Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
21.07.2017.

NAREDBA O IZMENAMA NAREDBE O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2017)


Na osnovu člana 55. stav 4. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 101/16),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

NAREDBU
o izmenama Naredbe o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2017. godinu

1. U Naredbi o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 5/17), u Operativnom planu za odbranu od poplava za 2017. godinu, u glavi 1. NAZIV PRAVNIH LICA NADLEŽNIH ZA ORGANIZOVANjE I SPROVOĐENjE ODBRANE OD POPLAVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I IMENA RUKOVODILACA ODBRANE OD POPLAVA I DRUGIH ODGOVORNIH LICA, odeljak 1. Koordinatori odbrane od poplava i pomoćnici, tabelarni pregled, reči:

„GRAD BEOGRAD

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA,

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, SEKTOR ZA VODOPRIVREDU,

Kraljice Marije br. 1, Beograd, tel. 011/715-73-69, faks 011/337-61-02, E-mail: privreda@beograd.gov.rs, WEV sajt:www.beograd.rs

KOORDINATOR ODBRANE OD POPLAVA:

Nebojša Kašić, mob. 064/202-00-86, tel. 011/715-73-04, E-mail: nebojsa.kasic@beograd.gov.rs

Pomoćnik: Milinko Veličković, mob. 063/269-281, tel. 011/715-73-69, E-mail: milinko.velickovic@beograd.gov.rs” brišu se.


U odeljku 2. Glavni rukovodioci odbrane od poplava po vodnim područjima i njihovi zamenici, tabelarni pregled menja se i glasi:

U odeljku 5. Lica zadužena za evidentiranje podataka o poplavnim događajima na vodama I reda i sistemima za odvodnjavanje u javnoj svojini, tabelarni pregled menja se i glasi:

U glavi 2. OPERATIVNI PLAN ZA ODBRANU OD POPLAVA OD SPOLjNIH VODA I ZAGUŠENjA LEDOM, odeljak 1. Pravno lice nadležno za organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava, rukovodilac odbrane od poplava na vodnom području, njegov zamenik i pomoćnik, sektorski rukovodilac odbrane od poplava i njegov zamenik, tabelarni pregled menja se i glasi:

Pododeljak a) VODNO PODRUČJE „BAČKA I BANAT”, u tabelarnom pregledu, SEKTOR D.8. KOVIN, u koloni dva, u trećem redu reči: „Savo Golijanin, mob. 065/858-46-26” zamenjuju se rečima: „Aleksa Uskoković, 069/880-85-50”.

SEKTOR D.9. PANČEVO, u koloni dva, u trećem redu reči: „Savo Golijanin, mob. 065/858-46-26” zamenjuju se rečima: „Aleksa Uskoković, 069/880-85-50”.

SEKTOR D.17. ZRENjANIN I, u koloni dva, u četrnaestom redu reči: „Savo Golijanin, mob. 065/858-46-26” zamenjuju se rečima: „Aleksa Uskoković, 069/880-85-50”.

SEKTOR D.20. ZRENjANIN II, u koloni dva, u devetom redu reči: „Stanislav Mitrović, mob. 069/403-00-46” zamenjuju se rečima: „Veroljub Lukić, mob. 069/550-33-60”, a u četrnaestom redu reči: „Savo Golijanin, mob. 065/858-46-26” zamenjuju se rečima: „Aleksa Uskoković, 069/880-85-50”.

SEKTOR D.21. VRŠAC, u koloni dva, u trećem redu reči: „Stanislav Mitrović, mob. 069/403-00-46” zamenjuju se rečima: „Veroljub Lukić, mob. 069/550-33-60”.

Pododeljak b) VODNO PODRUČJE „SREM”, u tabelarnom pregledu, SEKTOR S.2. SREMSKA MITROVICA, u koloni dva, u petom redu reči: „Željko Lešić, mob. 064/822-43-51” zamenjuju se rečima: „Aleksandar Narandžić, mob. 064/822-43-72”.

Pododeljak v) VODNO PODRUČJE „BEOGRAD”, tabelarni pregled menja se i glasi:

Pododeljak g) VODNO PODRUČJE „DONjI DUNAV”, tabelarni pregled menja se i glasi:

Pododeljak d) VODNO PODRUČJE „SAVA”, tabelarni pregled menja se i glasi:

Pododeljak đ) VODNO PODRUČJE „MORAVA”, tabelarni pregled, u uvodnom tekstu za SEKTOR M.1. SMEDEREVO, M.2. POŽAREVAC, M.3. VELIKA PLANA – RAČA – LAPOVO – BATOČINA – KRAGUJEVAC, M.4. SMEDEREVSKA PALANKA, M.5. BRANE „KUDREČ I” i „KUDREČ II”, M.6. SVILAJNAC – DESPOTOVAC – JAGODINA i M.7. ĆUPRIJA – PARAĆIN – ĆIĆEVAC, u trećem redu reči: „i M.4.” zamenjuju se rečima: „M.4.1. i M.4.2.:”.

SEKTOR M.12. Kruševac – Trstenik – Kraljevo – NOVI PAZAR, u koloni dva, u dvadesettrećem redu reči: „tel. na brani 034/515-119” zamenjuje se rečima: „tel. na brani 034/651-51-19, 651-51-18”.

SEKTOR M.13. ČAČAK – POŽEGA – UŽICE, u koloni dva, reči:

„JP „DIREKCIJA ZA IZGRADNjU”, Užice

tel. 031/519-141, 518-723, E-mail: office@direkcijaue.rs

Direktor: Nikola Maksimović, mob. 064/858-07-32” zamenjuju se rečima:

„JP „VELIKI PARK”, Užice

tel. 031/351-81-52, 352-17-37, E-mail: jp@velikipark.rs

Direktor: Branko Bogićević, mob. 065/521-73-71”.

U odeljku 2. Sistemi za zaštitu od poplava - sektori, deonice, zaštitni vodni objekti, štićena poplavna područja i kriterijumi za proglašenje redovne i vanredne odbrane od poplava od spoljnih voda i zagušenja ledom, pododeljak v) Vodno područje „Beograd”, u uvodnom tekstu reči: „Sektori/deonice: D.4. - D.6., S.1.1., S.1.2., S.3. (bez zaštitnog vodnog objekta 2. na S.3.8.), M.4.3.” zamenjuju se rečima: „Sektori/deonice: D.4. - D.6., S.1.1., S.1.2., S.3., M.4.3.”

Tabelarni pregled, SEKTOR S.3. Beograd – OBRENOVAC – LAZAREVAC, u trećem redu reči: „281.07 km (ukupno 286.95 km)” zamenjuje se rečima: „286.95 km”.

Tabelarni pregled, Oznaka deonice S.3.8. menja se i glasi:

Pododeljak d) Vodno područje „Sava”, u uvodnom tekstu reči: „Sektori/deonice: S.3.8. (zaštitni vodni objekat 2), S.4.1., S.4.2., S.4.3., S.4.4. (zaštitni vodni objekti 1, 2, 3, 7, 8. i 9.), S.5., S.6., S.7., S.8. i S.9.” zamenjuju se rečima: „Sektori/deonice: S.4.1., S.4.2., S.4.3., S.4.4. (zaštitni vodni objekti 1, 2, 3, 7, 8. i 9.), S.5., S.6., S.7., S.8. i S.9. ”

Tabelarni pregled, SEKTOR S.3. Beograd – OBRENOVAC – LAZAREVAC briše se.

Pododeljak đ) Vodno područje „Morava”, tabelarni pregled, SEKTOR M.9. NIŠ – BELA PALANKA – PIROT – DIMITROVGRAD menja se i glasi:

SEKTOR M.13. ČAČAK – POŽEGA – UŽICE, Oznaka deonice M.13.10. menja se i glasi:

U glavi 3. OPERATIVNI PLAN ZA ODBRANU OD POPLAVA OD UNUTRAŠNjIH VODA, odeljak 1. Pravno lice nadležno za organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava, rukovodilac odbrane od poplava na melioracionom području, njegov zamenik i pomoćnik, rukovodilac hidromelioracionog sistema i njegov zamenik, u tabelarnom pregledu, VODNO PODRUČJE „BEOGRAD” menja se i glasi:

Pododeljak a) MELIORACIONO PODRUČJE „GORNjI DUNAV”, u tabelarnom pregledu, OZNAKA HIDROMELIORACIONOG SISTEMA (HMS) GD K 72. - GD K 79., u koloni dva, reči:

„JVP „VODE VOJVODINE”, Novi Sad

tel. 021/488-14-39, faks 021/557-763, E-mail: melioracije@vodevojvodine.com

V.D. Direktora: Slavko Vrndžić, mob. 066/555-22-22

Snežana Bjekić, mob: 066/330-703” zamenjuju se rečima:

„DTD „Severna Bačka” DOO Subotica

tel 024/551-844, faks 024/525-053, E-mail: dtdsevernabacka@mts.rs

V.D. Direktora: Aleksandar Kiš, mob. 063/442-228

Aleksandar Kiš, mob. 063/442-228”.

OZNAKA HIDROMELIORACIONOG SISTEMA (HMS) GD SBS 80. – GD SBS 84., u koloni dva, u drugom redu reči: „E-mail: dtdsu@yunord.net” zamenjuju se rečima: „E-mail: dtdsevernabacka@mts.rs”.

OZNAKA HIDROMELIORACIONOG SISTEMA (HMS) GD JB 233. – GD JB 262., u koloni dva, u trećem redu reči: „Stanislav Mitrović, mob. 069/403-00-46” zamenjuju se rečima: „Veroljub Lukić, mob. 069/550-33-60”.

OZNAKA HIDROMELIORACIONOG SISTEMA (HMS) GD TD 263. – GD TD 285., u koloni dva, u trećem redu reči: „Savo Golijanin, , mob. 065/858-46-26” zamenjuju se rečima: „Aleksa Uskoković, mob. 069/880-85-50”.

Pododeljak v) MELIORACIONO PODRUČJE „BEOGRAD DUNAV 1”, tabelarni pregled menja se i glasi:

Pododeljak g) melioraciono područje „BEOGRAD DUNAV 2”, tabelarni pregled menja se i glasi:

Pododeljak d) melioraciono područje „BEOGRAD SAVA 1”, tabelarni pregled menja se i glasi:

Pododeljak đ) melioraciono područje „BEOGRAD SAVA 2”, tabelarni pregled menja se i glasi:

Pododeljak e) melioraciono područje „BEOGRAD MORAVA”, tabelarni pregled menja se i glasi:

Odeljak 2. Sistemi za zaštitu od poplava – hidromelioracioni sistemi, teritorijalna pripadnost sistema, dužina kanalske mreže, recipijent, evakuacioni objekat i kriterijumi i uslovi za proglašenje redovne i vanredne odbrane od poplava od unutrašnjih voda, pododeljak i) Melioraciono područje „Velika morava” HMS: VM1.-VM6., u tabelarnom pregledu, Oznaka HMS VM 3. menja se i glasi:

2. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print