Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
21.07.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU VRŠENJA POSLOVA TEHNIČKE ZAŠTITE I KORIŠĆENJA TEHNIČKIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2017)


Na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o privatnom obezbeđenju („Službeni glasnik RS”, br. 104/13 i 42/15),

Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava

Član 1.

U Pravilniku o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 19/15) član 4. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) elektronski bezbednosni sistemi koji omogućuju efikasnu zaštitu štićenog objekata, a naročito:

(1) protivprovalni i protivprepadni alarmni sistemi (važeći standardi serije SRPS EN 50130, 50131 i 50136),

(2) sistemi kontrole pristupa (važeći standardi serije SRPS EN 50133),

(3) sistemi kojima se obavlja stalni nadzor nad štićenim objektom s jednog mesta (važeći standardi serije SRPS EN 50518),

(4) integralni sistemi zaštite s najmanje jednim (1) nadzornim mestom unutar štićenog objekata (kontrolna soba),

(5) sistemi video obezbeđenja (važeći standard serije SRPS EN 50132);”.

Član 2.

U članu 5. tačka 1) briše se.

Dosadašnje tač. 2)–9), postaju tač. 1)–8).

Član 3.

Naziv iznad člana 6. i član 6. brišu se.

Član 4.

Naziv iznad člana 7. i član 7. brišu se.

Član 5.

Član 8. menja se i glasi:

„Član 8.

Planiranje sistema tehničke zaštite vrši se na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja izrađenog po standardu serije SRPS A.L2.003.

Na osnovu akta iz stava 1. ovog člana, štićeni objekti se kategorizuju u jednu od pet kategorija, i to u:

1) I kategoriju – NAJVIŠI STEPEN ZAŠTITE – utvrđeno postojanje izrazito velikog rizika;

2) II kategoriju – VISOKI STEPEN ZAŠTITE – utvrđeno postojanje velikog rizika;

3) III kategoriju – VIŠI STEPEN ZAŠTITE – utvrđeno postojanje umereno velikog rizika;

4) IV kategoriju – SREDNjI STEPEN ZAŠTITE – utvrđeno postojanje malog rizika;

5) V kategoriju – MINIMALNI STEPEN ZAŠTITE – utvrđeno postojanje zanemarljivog rizika.

Za štićene objekte I, II i III kategorije obavezna je ugradnja sistema tehničke zaštite.”.

Član 6.

Naziv iznad člana 11. menja se i glasi: „Projektna dokumentacija i primena posebnih propisa”.

Stav 1. briše se.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 1. i 2.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 2. reči: „Procena rizika”, zamenjuju se rečima: „Akt o proceni rizika”.

Član 7.

Naziv iznad člana 12. briše se.

U članu 12. stav 2. menja se i glasi:

„Za ugradnju sistema tehničke zaštite za II i III kategoriju štićenih objekata izrađuje se projekat izvedenog objekta, a za IV i V kategoriju štićenih objekata grafički prikaz rasporeda ugrađenih uređaja i sistema tehničke zaštite.”.

Član 8.

U članu 13. stav 1. menja se i glasi:

„Pravno lice ili preduzetnik privatnog obezbeđenja izrađivač projektne dokumentacije dužan je da osigura bezbedno čuvanje projekata tehničke zaštite kao i da vodi evidenciju o svim izrađenim kopijama. Svaka izrađena kopija mora biti brojčano označena.”.

Član 9.

U članu 21. stav 1. tačka 5) posle reči: „opreme”, dodaju se zapeta i reči: „saglasno seriji standarda kojoj pripada taj proizvod”.

Član 10.

Posle člana 21. dodaje se novi člana 21a , koji glasi:

„Član 21a

Vlasnik ili korisnik štićenog objekta dužan je da obezbedi održavanje ugrađenog sistema tehničke zaštite i njegovih delova u ispravnom stanju.

Pravno lice ili preduzetnik za privatno obezbeđenje dužan je da obezbedi održavanje i servisiranje uređaja i sistema tehničke zaštite o čemu sa vlasnikom ili korisnikom štićenog objekta zaključuje ugovor.”.

Član 11.

Izgled i sadržina Potvrde o izvedenom sistemu tehničke zaštite, Zapisnika o obavljenom tehničkom prijemu sistema tehničke zaštite i Zapisnika o održavanju sistema tehničke zaštite dati su u prilozima 1, 2. i 3. koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 12.

Pravna i fizička lica korisnici usluga tehničke zaštite, odnosno uređaja, opreme i sistema tehničke zaštite, dužni su da način korišćenja uređaja, sredstava i sistema tehničke zaštite usklade sa odredbama ovog pravilnika u roku od 12 meseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print