Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
18.08.2017.

ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)


Na osnovu člana 2. Zakona o posebnoj dažbini pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda („Službeni list SRJ”, broj 90/94) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o dopunama Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i tvrđivanju iznosa posebne dažbine

1. U Odluci o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine („Službeni glasnik RS”, broj 108/16), u tački 3. posle reči: „din/kg” dodaju se reči: „i za robu iz tar. oznaka 0402 10 19 00, 0402 21 18 00 i 0405 10 19 00, za konditorsku industriju, posebna dažbina”.

2. U tački 8. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Za robu iz tačke 3. ove odluke namenjenu potrebama konditorske industrije, pored dokaza o poreklu, uvoznik podnosi carinskom organu i izjavu da se roba uvozi za potrebe konditorske industrije.”.

3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print