Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
18.07.2018.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)


Na osnovu člana 132. stav 2. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, br. 6/16 i 24/18) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU
o izmenama i dopunama Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Član 1.

U Uredbi o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova („Službeni glasnik RS”, broj 42/17), u članu 1. posle reči: „obuka” dodaju se reči: „standardi stručnog osposobljavanja i usavršavanja,”.

Član 2.

U članu 10. stav 4. reči: „direktoru policije” zamenjuju se rečima: „rukovodiocu organizacione jedinice u sedištu Ministarstva za čije potrebe se sprovodi obuka”.

Član 3.

U članu 19. stav 1. posle reči: „veština” zapeta se zamenjuje veznikom „i”, a reči: „i ponašanja” brišu se.

Član 4.

U članu 34. stav 1. tačka 2) reči: „pet godina” zamenjuju se rečima: „jednu godinu”.

Član 5.

U članu 35. stav 1. reči: „nadležnoj za poslove upravljanja ljudskim resursima” zamenjuju se rečima: „područne policijske uprave”.

Član 6.

U članu 36. reči: „Organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima,” zamenjuju se rečima: „Područna policijska uprava”.

Član 7.

U članu 38. stav 5. menja se i glasi:

„Kandidati koji nisu zadovoljili utvrđene kriterijume na opštem lekarskom pregledu, proveri jezičke kulture i pravopisa srpskog jezika, proveri psihološkog, bazično-motoričkog statusa, intervjuu i na specijalističkom lekarskom pregledu mogu, iz opravdanih razloga, podneti zahtev za ponovno utvrđivanje navedenih kriterijuma, u roku od tri dana od dana saopštavanja rezultata.”

Član 8.

Član 42. menja se i glasi:

„Član 42.

Provera psihološkog statusa podrazumeva korišćenje verifikovane baterije psihodijagnostičkih instrumenata (testova).

Za potrebe psihološke selekcije procenjuje se kognitivni i ličnosni domeni i to:

1) prosečna intelektualna sposobnost;

2) visok moralni integritet;

3) visoka emocionalna stabilnost;

4) visoka savesnost;

5) prosečna saradljivost;

6) odsustvo psihopatologije.

Primenom baterije psihodijagnostičkih instrumenata „HEDONICA” utvrđuje se:

1) inteligencija (IQ) − minimum 90;

2) moralni integritet (H) − maksimum 96;

3) dezintegracija regulativnih funkcija (D) − maksimum 69;

4) neuroticizam (N) − maksimum 90;

5) kompetencija, spretnost (C) − minimum 100.

Ocenu „ne zadovoljava” dobija kandidat koji postigne rezultate ispod utvrđenog minimuma, odnosno iznad utvrđenog maksimuma na navedenim dimenzijama.

Predmet merenja u ovoj bateriji testova psihološkog testiranja jesu i dimenzije za koje nisu utvrđene donje, odnosno gornje granice kao kriterijumi prolaznosti, ali se i rezultati na tim dimenzijama uzimaju u obzir prilikom određivanja ukupnog rezultata na testu, i to:

1) ekstraverzija, aktivitet, socijabilnost (E);

2) otvorenost, radoznalost (O);

3) impulsivnost, nekontrolisanost (I);

4) prijateljska nastrojenost, popustljivost (A).

Ukupan rezultat na testu „HEDONICA” izračunava se putem automatske obrade podataka uz korišćenje odgovarajućih programskih sistema.”

Član 9.

U članu 43. stav 1. tačka 2) reči: „pri čemu pauza između ponavljanja ne sme biti duža od dve sekunde” zamenjuju se rečima „u trajanju od 30 sekundi”.

U tački 3) reč: „izdržljivost” zamenjuje se rečju: „eksplozivnost”, a reči: „sunožni preskoci, u vremenu od 30 sekundi” zamenjuju se rečima: „skok u dalj iz mesta”.

U tabeli pod nazivom: „KANDIDATI” reči: „sunožni preskoci” zamenjuju se rečima: „skok u dalj iz mesta”, reči: „28 i manje”, zamenjuju se rečima: „200 cm i manje”, brojevi: „33–29” zamenjuju se brojevima: „201–209”, brojevi: „38–34” zamenjuju se brojevima: „210–219”, brojevi: „43–39” zamenjuju se brojevima: „220–229”, brojevi: „48–44” zamenjuju se brojevima: „230–239”, reči: „49 i više” zamenjuju se rečima: „240 cm i više”.

U tabeli pod nazivom: „KANDIDATKINjE” reči: „sunožni preskoci” zamenjuju se rečima: „skok u dalj iz mesta”, reči: „24 i manje”, zamenjuju se rečima: „150 cm i manje”, brojevi: „29–25” zamenjuju se brojevima: „151–159”, brojevi: „34–30” zamenjuju se brojevima: „160–169”, brojevi: „39–35” zamenjuju se brojevima: „170–179”, brojevi: „44–40” zamenjuju se brojevima: „180–189”, reči: „45 i više” zamenjuju se rečima: „190 cm i više”.

Član 10.

U članu 44. stav 1. tačka 2) posle reči: „uključujući i” dodaju se reči: „heriditarno opterećenje, rezilijentnost,” a posle reči: „u školovanju,” dodaje se reč: „vladanje,”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Uzima se u obzir socijalni i razvojni kontekst osobe, kao i njeni aktuelni voljni dinamizmi.”

Dosadašnji st. 2−5. postaju st. 3−6.

Član 11.

U članu 49. broj: „44” zamenjuje se brojem: „43”.

Član 12.

U članu 51. stav 1. zapeta i reči: „a prema broju bodova na konačnoj rang listi” brišu se.

Stav 2. menja se i glasi:

„Odlukom iz stava 1. ovog člana ministar može primiti dodatni broj kandidata koji ne može biti veći od 10% od ukupnog broja polaznika koji je predviđen konkursom.”

Član 13.

U članu 54. reč: „deset” zamenjuje se rečju: „sedam”.

Član 14.

U članu 67. stav 4. reči: „stručno obrazovanje i obuku” zamenjuju se rečima: „poslove obuke”.

Član 15.

Član 69. briše se.

Član 16.

U članu 70. stav 2. reči: „u svim fazama obuke” brišu se.

Član 17.

U članu 71. stav 1. posle reči: „veština” briše se zapeta i dodaje se veznik „i”, a reči: „i ponašanja” i reči: „planom i” brišu se.

U st. 2. i 3. posle reči: „veština” zapeta se zamenjuje veznikom „i”, a reči: „i ponašanja” brišu se.

Član 18.

U članu 72. stav 1. tačka 1) reč: „ocenama” zamenjuje se rečima: „pozitivnim ocenama”, reč: „nedovoljan” zamenjuje se rečima: „nedovoljnom ocenom”, a reči: „svih delova” brišu se.

Tačke 2) i 3) brišu se.

Stav 2. briše se.

U Tabeli pod nazivom: „Tabelarni prikaz kriterijuma za ocenjivanje, sa bodovima i ocenama” posle reči: „veština” zapeta se zamenjuje veznikom „i”, a reči: „i ponašanja” brišu se.

Dosadašnji st. 3−5. postaju st. 2−4.

Član 19.

Član 73. menja se i glasi:

„Član 73.

Zaključna ocena za predmet izvodi se kao aritmetička sredina svih ocena, a ako je predmet podeljen u nastavne oblasti zaključna ocena izvodi se kao aritmetička sredina zaključnih ocena nastavnih oblasti.

Zaključna ocena za nastavnu oblast izvodi se kao aritmetička sredina svih ocena iz te nastavne oblasti.

Zaključna ocena za predmet ne može biti pozitivna ako je jedna od zaključnih ocena za nastavnu oblast nedovoljan.

Zaključna ocena za modul, izvodi se kao aritmetička sredina zaključnih ocena modularnih jedinica.

Zaključna ocena za modularnu jedinicu izvodi se kao aritmetička sredina svih ocena iz te modularne jedinice.

Zaključna ocena za modul ne može biti pozitivna ako je jedna od zaključnih ocena za modularnu jedinicu nedovoljan.”

Član 20.

Naziv iznad člana i član 74. menjaju se i glase:

„6.3. Zahtev za preispitivanje zaključne ocene

Član 74.

Polaznik obuke u roku od tri dana od dana zaključenja ocene, ima pravo da rukovodiocu Centra podnese zahtev za preispitivanje zaključne ocene.

O osnovanosti zahteva iz stava 1. ovog člana, u roku od tri dana, odlučuje Komisija za rešavanje po zahtevu za preispitivanje zaključne ocene, od najmanje tri člana, koju imenuje rukovodilac Centra.

Sa polaznikom koji ima zaključene nedovoljne ocene iz tri ili više nastavnih oblasti, odnosno predmeta, modularnih jedinica odnosno modula, raskida se Ugovor, čime mu prestaje svojstvo polaznika.”

Član 21.

U članu 75. stav 1. reči: „po završetku bilo koje faze obuke” brišu se.

U stavu 4. reči: „tročlanom komisijom” zamenjuju se rečima: „Komisijom za polaganje popravnog ispita”.

Posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:

„Komisija za polaganje popravnog ispita sastoji se od najmanje tri člana, od kojih je jedan trener iz predmeta ili modula iz koga je polazniku zaključena negativna ocena, dok se za ostale članove određuju policijski službenici koji poseduju odgovarajuća znanja i veštine iz oblasti obuke za koju se Komisija za polaganje popravnog ispita formira.

Član komisije ne može biti trener koji je polazniku zaključio nedovoljnu ocenu.”

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 7. i 8.

Član 22.

U članu 77. posle stava 3. dodaju se st. 4−7. koji glase:

„Polaznik koji je na praktičnoj obuci ocenjen nedovoljnom ocenom ima pravo da, u roku od tri dana od dana zaključenja ocene, podnese zahtev za preispitivanje zaključne ocene rukovodiocu Centra.

O osnovanosti zahteva iz stava 1. ovog člana, odlučuje Komisija za rešavanje po zahtevu za preispitivanje zaključne ocene, koju imenuje rukovodilac organizacione jedinice nadležne za poslove upravljanja ljudskim resursima.

Komisija za rešavanje po zahtevu za preispitivanje zaključne ocene sastoji se od tri člana, od kojih je jedan sa liste izvođača obuke, jedan je predstavnik organizacione jedinice za čije potrebe se obuka realizuje, a jedan je predstavnik organizacione jedinice nadležne za poslove obuke.

Ako je polazniku utvrđena konačna nedovoljna ocena, raskida se Ugovor, čime mu prestaje svojstvo polaznika.”

Član 23.

Članu 78. menja se i glasi:

„Član 78.

Ako je polaznik ocenjen pozitivno iz svih predmeta, modula i realizovane praktične obuke u policijskim upravama, radi provere osposobljenosti, sprovodi se završni ispit.

Završni ispit može se sprovesti pismeno, praktično, usmeno i elektronskim putem − na platformi predviđenoj za učenje na daljinu, a u skladu sa Programom stručnog osposobljavanja polaznika osnovne policijske obuke.”

Član 24.

U članu 79. stav 1. menja se i glasi:

„Polaznik koji ne položi završni ispit ima pravo da polaže popravni završni ispit, u roku koji ne može biti kraći od 15 niti duži od 30 dana od dana polaganja završnog ispita.”

Član 25.

U članu 80. stav 1. menja se i glasi:

„Sa polaznikom osnovne policijske obuke koji na popravnom završnom ispitu dobije nedovoljnu ocenu raskida se Ugovor, čime mu prestaje svojstvo polaznika.”

U stavu 2. reči: „bilo kog dela” brišu se.

Član 26.

U članu 81. stav 1. posle reči: „Završni ispit” dodaju se reči: „i popravni završni ispit”, a reči: „(u daljem tekstu: Komisija)” i reči: „stručnog obrazovanja i” brišu se.

Član 27.

U članu 82. stav 1. menja se i glasi:

„Polazniku osnovne policijske obuke koji je na završnom ispitu ocenjen pozitivnom ocenom izdaje se Uverenje o završenom stručnom osposobljavanju polaznika osnovne policijske obuke.”

Član 28.

U članu 83. stav 1. posle reči: „veština” zapeta se zamenjuje veznikom „i”, a reči: „i ponašanja” brišu se.

Član 29.

U članu 84. stav 1. posle reči: „selekciona obuka” dodaje se tačka, a tačka 4) briše se.

Član 30.

U članu 85. st. 1−3. posle reči: „veština” zapeta se zamenjuje veznikom „i”, a reči: „i ponašanja” brišu se.

Stav 4. briše se.

Član 31.

U članu 86. stav 1, članu 87. stav 1. i članu 88. stav 1. posle reči: „veština” zapeta se zamenjuje veznikom „i”, a reči: „i ponašanja” brišu se.

Član 32.

U članu 94. stav 1. reči: „i dril” brišu se.

Član 33.

U članu 95. stav 1. posle reči: „veština” zapeta se zamenjuje veznikom „i”, a reči: „i ponašanja” brišu se.

Član 34.

Obrasci 1, 2, 8. i 10. koji su odštampani i koji čine sastavni deo Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova („Službeni glasnik RS”, broj 42/17), zamenjuju se obrascima 1, 2, 8. i 10. koji su odštampani uz ovu uredbu i koji čine njen sastavni deo.

Član 35.

Postupci koji su započeti, a nisu okončani do dana stupanja na snagu ove uredbe, okončaće se u skladu sa odredbama propisa koji su važili do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Izuzetno od stava 1. ovog člana:

1) ako je pre stupanja na snagu ove uredbe raspisan konkurs za prijem kandidata na osnovnu policijsku obuku, a postupak izbora kandidata nije otpočeo na isti će se primeniti odredbe ove uredbe;

2) ako je pre stupanja na snagu ove uredbe, započet postupak izbora kandidata za prijem na osnovnu policijsku obuku, a ministar nije doneo odluku o prijemu dodatnog broja kandidata, ista će se doneti u skladu sa odredbama ove uredbe;

3) ako pre stupanja na snagu ove uredbe, nije sproveden završni ispit, isti će se sprovesti u skladu sa odredbama ove uredbe.

Član 36.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print