ili lica u vazduhoplovu;
(3) značajni nedostaci u vezi svetala, oznaka ili znakova na aerodromu.

2.3. Posebni događaji u vezi sa zemaljskim opsluživanjem

(1) Nepravilan prihvat i otprema ili ukrcavanje putnika, prtljaga, pošte ili tereta, koji bi mogao znatno da utiče na masu i/ili položaj težišta vazduhoplova (uključujući značajne greške u proračunu opterećenja);
(2) oprema za ukrcavanje/iskrcavanje u/iz vazduhoplova je uklonjena što je dovelo do ugrožavanja lica u vazduhoplovu;
(3) neispravno smeštanje ili obezbeđivanje prtljaga, pošte ili tereta koje bi na bilo koji način moglo da ugrozi vazduhoplov, opremu ili lica u vazduhoplovu ili da ometa evakuaciju u slučaju nužde;
(4) prevoz, pokušaj prevoza ili rukovanje opasnim teretom koji su uticali ili bi mogli da utiču na bezbednost operacija ili da dovedu do nebezbedne situacije (na primer: udes ili ozbiljna nezgoda povezana s opasnim teretom, kako je definisano u Tehničkim instrukcijama za bezbedan prevoz opasnog tereta vazdušnim putem (2);
(5) nepoštovanje odredbi u vezi sa uparivanjem prtljaga i putnika;
(6) nepoštovanje zahtevanih postupaka zemaljskog opsluživanja i servisiranja vazduhoplova, posebno u pogledu odleđivanja, snabdevanja gorivom ili postupaka utovara, uključujući nepravilno postavljanje ili uklanjanje opreme;
–––––––––––––––

1 Prepreka uključuje vozilo.

2 Technical Instruction For The Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO – Doc 9284)

(7) curenje velikih količina goriva u toku operacije punjenja vazduhoplova gorivom;
(8) punjenje neodgovarajućom količinom goriva koja bi mogla znatno da utiče na dolet, performanse, položaj težišta ili strukturnu čvrstoću vazduhoplova;
(9) punjenje kontaminiranog goriva ili neodgovarajuće vrste goriva ili drugih osnovnih fluida (uključujući kiseonik, azot, ulje i vodu za piće);
(10) otkazivanje, neispravan rad ili kvar opreme koja se koristi za zemaljsko opsluživanje što je dovelo do oštećenja ili mogućeg oštećenja vazduhoplova (na primer: ruda za vuču ili zemaljski izvor napajanja vazduhoplova električnom energijom (GPU – Ground Power Unit);
(11) izostanak, nepravilan ili neodgovarajući postupak odleđivanja/zaštite od zaleđivanja vazduhoplova;
(12) oštećenje vazduhoplova opremom za zemaljsko opsluživanje ili vozilima, uključujući prethodno neprijavljeno oštećenje;
(13) svaki događaj kada je ljudsko delovanje direktno doprinelo ili je moglo da doprinese nesreći ili ozbiljnoj nezgodi.

Aneks V

DOGAĐAJI KOJI SE ODNOSE NA VAZDUHOPLOVE KOJI NISU SLOŽENI MOTORNI VAZDUHOPLOVI, UKLJUČUJUĆI JEDRILICE I VAZDUHOPLOVE LAKŠE OD VAZDUHA

1. VAZDUHOPLOVI KOJI NISU SLOŽENI MOTORNI
VAZDUHOPLOVI, IZUZEV JEDRILICA I VAZDUHOPLOVA LAKŠIH OD VAZDUHA

Napomena: Ovaj odeljak je struktuiran na takav način da su značajni događaji povezani sa kategorijama aktivnosti tokom kojih se oni uobičajeno pojavljuju, na osnovu iskustva, kako bi se olakšalo prijavljivanje takvih događaja. Međutim, lista događaja iz ovog aneksa ne znači da se ne smeju prijavljivati događaji koji nisu obuhvaćeni listom.

1.1. Vazdušni saobraćaj

(1) Nenameran gubitak kontrole;
(2) sletanje van predviđene oblasti za sletanje;
(3) nemogućnost da se postignu zahtevane ili očekivane performanse tokom poletanja, neuspelog prilaza ili sletanja;
(4) neovlašćeni izlazak na poletno-sletnu stazu;
(5) izletanje vazduhoplova sa poletno-sletne staze;
(6) svaki let koji je izveden vazduhoplovom koji nije plovidben ili za koji nije obavljena priprema za let, čime je došlo ili je moglo da dođe do ugrožavanja vazduhoplova, putnika i posade i trećih lica;
(7) nenameran let u meteorološkim uslovima za instrumentalno letenje (IMC-Instrument meteorological condition) vazduhoplova koji nije sertifikovan za instrumentalno letenje (IFR – Instrument Flight Rules) ili pilot koji ne poseduje ovlašćenje za instrumentalno letenje, čime je ugrožen ili je mogao da bude ugrožen vazduhoplov, lica u njemu ili bilo koje drugo lice;
(8) nenamerno oslobađanje tereta (1).

1.2. Tehnički događaji

1) Neuobičajeno jake vibracije (npr. krilaca ili nestabilne oscilacije („flutter”) krilaca ili kormila visine ili elise);

2) bilo koja komanda leta ne funkcioniše ispravno ili je nepovezana;

3) kvar ili značajno narušavanje strukture vazduhoplova;

4) gubitak bilo kog dela strukture vazduhoplova ili bilo kog ugrađenog dela tokom leta;

5) kvar motora, rotora, elise, sistema za gorivo ili nekog drugog osnovnog sistema;

6) curenje bilo kog fluida koje je za posledicu imalo opasnost od požara ili moguću opasnu kontaminaciju strukture vazduhoplova, sistema ili opreme ili rizik za putnike.
–––––––––––––––

1 Ovaj slučaj se primenjuje samo za komercijalne letove.

1.3. Interakcija sa pružanjem usluga u vazdušnoj plovidbi

i upravljanjem vazdušnim saobraćajem

(1) Interakcija sa pružanjem usluga u vazdušnoj plovidbi (npr. nepravilno pružena usluga, kontradiktorna komunikacija ili odstupanje od odobrenja), koja je ugrozila ili je mogla da ugrozi vazduhoplov/jedrilicu/vazduhoplov lakši od vazduha, lica u njemu ili bilo koje drugo lice;
(2) povreda vazdušnog prostora.

1.4. Vanredne i druge kritične situacije

(1) Svaki događaj koji vodi proglašenju vanredne situacije;
(2) požar, eksplozija, dim, otrovni gasovi ili otrovna isparenja u vazduhoplovu;
(3) onesposobljenost pilota koja vodi nemogućnosti da se obavi dužnost.

1.5. Spoljno okruženje i meteorologija

(1) Sudar na zemlji ili u vazduhu sa drugim vazduhoplovom, terenom ili preprekom (1);
(2) neposredna opasnost od sudara na zemlji ili u vazduhu, sa drugim vazduhoplovom, terenom ili preprekom(2) koja zahteva manevar izbegavanja u slučaju opasnosti kako bi se sudar izbegao;
(3) udar životinje, uključujući udar ptice, koji kao rezultat ima štetu na vazduhoplovu ili gubitak ili kvar bilo kog osnovnog sistema;
(4) događaji koji proizilaze ometanjem vazduhoplova upotrebom vatrenog oružja, vatrometa, puštanjem probnih balona, laserskim osvetljenjem, letovima bespilotnih vazduhoplova, letovima vazduhoplovnih modela i sličnim sredstvima;
(5) udar groma koji je doveo da oštećenja vazduhoplova, ili gubitka odnosno neispravnosti neke osnovne funkcije vazduhoplova;
(6) let vazduhoplova u uslovima jake turbulencije usled koje je neko lice u vazduhoplovu povređeno ili je nastala potreba za proverom konstrukcije vazduhoplova posle leta;
(7) zaleđivanje, uključujući i zaleđivanje karburatora, koje je ugrozilo ili je moglo da ugrozi vazduhoplov, lica u njemu ili bilo koje drugo lice.

2. JEDRILICE

Ovaj odeljak je struktuiran na takav način da su značajni događaji povezani sa kategorijama aktivnosti tokom kojih se oni uobičajeno pojavljuju, na osnovu iskustva, kako bi se olakšalo prijavljivanje takvih događaja. Međutim, navedena lista događaja ne znači da se ne smeju prijavljivati događaji koji nisu obuhvaćeni listom.

2.1. Vazdušni saobraćaj

(1) Nenameran gubitak kontrole;
(2) svaki događaj kada pilot jedrilice nije otpustio sajlu od vitla ili sajlu za vuču od aviona ili je to morao da uradi sprovođenjem procedure u slučaju vanredne situacije;
(3) svako otpuštanje sajle od vitla ili sajle za vuču od aviona koje je ugrozilo ili je moglo da ugrozi jedrilicu, lica u jedrilici ili bilo koje drugo lice;
(4) u slučaju jedrilice sa motornim pogonom, otkaz motora tokom poletanja;
(5) svaki let koji se sprovodi jedrilicom koja nije plovidbena ili za koju nije izvršena priprema leta ili je mogla da ugrozi jedrilicu, lica u jedrilici ili bilo koje drugo lice.

2.2. Tehnički događaji

1) Neuobičajeno jake vibracije (npr. krilaca ili nestabilne oscilacije („flutter”) krilaca ili kormila visine ili elise kod motorne jedrilice);

2) svaka komanda leta koja ne funkcioniše ispravno ili je nepovezana;
–––––––––––––––

1 Prepreka uključuje vozilo.

2 Prepreka uključuje vozilo.

3) kvar ili značajno narušavanje strukture jedrilice;

4) gubitak bilo kog dela strukture jedrilice ili bilo kog ugrađenog dela tokom leta.

2.3. Interakcija sa pružanjem usluga u vazdušnoj plovidbi

i upravljanjem vazdušnim saobraćajem

(1) Interakcija sa pružanjem usluga u vazdušnoj plovidbi (npr. nepravilno pružena usluga, kontradiktorna komunikacija ili odstupanje od odobrenja) koja je ugrozila ili je mogla da ugrozi jedrilicu, lica u jedrilici ili bilo koje drugo lice;
(2) povreda vazdušnog prostora.

2.4. Vanredne i druge kritične situacije

(1) Svaki događaj koji vodi proglašenju vanredne situacije;
(2) svaka situacija u kojoj zona za sletanje nije dovoljna sa aspekta bezbednosti;
(3) vatra, eksplozija, dim ili toksični gasovi ili isparenja u jedrilici;
(4) onesposobljenost pilota koja vodi nemogućnosti da se obavi dužnost.

2.5. Spoljno okruženje i meteorologija

(1) Sudar na zemlji ili u vazduhu, sa vazduhoplovom, terenom ili preprekom;(1);
(2) neposredna opasnost od sudara na zemlji ili u vazduhu, sa vazduhoplovom, terenom ili preprekom, koja zahteva manevar izbegavanja kako bi se izbegao sudar;
(3) događaji koji proizilaze ometanjem jedrilice, upotrebom vatrenog oružja, vatrometa, puštanjem probnih balona, laserskim osvetljenjem, letovima bespilotnih vazduhoplova, letovima vazduhoplovnih modela i sličnim sredstvima;
(4) udar groma koji je doveo da oštećenja jedrilice.

3. VAZDUHOPLOVI LAKŠI OD VAZDUHA
(BALONI I VAZDUŠNI BRODOVI)

Napomena: Ovaj odeljak je struktuiran na takav način da su značajni događaji povezani sa kategorijama aktivnosti tokom kojih se oni uobičajeno pojavljuju, na osnovu iskustva, kako bi se olakšalo prijavljivanje takvih događaja. Međutim, navedena lista događaja ne znači da se ne smeju prijavljivati događaji koji nisu obuhvaćeni listom.

3.1. Vazdušni saobraćaj

(1) Svaki let koji se sprovodi sa vazduhoplovom lakšim od vazduha, koji nije plovidben ili za koji nije urađena potpuna priprema, a koji je ugrozio ili je mogao da ugrozi vazduhoplov lakši od vazduha, lica u njemu ili bilo koje drugo lice;
(2) nenamerno konstantno gašenje pilotskog svetla.

3.2. Tehnički događaji

(1) Otkaz bilo kog od sledećih delova ili upravljačkih jedinica: potopna cev boce za gas, remenica za upravljanje kupolom, konopac za upravljanje, konopac za vezivanje, zaptivka ventila na gorioniku, zaptivka ventila na boci za gas, alka, oštećenje na crevima za dovod gasa, uzgonski gasni ventil, kupola ili baloneta, ventilator, sigurnosni ventil za pritisak (gasni balon), vitlo (za gasne balone koji su vezani za zemlju);
–––––––––––––––

1 Prepreka uključuje vozilo.

(2) značajno oticanje ili gubitak uzgonskog gasa (na primer: poroznost, nemogućnost zatvaranja ventila za uzgonski gas).

3.3. Interakcija sa pružanjem usluga u vazdušnoj plovidbi

i upravljanjem vazdušnim saobraćajem

(1) Interakcija sa pružanjem usluga u vazdušnoj plovidbi (npr. nepravilno pružena usluga, kontradiktorna komunikacija ili odstupanje od odobrenja) koja je ugrozila ili je mogla da ugrozi vazduhoplov lakši od vazduha, lica u njemu ili bilo koje drugo lice;
(2) povreda vazdušnog prostora.

3.4. Kritične i situacije u slučaju opasnosti

(1) Svaki događaj koji vodi proglašenju vanredne situacije;
(2) vatra, eksplozija, dim ili toksični gasovi ili isparenja u vazduhoplovu lakšem od vazduha (izuzev normalnog rada gorionika);
(3) iskakanje posade i putnika iz korpe ili gondole vazduhoplova lakšeg od vazduha;
(4) onesposobljenost pilota koja vodi nemogućnosti da se obavi dužnost;
(5) nenamerno podizanje ili vučenje posade na zemlji, koje može dovesti do smrtnog slučaja ili povreda lica.

3.5. Spoljno okruženje i meteorologija

(1) Sudar na zemlji ili u vazduhu, sa vazduhoplovom, terenom ili preprekom(2) koji je ugrozio ili je mogao da ugrozi vazduhoplov lakši od vazduha, posadu i putnike ili bilo koje drugo lice;
(2) događaji koji proizilaze ometanjem vazduhoplova lakšeg od vazduha, upotrebom vatrenog oružja, vatrometa, puštanjem probnih balona, laserskim osvetljenjem, letovima bespilotnih vazduhoplova, letovima vazduhoplovnih modela i sličnim sredstvima;
(3) nepredviđeno pogoršanje vremenskih uslova koje je dovelo ili je moglo dovesti do ugrožavanja vazduhoplova lakšeg od vazduha, posade i putnika u njemu ili bilo koje druge osobe.
–––––––––––––––

2 Prepreka uključuje vozilo.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print