Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
20.09.2019.

Zakon o izmenama Zakona o visokom obrazovanju
("Sl. glasnik RS", br. 67/2019)


Član 1.

U Zakonu o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 88/17, 27/18 – dr. zakon i 73/18), u članu 148. st. 2–4. menjaju se i glase:

"Studenti upisani na osnovne studije i na studije na višim školama do 10. septembra 2005. godine mogu završiti te studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2020/2021. godine, a studenti upisani na integrisane studije iz polja medicinskih nauka, do kraja školske 2021/2022. godine.

Studenti upisani na magistarske studije do 10. septembra 2005. godine mogu završiti te studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2020/2021. godine.

Kandidati koji su prijavili doktorsku disertaciju do 10. septembra 2005. godine, odnosno studenti koji su upisali doktorske studije po propisima koji su važili do tog datuma, mogu da steknu naučni naziv doktora nauka, odnosno da završe doktorske studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2020/2021. godine."

Član 2.

Samostalne visokoškolske ustanove usaglasiće svoje opšte akte u skladu sa ovim zakonom u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".Zakon o visokom obrazovanju


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print