Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.12.2017.

ODLUKA O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)


Na osnovu člana 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09,107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/14),

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na sednici od 1. novembra 2017. godine, doneo je

ODLUKU
o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu

Član 1.

U Finansijskom planu Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu, na koji je Narodna skupština dala saglasnost Odlukom RS broj 65 od 10. decembra 2016. godine („Službeni glasnik RS”, broj 99/16), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Finansijski plan Fonda čine prihodi i primanja i rashodi i izdaci i to:

1. Prihodi i primanja

Ekonomska
klasifikacija

Opis

Iznos
u dinarima

1

2

3

700000

Tekući prihodi

4.797.675.000

721122

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih – za vojne osiguranike

950.000.000

721226

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca – za vojne osiguranike

950.000.000

733169

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

439.175.000

741166

Kamate na sredstva Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (za preplaćenu naknadu dela troškova za stanovanje KVP bez stana)

3.450.000

742266

Takse u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

50.000

742361

Prihodi OOSO od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice – Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika od sredstava po osnovu učešća vojnih osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

16.900.000

742366

Prihodi Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika od sredstava za izdavanje zdravstvenih kartica

500.000

743461

Prihodi od penala u korist nivoa OOSO – Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

10.000.000

745122

Zakupnina za stan u državnoj svojini

4.600.000

745167

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

25.000.000

771111

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

235.000.000

781318

Doprinos za zdravstveno osiguranje KVP koji plaća RF za PIO – za vojne osiguranike

2.163.000.000

800000

Primanja od prodaje nefinansijske imovine

18.825.000

811166

Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

18.825.000

Ukupno planiirani prihodi i primanja (klase 7 i 8):

4.816.500.000

Opis

Iznos
u dinarima

Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina

45.317.320

Ukupna sredstva Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za finansiranje rashoda i izdataka

4.861.817.320

2. Rashodi i izdaci

Ekonomska klasifikacija

Opis

Iznos
u dinarima

1

2

3

421000

Stalni troškovi

15.340.000

421111

Troškovi platnog prometa

6.000.000

421121

Troškovi bankarskih usluga

100.000

421211

Usluge za električnu energiju

1.700.000

421225

Centralno grejanje

5.700.000

421311

Usluge vodovoda i kanalizacije

250.000

421414

Usluge mobilnog telefona

550.000

421419

Ostale usluge komunikacija

500.000

421421

Pošta

340.000

421422

Usluge dostave

80.000

421512

Osiguranje vozila

70.000

421919

Ostali nepomenuti troškovi

50.000

422000

Troškovi putovanja

890.000

422111

Troškovi dnevnica na službenom putu u zemlji

150.000

422121

Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji

450.000

422131

Troškovi smeštaja na službenom putu u zemlji

50.000

422192

Taksi prevoz

20.000

422199

Ostali troškovi za poslovna putovanja u zemlji

20.000

422211

Troškovi dnevnica za službeni put u inostranstvo

100.000

422231

Troškovi smeštaja na službenom putu u inostranstvo

100.000

423000

Usluge po ugovoru

106.250.000

423211

Usluge za izradu softvera

250.000

423212

Usluge za održavanje softvera

500.000

423311

Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih

100.000

423321

Kotizacija za seminare

250.000

423391

Izdaci za stručne ispite

50.000

423413

Usluge štampanja publikacija

100.000

423432

Objavljivanje tendera i informativnih oglasa

1.000.000

423591

Naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija

18.000.000

423599

Ostale stručne usluge

85.000.000

423711

Reprezentacija

400.000

423712

Pokloni

200.000

423911

Ostale opšte usluge

400.000

424000

Specijalizovane usluge

2.000.000

424911

Ostale specijalizovane usluge

2.000.000

425000

Tekuće popravke i održavanje

3.363.320

425119

Ostale usluge i mater. za tekuće popravke i održav. zgrada

2.700.000

425212

Popravke električne i elektronske opreme

100.000

425219

Ostale popravke i održavanje opreme za saobraćaj

123.320

425222

Računarska oprema

250.000

425224

Elektronska i fotografska oprema

20.000

425226

Birotehnička oprema

20.000

425227

Ugradna oprema

100.000

425229

Ostale popravke i održavanje administrativne opreme

50.000

426000

Materijal

12.630.000

426111

Kancelarijski materijal

2.000.000

426191

Ostali administrativni materijal

20.000

426311

Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih

500.000

426411

Benzin

300.000

426819

Ostali materijal za održavanje higijene

250.000

426822

Pića (voda)

10.000

426911

Potrošni materijal

1.500.000

426912

Rezervni delovi

1.000.000

426913

Alat i inventar

7.000.000

426919

Ostali materijali za posebne namene

50.000

444000

Prateći troškovi zaduživanja

100.000

444211

Kazne za kašnjenje

100.000

471000

Prava iz socijalnog osiguranja(organizacije obaveznog socijalnog osiguranja)

4.157.350.000

471112

Naknade zarada u toku privremene nesposobnosti za rad prouzrokovane bolešću

1.150.000.000

471114

Naknada za produženu negu deteta u skladu sa Zakonom

50.000

471191

Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji

155.000.000

471192

Isplate dnevn. i putnih troškova za putov. u inostran.

3.000.000

471193

Pogrebni troškovi

5.000.000

47119301

Posmrtna pomoć

60.000.000

471199

Ostala prava ispl. neposr. domaćin – za lečenje u zemlji

5.000.000

47119901

Ostala prava ispl. neposr. domaćin – za lečenje u inostran.

4.000.000

47119902

Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima – za trajno rešenje stambenog pitanja KVP bez stana

254.000.000

47119906

Refundacija ostalih troškova zakupcima stanova FSOVO

50.000

47119907

Refundacija trošk. komun. usluga zakupc. stanova FSOVO

100.000

471211

Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti

550.000.000

471213

Farmaceutske usluge i materijali – nabavka za potrebe VZU

550.000.000

47121301

Farmac. usluge i mater. – nabavka po recept. od strane v/o

1.100.000.000

47121601

Pomagala i naprave – nabavka po receptima od strane v/o

120.000.000

471217

Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite

17.500.000

471223

Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu

70.000.000

47122301

Zdrav. zaštita osigur. koji žive u inostr. – voj. izaslanstva

1.500.000

471224

Troškovi slanja osigur. lica na lečenje u inostranstvo

37.000.000

471229

Ostali troškovi zdravstvene zaštite u inostranstvu

50.000

471292

Usluge rehabilitacije i rekreacije

75.000.000

471299

Ostala prava iz soc. osig. koja se ispl. nep. pruž. usluga

100.000

472000

Naknade za socijalni zaštitu iz budžeta

459.220.000

472311

Naknade iz budžeta za decu i porodicu

220.000

472811

Naknade iz budžeta za stanovanje i život

459.000.000

482000

Porezi, obavezne takse, kazne i penali

2.310.000

482131

Registracija vozila

70.000

482191

Ostali porezi

20.000

482211

Republičke takse

10.000

482251

Sudske takse

2.200.000

482331

Gradske kazne

10.000

483000

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

2.000.000

483111

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

2.000.000

512000

Mašine i oprema

100.364.000

512212

Ugradna oprema (klima uređaji i dr.)

300.000

512221

Računarska oprema

23.604.000

512222

Štampači

3.860.000

512232

Telefoni

100.000

512241

Fotokopir aparati

500.000

512511

Medicinska oprema

72.000.000

Ukupno planiirani rashodi i izdaci (klase 4 i 5):

4.861.817.320

Opis

Iznos
u dinarima

Ukupni prihodi i primanja – klase 7 i 8

4.816.500.000

Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina

45.317.320

Ukupni rashodi i izdaci – klase 4 i 5

4.861.817.320

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

Prihodi i primanja i rashodi i izdaci planirani Finansijskim planom Fonda predviđeno je da se ostvare po izvorima finansiranja i iznosima, po sledećem:

1. Prihodi i primanja

Oznaka
izvora
finansiranja

Opis

Iznos
u dinarima

1

2

3

03

Socijalni doprinosi – doprinos za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika

4.063.000.000

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika – organizacija za obavezno socijalno osiguranje

295.500.000

07

Transferi od drugih nivoa vlasti (od Ministarstva odbrane za naknadu dela troškova za stanovanje KVP bez stana)

439.175.000

09

Primanja od prodaje nefinansijske imovine

18.825.000

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

45.317.320

Ukupno:

4.861.817.320

2. Rashodi i izdaci

Oznaka
izvora
finansiranja

Opis

Iznos u hiljadama dinara

1

2

3

03

Za naknadu putnih troškova kod ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika, pogrebne troškove i posmrtnu pomoć i ostala prava koja se isplaćuju neposredno vojnim osiguranicima, usluge rehabilitacije i rekreacije, usluge bolnica, poliklinika i ambulanti, farmaceutske usluge i materijal, medicinsku opremu, usluge izdavanja pomagala i naprava, lečenja u inostranstvu i ostala prava iz zdravstvenog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga.

4.063.000.000

04

Za nabavku administrativne opreme, stambeno zbrinjavanje korisnika vojne penzije bez stana, rad organa Fonda, Stručne službe i komisija Fonda.

295.500.000

07

Za naknadu dela troškova za stanovanje i za stambeno zbrinjavanje korisnika vojne penzije bez stana.

439.175.000

09

Za stambeno zbrinjavanje korisnika vojne penzije bez stana.

18.825.000

13

Za plaćanje obaveza koje će iz 2016. biti prenete u 2017. godinu

45.317.320

Ukupno:

4.861.817.320

Član 3.

Raspored prihoda i primanja i rashoda i izdataka planiranih Finansijskim planom Fonda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja daje se u Prilogu 1, koji je sastavni deo ove odluke.

Član 4.

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine, objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print