Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.12.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)


Na osnovu člana 49. stav 2. i člana 96. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16 i 113/17),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

Član 1.

U Pravilniku o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS”, br. 16/16, 49/16, 107/16 i 46/17), u članu 16. stav 1. tačka 1) briše se.

U tački 8) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju tač. 9) i 10), koje glase:

„9) prihodi ustanova kulture;

10) prihodi zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.”

Član 2.

U članu 18. stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3–7. postaju st. 2–6.

Posle dosadašnjeg stava 7, koji postaje stav 6, dodaju se novi st. 7. i 8, koji glase:

„Prihodi ustanova kulture uplaćuju se na račun broj: 840-31120845-93 ili za elektronsko plaćanje 840000003112084593.

Prihodi zavoda za izvršenje krivičnih sankcija uplaćuju se na račun broj: 840-31121845-03 ili za elektronsko plaćanje 840000003112184503.”

Član 3.

Član 20. briše se.

Član 4.

Posle člana 23. dodaje se član 23a, koji glasi:

„Član 23a

Struktura elementa poziv na broj odobrenja za uplate prihoda ustanova kulture i zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, sastoji se iz šest delova, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) petocifreni jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JB KJS);

3) dvocifreni broj izvora finansiranja;

4) dvocifreni broj podizvora finansiranja;

5) šestocifreni broj prihoda po ekonomskoj klasifikaciji;

6) dvocifreni broj podekonomske klasifikacije.”

Član 5.

U Prilogu 1 − Plan računa za uplatu javnih prihoda, posle rednog broja 211. dodaju se naslov u koloni 5 – Opis i redni broj 211a, koji glase:


Akcize na kafu proizvedenu u zemlji

211a

840

717521

843

11

Akciza na kafu proizvedenu u zemlji

53

4

PU

4

Posle rednog broja 547. dodaju se red. br. 547a i 547b, koji glase:

547a

840

742314

843

29

Prihodi koje svojom delatnošću ostvare ustanove kulture

53

4


4

547b

840

742315

843

36

Prihodi koje svojom delatnošću ostvare zavodi za izvršenje krivičnih sankcija

53

4


4

Evidencioni račun na rednom broju 957. briše se.

Posle rednog broja 962. dodaju se red. br. 962a i 962b, koji glase:

962a

840

31120

845

93

Prihodi ustanova kulture

53
962b

840

31121

845

03

Prihodi zavoda za izvršenje krivičnih sankcija

53
Član 6.

U Prilogu 2 – Struktura elementa poziv na broj odobrenja, redni broj 3. briše se.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print