Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
18.07.2018.

Uredba o dopunama Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)


Na osnovu člana 212a stav 8. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RSˮ, br. 107/05, 109/05 ‒ ispravka, 57/11, 110/12 ‒ US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, 55/05, 71/05 ‒ ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 ‒ dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU
o dopunama Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Član 1.

U Uredbi o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS”, br. 29/13, 49/13, 51/13 – ispravka, 86/13, 119/14, 86/15, 95/16, 111/17), u članu 17d stav 1. tačka 3) u podtački (5) na kraju teksta tačka sa zapetom zamenjuje se zapetom i dodaje se podtačka (6) koja glasi:

„(6) implantati za kukove i kolena;”.

Posle tačke 5) dodaje se tačka 5a) koja glasi:

„5a) Materijal za dijalizu u skladu sa propisima kojima se uređuju standardi materijala za dijalizu;”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print