Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
19.10.2017.

UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)


Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2017. godini („Službeni glasnik RS”, broj 13/17), u Godišnjem programu korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2017. godini, glava II. menja se i glasi:

„II.

Poslovi iz glave I. ovog programa finansiraće se iz sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2017. godini do iznosa sredstava utvrđenih u tabeli za svaku vrstu posla, a prema dinamici priliva sredstava budžeta Republike Srbije obezbeđenim za te namene, i to:

Red. br.

Vrsta posla

Jed. mere

Najviša jedinična
cena učešća sredstava budžeta (din.)

Ukupno učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.)

1

2

3

4

5

1.

ZAŠTITA ŠUMA

 

 

19.037.000

 

Zaštita šuma od bolesti i štetočina

din.

 

12.122.000

 

Gradnja i uređenje trajnih vodozahvata za zaštitu od požara

din.

 

450.000

 

Održavanje protivpožarnih pruga

km

50.000

5.310.000

 

Gradnja protivpožarnih pruga

km

150.000

1.155.000

2.

POŠUMLJAVANjE

 

 

68.600.000

 

Pošumljavanje goleti

ha

120.000

 

 

Podizanje plantaža i intenzivnih zasada

ha

120.000

 

 

Pošumljavanje goleti u šumama u privatnoj svojini (podela šumskih sadnica fizičkim licima), i to:

 

 

 

 

a) četinari

ha

35.000

 

 

b) tvrdi i plemeniti lišćari

ha

60.000

 

 

v) meki lišćari

ha

45.000

 

 

g) bagrem

ha

20.000

 

 

Sanacija površina pošumljavanjem

ha

120.000

 

 

Ponovno pošumljavanje

ha

120.000

 

 

Melioracija degradiranih šuma

ha

120.000

 

3.

NEGA ŠUMA

 

 

27.097.000

 

Nega šumskih zasada do pete godine starosti (čišćenje od korova, izdanaka i izbojaka, okopavanje i prašenje)

 ha

25.000

 

 

Nega prirodnih mladih sastojina do 10 cm prsnog prečnika

ha

25.000

 

 

Čišćenje u šumskim zasadima starosti 6–20 godina

ha

25.000

 

 

Prve prorede u šumskim zasadima

ha

25.000

 

4.

GRADNjA I REKONSTRUKCIJA ŠUMSKIH PUTEVA

 

 

555.142.968

 

Radovi na I fazi

km

1.100.000

 

 

Radovi na II fazi

km

1.100.000

 

 

Radovi na I i II fazi

km

2.400.000

 

 

Rekonstrukcija šumskog puta

km

1.900.000

 

 

Sanacija šumskog puta

km

2.400.000

 

 

Gradnja mosta na trasi šumskog puta:

 

 

 

 

a) do 5 m raspona

m

100.000

 

 

b) od 5–10 m raspona

m

120.000

 

 

v) preko 10 m raspona

m

140.000

 

5.

PROIZVODNjA ŠUMSKOG SEMENA

 

 

548.332

 

Sakupljanje semena šumskih voćkarica

kg

600

 

 

Sakupljanje semena hrasta lužnjaka i crvenog hrasta:

 

 

 

 

a) selekcionisano seme

kg

60

 

 

b) seme poznatog porekla

kg

40

 

 

Sakupljanje semena ostalih hrastova i bukve:

 

 

 

 

a) selekcionisano seme

kg

200

 

 

b) seme poznatog porekla

kg

160

 

 

Sakupljanje semena javora i jasena:

 

 

 

 

a) selekcionisano seme

kg

600

 

 

b) seme poznatog porekla

kg

120

 

 

Sakupljanje semena crnog i domaćeg oraha, pitomog i divljeg kestena:

 

 

 

 

a) selekcionisano seme

kg

50

 

 

b) seme poznatog porekla

kg

20

 

 

Sakupljanje šumskog semena ostalih lišćara:

 

 

 

 

a) selekcionisano seme

kg

200

 

 

b) seme poznatog porekla

kg

85

 

 

Sakupljanje šumskog semena Pančićeve omorike i belog bora

kg

5.000

 

 

Sakupljanje šumskog semena crnog bora i smrče

kg

3.800

 

 

Sakupljanje šumskog semena jele i ostalih četinara

kg

1.500

 

6.

PROIZVODNjA ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA

 

 

16.461.100

 

Sadnice tvrdih lišćara (bukva, hrastovi):

 

 

 

 

a) selekcionisane

kom.

17

 

 

b) poznatog porekla

kom.

11

 

 

Sadnice šumskih voćkarica

kom.

15

 

 

Sadnice javora i jasena:

 

 

 

 

a) selekcionisane

kom.

11

 

 

b) poznatog porekla

kom.

9

 

 

Sadnice crnog i domaćeg oraha i pitomog kestena:

 

 

 

 

a) selekcionisane

kom.

11

 

 

b) poznatog porekla

kom.

9

 

 

Sadnice ostalih lišćara (bez bagrema)

kom.

9

 

 

Četinari (1+0) kontejneri i nisula (2+1)

kom.

5

 

 

Četinari klasična proizvodnja (starosti 1+0)

kom.

2

 

7.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

din.

 

1.500.000

8.

RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

din.

 

3.350.000

9.

OSTALI PLANOVI I PROJEKTI U SKLADU SA STRATEGIJOM RAZVOJA ŠUMARSTVA REPUBLIKE SRBIJE

din.

 

12.960.000

10.

PREUZETE OBAVEZE IZ 2016. GODINE

din.

 

45.303.600

 

UKUPNO

 

 

750.000.000”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print