Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.12.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)


Na osnovu člana 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09,107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/14),

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na sednici od 1. novembra 2017. godine, doneo je

ODLUKU
o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu

1. U Finansijskom planu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/16), u OPŠTEM DELU, tač. 1. i 2. menjaju se i glase:

„1. Ukupni tekući prihodi i primanja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond) za 2017. godinu, raspoređuju se po vrstama, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija

PRIMANjA

IZNOS

1

2

3

700000

TEKUĆI PRIHODI

603.423.678

720000

SOCIJALNI DOPRINOSI

397.597.133

721100

Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih

190.701.470

721200

Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca

171.625.663

721300

Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica

31.300.000

721400

Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati

3.970.000

730000

DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI

196.633.749

733000

TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI

196.633.749

733160

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

196.633.749

Transferi Ministarstva finansija

173.633.749

Transferi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

23.000.000

740000

DRUGI PRIHODI

374.005

741000

PRIHODI OD IMOVINE

33.000

741100

Kamate

32.000

741160

Kamate na sredstva organizacija za obavezno socijalno osiguranje

32.000

741200

Dividende

1.000

741260

Dividende organizacija za obavezno socijalno osiguranje

1.000

742000

PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA

11.000

742160

Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

11.000

744000

DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA

5

744160

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

5

745000

MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI

330.000

745160

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

330.000

770000

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA

400.000

771000

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA

400.000

771100

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

400.000

780000

TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU

8.418.791

781300

Transferi između organizacija za obavezno socijalno osiguranje

8.418.791

781321

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje

3.936.134

781322

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje

2.416.038

781323

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

45.240

781324

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje)

6.200

781341

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju

355.015

781342

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu i drugu delatnost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu

1.660.164

800000

PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

29.000

810000

PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA

29.000

811000

PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI

29.000

811160

Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

29.000

900000

PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE

147.322

920000

PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE

147.322

921000

PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE

147.322

921500

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama

34.000

921560

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

34.000

921600

Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji

40.000

921660

Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

40.000

921900

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala

73.322

921960

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

73.322

UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA – klasa 7, 8 i 9

603.600.000

2. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda za 2017. godinu, utvrđuju se u sledećim iznosima, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija

IZDACI

IZNOS

1

2

3

400000

TEKUĆI RASHODI

595.705.000

410000

RASHODI ZA ZAPOSLENE

3.457.900

411000

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

2.745.000

412000

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

491.400

413000

Naknade u naturi

13.500

414000

Socijalna davanja zaposlenima

60.000

415000

Naknade troškova za zaposlene

107.000

416000

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

41.000

420000

KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA

2.308.126

421000

Stalni troškovi

1.503.626

422000

Troškovi putovanja

68.000

423000

Usluge po ugovoru

318.500

424000

Specijalizovane usluge

37.000

425000

Tekuće popravke i održavanje

189.000

426000

Materijal

192.000

440000

OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA

30.000

444000

Prateći troškovi zaduživanja

30.000

460000

DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI

3.000

465000

Ostale dotacije i transferi

3.000

470000

SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA

584.032.934

471000

PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE)

584.032.934

471100

Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima

531.754.474

471200

Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga

395.460

471900

Transferi drugim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje za doprinose za osiguranje

51.883.000

480000

OSTALI RASHODI

5.873.040

482000

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

537.000

483000

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

614.000

485000

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

4.722.040

500000

IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

895.000

510000

OSNOVNA SREDSTVA

895.000

511000

Zgrade i građevinski objekti

336.000

512000

Mašine i oprema

287.800

513000

Ostale nekretnine i oprema

8.400

515000

Nematerijalna imovina

262.800

600000

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE

7.000.000

620000

NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE

7.000.000

621000

Nabavka domaće finansijske imovine

7.000.000

UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4 i 5

603.600.000

2. U Finansijskom planu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu, POSEBAN DEO menja se i glasi:

„3. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda prikazani u okviru OPŠTEG DELA po vrstama koje su karakteristične za Fond:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija

IZDACI

IZNOS

1

2

3

400000

TEKUĆI RASHODI

595.705.000

410000

RASHODI ZA ZAPOSLENE

3.457.900

411000

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

2.745.000

412000

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

491.400

413000

Naknade u naturi

13.500

414000

Socijalna davanja zaposlenima

60.000

415000

Naknade troškova za zaposlene

107.000

416000

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

41.000

420000

KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA

2.308.126

421000

Stalni troškovi

1.503.626

422000

Troškovi putovanja

68.000

423000

Usluge po ugovoru

318.500

424000

Specijalizovane usluge

37.000

425000

Tekuće popravke i održavanje

189.000

426000

Materijal

192.000

440000

OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA

30.000

444000

Prateći troškovi zaduživanja

30.000

460000

DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI

3.000

465000

Ostale dotacije i transferi

3.000

470000

SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA

584.032.934

471000

PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE)

584.032.934

471100

Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima

531.754.474

471121-3

Osnovne penzije

501.984.774

471124

Nega i pomoć penzionera

14.670.000

471125

Telesno oštećenje penzionera

1.076.000

471131

Naknada za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije

70.000

471134

Privremena naknada zarade od dana nastajanja invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće radno mesto

1.002.000

471135

Naknade za telesno oštećenje

155.000

471136

Naknade za invalide III kategorije

200.000

471137

Nega i pomoć osiguranika

562.700

471193

Pogrebni troškovi

3.055.000

471199

Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima

8.979.000

471200

Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga

395.460

471231

Troškovi smeštaja penzionera u domove za stare

1.500

471292

Usluge rehabilitacije i rekreacije

393.960

471900

Transferi drugim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje za doprinose za osiguranje

51.883.000

471911

Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje

49.545.000

471912

Transferi za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije

25.000

471913

Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za naknade zarada od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja

150.000

471961

Transferi Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za doprinose za osiguranje

2.163.000

480000

OSTALI RASHODI

5.873.040

482000

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

537.000

483000

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

614.000

485000

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

4.722.040

500000

IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

895.000

510000

OSNOVNA SREDSTVA

895.000

511000

Zgrade i građevinski objekti

336.000

512000

Mašine i oprema

287.800

513000

Ostale nekretnine i oprema

8.400

515000

Nematerijalna imovina

262.800

600000

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE

7.000.000

620000

NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE

7.000.000

621000

Nabavka domaće finansijske imovine

7.000.000

UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6

603.600.000

3. Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenog rashoda i izdatka u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije.

4. Ovu odluku, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print