Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
20.04.2018.

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O REVIZIJI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018)


Član 1.

U Zakonu o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), u članu 12. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Osnivač, odnosno vlasnik društva za reviziju ne može biti pravno lice koje je osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela ili fizičko lice koje je pravosnažno osuđivano za krivična dela iz člana 5. ovog zakona.”.

Dosadašnji st. 2. do 6. postaju st. 3. do 7.

Član 2.

Društva za reviziju dužna su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Društva za reviziju dužna su da dostave Komori ovlašćenih revizora obaveštenje o ispunjenosti zahteva iz stava 1. ovog člana.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print