Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.04.2018.

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018)


Član 1.

U Zakonu o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 62/13), u članu 15. posle stava 1. dodaju se novi stav 2. i stav 3, koji glase:

"Osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja privrednog društva koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, ne može biti pravno lice koje je osuđeno pravosnažnom presudom za krivično delo u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno fizičko lice koje je pravosnažno osuđeno za krivična dela iz stava 3. ovog člana.

Preduzetnik koji ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga ne može biti lice koje je pravosnažno osuđeno za krivična dela protiv prava po osnovu rada, privrede, imovine, pravosuđa, pranja novca, finansiranja terorizma, javnog reda i mira, pravnog saobraćaja i službene dužnosti.".

Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

Član 2.

U članu 46. stav 1. posle tačke 9) dodaje se tačka 9a), koja glasi:

"9a) ne postupi u skladu sa odredbama člana 15. ovog zakona;".

Član 3.

Privredno društvo, odnosno preduzetnik, koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print