Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.12.2017.

ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)


Na osnovu člana 28. stav 7. i člana 31. stav 3. Zakona o bankama („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 91/10 i 14/15) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmeni i dopunama Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke

1. U Odluci o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke („Službeni glasnik RS”, br. 94/11, 57/12, 123/12, 43/13, 113/13, 135/14, 25/15, 38/15, 61/16, 69/16, 91/16 i 101/17), u tački 21. odredba pod 5), alineja četvrta briše se.

Alineje od pete do sedme postaju alineje od četvrte do šeste.

2. U tački 21b, posle stava 2. dodaju se st. 3. do 7, koji glase:

„Potraživanja od dužnika kome je banka odobrila plasman kojim je on posredno ili neposredno izmirio deo ili ceo iznos kredita odobrenog od te banke koji se smatra problematičnim u smislu tačke 34a ove odluke, osim potraživanja od dužnika – novoosnovanog privrednog društva u smislu tačke 25. te odluke, klasifikuju se u skladu s kriterijumima za klasifikaciju iz tačke 20. ove odluke ako su ispunjeni sledeći uslovi:

– da u trenutku odobravanja plasmana dužnik nije u docnji dužoj od 60 dana po bilo kom plasmanu koji mu je odobrila ta banka;

– da procena finansijskog stanja dužnika kome je odobren plasman koja je izvršena na osnovu finansijskih pokazatelja propisanih ovom odlukom i kriterijuma banke za procenu finansijskog stanja dužnika utvrđenih njenim aktima, kao i na osnovu završnog finansijskog izveštaja i periodičnih finansijskih izveštaja dužnika za poslednjih godinu dana od dana vršenja procene – ukazuje da će taj dužnik biti sposoban da nakon odobravanja ovog plasmana uredno izmiruje svoje obaveze prema banci;

– da dužnik tokom godinu dana nakon odobravanja plasmana izmiruje svoje obaveze prema banci blagovremeno, odnosno s docnjom ne dužom od 60 dana.

Potraživanja od dužnika iz stava 3. ove tačke u vezi s kojima nisu ispunjeni uslovi iz tog stava, klasifikuju se u kategoriju D.

Potraživanja od dužnika – novoosnovanog privrednog društva u smislu tačke 25. ove odluke kome je banka ustupila potraživanje, klasifikuju se u kategoriju D.

Potraživanja od dužnika – novoosnovanog privrednog društva u smislu tačke 25. ove odluke kome je banka odobrila plasman kojim je taj dužnik posredno ili neposredno izmirio deo ili ceo iznos kredita odobrenog od te banke koji se smatra problematičnim u smislu tačke 34a ove odluke, klasifikuju se u kategoriju D.

Potraživanja od dužnika – novoosnovanog privrednog društva u smislu tačke 25. ove odluke koji se u smislu Zakona o bankama smatra licem povezanim s dužnikom kome je banka odobrila kredit koji se smatra problematičnim u smislu ove odluke, klasifikuju se u kategoriju D.”.

3. U tački 34a, posle stava 5, dodaju se st. 6. do 9, koji glase:

„Banka je dužna da iznos potrebne rezerve dobijen obračunom u skladu sa st. 1. i 2. ove tačke uveća za iznos bruto knjigovodstvene vrednosti problematičnog kredita ustupljenog novoosnovanom privrednom društvu prema kome banka ima potraživanje ili za iznos potraživanja prema tom društvu, u zavisnosti od toga koji je iznos manji.

Ako nisu ispunjeni uslovi iz tačke 21b stav 1. ove odluke, banka je dužna da iznos potrebne rezerve dobijen obračunom u skladu sa st. 1. i 2. ove tačke uveća za iznos bruto knjigovodstvene vrednosti problematičnog kredita ustupljenog dužniku iz tačke 21b stav 1. ove odluke ili za iznos potraživanja prema tom dužniku, u zavisnosti od toga koji je iznos manji.

Ako nisu ispunjeni uslovi iz tačke 21b stav 3. ove odluke, kao i u slučaju iz stava 6. te tačke, banka je dužna da iznos potrebne rezerve dobijen obračunom u skladu sa st. 1. i 2. ove tačke uveća za iznos bruto knjigovodstvene vrednosti problematičnog kredita koji je posredno ili neposredno izmirio dužnik iz tačke 21b stav 3. ove odluke, odnosno dužnik iz stava 6. te tačke ili za iznos potraživanja prema dužnicima iz tih stavova, u zavisnosti od toga koji je iznos manji.

Banka je dužna da iznos potrebne rezerve dobijen obračunom u skladu sa st. 1. i 2. ove tačke uveća za iznos potraživanja od dužnika – novoosnovanog privrednog društva koji se u smislu Zakona o bankama smatra licem povezanim s dužnikom kome je banka odobrila kredit koji se smatra problematičnim u smislu ove odluke.”.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print