Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.12.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O MERAMA ZA OČUVANJE I JAČANJE STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)


Na osnovu člana 4. tačka 3) i člana 14. stav 1. tačka 11) Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopuni Odluke o merama za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema

1. U Odluci o merama za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema („Službeni glasnik RS”, broj 34/11), u tački 4, posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ove tačke, banka može fizičkom licu odobriti stambeni kredit koji je obezbeđen hipotekom na nepokretnosti pod uslovom da je obezbedila da iznos tog kredita nije veći od 90% vrednosti te nepokretnosti prema proceni ovlašćenog procenjivača, umanjene za iznos drugih potraživanja obezbeđenih založnim pravom višeg reda prvenstva na istoj nepokretnosti, ako se taj kredit odobrava u okviru mera podrške države određenim kategorijama fizičkih lica.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Dosadašnji stav 2, koji postaje stav 3, menja se i glasi:

„Odredbe ove tačke ne odnose se na kredit iz te tačke odobren u dinarima koji nije indeksiran deviznom klauzulom.”.

2. U tački 5, stav 2. menja se i glasi:

„Ovlašćenim procenjivačem, u smislu ove odluke, smatra se lice koje je, u skladu sa zakonom kojim se uređuje profesija procenitelja vrednosti nepokretnosti, ovlašćeno da vrši procenu nepokretnosti, kao i organ koji je, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, nadležan za vođenje poreskog postupka, pri čemu ovo lice ne može biti lice povezano s dužnikom u smislu Zakona o bankama i ne može biti uključeno u proces odobravanja kredita ili u prodaju nepokretnosti.”.

3. Ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu 1. januara 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print