Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
21.07.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2017)


Na osnovu člana 268. st. 10. i 13. i člana 269. stav 3. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 i 9/2016 – US),

Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila

Član 1.

U Pravilniku o registraciji motornih i priključnih vozila („Službeni glasnik RS”, br. 69/10, 101/10, 53/11, 22/12, 121/12, 42/14, 108/14, 65/15 i 95/15), u članu 2. stav 2. tačka 9), posle reči: „godina proizvodnje” dodaju se zapeta i reči: „oblik karoserije”.

Član 2.

U članu 3. posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„Za vozila koja na osnovu zaključenog ugovora o lizingu koriste diplomatska i konzularna predstavništva, misije stranih država i predstavništva međunarodnih organizacija sa sedištem u Republici Srbiji i njihovo osoblje, izdaju se registarske tablice iz čl. 37–40. ovog pravilnika, koje se po prestanku ugovora o lizingu vraćaju organu koji ih je izdao.”

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 3.

U članu 5. stav 2. tačka 1. podtačka 1), posle reči: „godina proizvodnje” dodaju se zapeta i reči: „oblik karoserije”.

Član 4.

U članu 8. stav 1. posle tačke, dodaju se reči: „Ako postoje dokazi koji opravdavaju hitnost postupanja (lečenje, bolest ili smrt člana porodice, neodložno službeno putovanje ili drugi opravdani razlozi) može se podneti poseban zahtev za izdavanje saobraćajne dozvole bez odlaganja.”

Član 5.

U članu 27. stav 3. menja se i glasi:

„Registarska oznaka vozila sastoji se od kombinacija arapskih cifara od „0” do „9” i slova na dve pozicije. Slova registarskog broja su sva slova latiničnog pisma srpskog jezika, osim slova „Č”, „Ć”, „Š”, „Ž” i „Đ” i latinično slovo „X”.”

Član 6.

U članu 29. stav 1. broj: „sedam” zamenjuje se brojem: „devet”.

U stavu 2. broj: „sedam” zamenjuje se brojem: „devet”.

Član 7.

U članu 30. stav 2. menja se i glasi:

„Registarska tablica iz stava 1. ovog člana bele je boje, dimenzija 341,8 h 202,8 mm, oivičena crnom linijom čije su sredine vertikalnih strana spojene linijom u istoj boji tako da registarsku tablicu dele na dva dela, i na njoj je u gornjem levom uglu na plavoj podlozi, belim slovima latiničnim pismom ispisana međunarodna oznaka Republike Srbije „SRB”, crnim slovima latiničnim pismom ispisana oznaka registarskog područja, od koje je desno utisnut crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutim ka vertikalnoj gredi krsta, a ispod crvenog štita ispisana je ponovljena oznaka registarskog područja na ćiriličkom pismu ispod kojih je ispisan registarska oznaka vozila koja se sastoji od kombinacije arapskih brojeva od „0” do „9” na tri odnosno četiri pozicije i svih slova latiničnog pisma srpskog jezika, osim slova „Č”, „Ć”, „Š”, „Ž” i „Đ” i latiničnog slova „X”, na dve pozicije, razdvojenih znakom „-”.”

Član 8.

U članu 33. stav 1. menja se i glasi:

„Registarske tablice za motokultivatore žute su boje, dimenzija 341,8 h 202,8 mm, oivičene crnom linijom, čije su sredine vertikalnih strana spojene linijom u istoj boji tako da registarsku tablicu dele na dva dela. i na njima je u gornjem levom uglu na plavoj podlozi, belim slovima latiničnim pismom ispisana međunarodna oznaka Republike Srbije „SRB”, crnim slovima latiničnim pismom ispisana oznaka registarskog područja, od koje je desno utisnut crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutim ka vertikalnoj gredi krsta, a ispod crvenog štita ispisana je ponovljena oznaka registarskog područja na ćiriličkom pismu ispod kojih je ispisana registarska oznaka vozila koja se sastoji od kombinacije svih slova latiničnog pisma srpskog jezika, osim slova „Č”, „Ć”, „Š”, „Ž” i „Đ”, i latiničnog slova „X”, na dve pozicije, i arapskih brojeva od „0” do „9” na tri pozicije, razdvojenih znakom „-”.”

Član 9.

U članu 34. stav 1. menja se i glasi:

„Registarske tablice za traktore i radne mašine zelene su boje, dimenzija 341,8 h 202,8 mm, oivičene crnom linijom, čije su sredine vertikalnih strana spojene linijom u istoj boji tako da registarsku tablicu dele na dva dela.i na njima je u gornjem levom uglu na plavoj podlozi, belim slovima latiničnim pismom ispisana međunarodna oznaka Republike Srbije „SRB”, crnim slovima latiničnim pismom ispisana oznaka registarskog područja, od koje je desno utisnut crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutim ka vertikalnoj gredi krsta, a ispod crvenog štita ispisana je ponovljena oznaka registarskog područja na ćiriličkom pismu ispod kojih je ispisana registarska oznaka vozila koja se sastoji od kombinacije svih slova latiničnog pisma srpskog jezika, osim slova „Č”, „Ć”, „Š”, „Ž” i „Đ”, i latiničnog slova „X”, na tri pozicije, i arapskih brojeva od „0” do „9” na dve pozicije razdvojenih znakom „-”.”

Član 10.

U članu 36. stav 1. menja se i glasi:

„Registarska tablica za priključno vozilo za traktor zelene je boje, dimenzija 341,8 h 202,8 mm, oivičene crnom linijom, čije su sredine vertikalnih strana spojene linijom u istoj boji tako da registarsku tablicu dele na dva dela. U gornjem delu registarske tablice sa leve strane, na plavoj podlozi, belim slovima latiničnim pismom ispisana međunarodna oznaka Republike Srbije „SRB”, crnim slovima latiničnim pismom ispisana oznaka registarskog područja, od koje je desno utisnut crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutim ka vertikalnoj gredi krsta, a ispod crvenog štita ispisana je ponovljena oznaka registarskog područja na ćiriličkom pismu. U donjem delu registarske tablice ispisana je registarska oznaka vozila koja se sastoji od kombinacije arapskih brojeva od „0” do „9” na dve pozicije i svih slova latiničnog pisma srpskog jezika, osim slova „Č”, „Ć”, „Š”, „Ž” i „Đ”, i latiničnog slova „X”, na tri pozicije, razdvojenih znakom „-”.”

Član 11.

U članu 45. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Za motorna i priključna vozila koja koristi Ministarstvo unutrašnjih poslova po osnovu ugovora o lizingu mogu se izdati registarske tablice iz člana 44. ovoga pravilnika.”

Član 12.

U članu 55. stav 1. tačka 2) broj: „sedam” zamenjuje se brojem: „devet”.

Član 13.

Obrazac registracionog lista za motorno-priključno vozilo (Obrazac 1), koji je odštampan uz Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila („Službeni glasnik RS”, br. 69/10, 101/10, 53/11, 22/12, 121/12, 42/14, 108/14, 65/15 i 95/15), zamenjuje se Obrascem registracionog lista za motorno-priključno vozilo (Obrazac 1), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.

Član 14.

Registarske tablice koje su izdate do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, a čija registarska oznaka sadrži slova latiničnog pisma srpskog jezika „Č”, „Ć”, „Š”, „Ž” i „Đ”, ili latinična slova „Y” i „W”, važiće do isteka roka za zamenu tablica utvrđenog propisom po kome su izdate.

Član 15.

Važnost saobraćajnih dozvola koje su izdate do dana stupanja na snagu ovog pravilnika produžava se na devet godina računajući od dana izdavanja registarskih tablica vozila, o čemu teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova izdaje odgovarajuću potvrdu.

Zahtev za zamenu obrasca saobraćajne dozvole izdate do dana stupanja na snagu ovog pravilnika vlasnik podnosi najkasnije 30 dana pre dana isteka roka za zamenu registarskih tablica utvrđenog u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print