Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
19.03.2018.

Uredba o dopuni Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama ("Sl. glasnik RS", br. 21/2018)


Na osnovu člana 4a stav 4. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakoni, 92/11, 99/11 – dr. zakon, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16 – dr. zakon, 113/17 – dr. zakon i 113/17 – dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU
o dopuni Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

Član 1.

U Uredbi o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama („Službeni glasnik RS”, br. 100/11, 63/12, 101/12, 46/13 i 113/17 – dr. zakon) posle člana 18. dodaje se član 18a koji glasi:

„Član 18a

Deo plate po osnovu radnog učinka za zaposlene u ustanovama koja obavljaju delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite i koje su uključene u pilot fazu reforme plaćanja bolničkog lečenja na osnovu dijagnostički srodnih grupa, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Sporazumom o zajmu (Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, obračunava se na nivou zdravstvene ustanove u celini.

Učinak iz stava 1. ovog člana na nivou zdravstvene ustanove u celini utvrđuje se primenom sistema dijagnostički srodnih grupa na zdravstvene usluge pružene u stacionaru i dnevnoj bolnici na osnovu analize njihove fakturisane vrednosti i odgovarajućeg cenovnika Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na tromesečnom nivou.

Ustanova iz stava 1. ovog člana koja ostvari učinak iznad planiranog ostvaruje pravo na naknadu za učinak za odgovarajuće tromesečje i to:

a) 0,05% od finansijskih sredstava iskazanih u ugovoru sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu za učinak do 10% iznad planiranog;
b) 0,10% od finansijskih sredstava iskazanih u ugovoru sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu za učinak do 15% iznad planiranog;
v) 0,15% od finansijskih sredstava iskazanih u ugovoru sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu za učinak do 20% iznad planiranog;
g) 0,20% od finansijskih sredstava iskazanih u ugovoru sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu za učinak do 25% iznad planiranog;
d) 0,25% od finansijskih sredstava iskazanih u ugovoru sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu za učinak iznad 25% od planiranog.

Masa sredstava koju ostvari ustanova iz stava 1. ovog člana, na osnovu učinka iznad planiranog, u skladu sa stavom 3. ovog člana, raspodeljuje se svim zaposlenima u toj ustanovi srazmerno njihovom ukupnom koeficijentu za obračun plate.”

Član 2.

Odredbe člana 18a primenjuju se za obračun i isplatu plate zaposlenih zaključno sa obračunom za isplatu plate za decembar 2018. godine.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print