Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
18.08.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)


Na osnovu člana 18. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina („Službeni list SRJ”, broj 11/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 97/13 – US) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine

1. U Odluci o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine („Službeni glasnik RS”, br. 32/15 i 91/16) tačka 3. menja se i glasi:

„3. U Savet se imenuju:

– za predsednika:

Ana Brnabić, predsednik Vlade;
– za zamenika predsednika:

Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave;
– za članove:

1) Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova;
2) Nela Kuburović, ministar pravde;
3) Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
4) Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja;
5) dr Mileta Radojević, vršilac dužnosti direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde;
6) dr Suzana Paunović, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava;
7) predsednici nacionalnih saveta nacionalnih manjina i predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije.”

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print