Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
18.07.2018.

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)


Na osnovu člana 30. stav 6. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16 i 113/17 – dr. zakon) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni i dopunama Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini

1. U Odluci o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini („Službeni glasnik RS”, br. 115/17 i 23/18), u tački 2. stav 1. posle reči:

1702 90 95 00

Šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje: Ostalo, uključujući invertni šećer i ostali šećer i mešavine šećernog sirupa koji u suvom stanju sadrže 50% fruktoze po masi: ostalo

ex laktuloza sirup

0

ˮ


dodaju se reči:

1801 00 00 00

Kakao u zrnu, ceo ili lomljen, sirov ili pržen

0

ˮ.


Posle reči:

2102 10 39 00

Aktivni kvasac: kvasac za mešenje (pekarski): ostali

12

ˮ


dodaju se reči:

2103 90 90 10

Mešani začini i mešana začinska sredstva: Ostalo: ostalo: pripremljene začinske mešavine za prehrambenu industriju

eh za proizvodnju i pripremu nudli

7,72103 90 90 90

Mešani začini i mešana začinska sredstva: Ostalo: ostalo: ostalo

eh za proizvodnju i pripremu nudli

7,7

ˮ


Posle reči:

2304 00 00 00

Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni prilikom ekstrakcije ulja od soje, nemleveni, mleveni ili peletizovani

0

ˮ


dodaju se reči:

2804 29 10 00

Helijum

0

ˮ.


Posle reči:

4821 10 10 00

Etikete, od hartije ili kartona, svih vrsta: Štampane: samolepljive

0

ˮ


dodaju se reči:

4821 90 10 00

Etikete, od hartije ili kartona, svih vrsta, štampane i neštampane: Ostale: samolepljive

0

ˮ.


Posle reči:

7213 91 49 00

Toplo valjana žica u koturovima, od gvožđa ili nelegiranog čelika: Ostala: Kružnog poprečnog preseka, prečnika manjeg od 14 mm: ostala: sa sadržajem ugljenika preko 0,06% ali manje od 0,25%, po masi

0

ˮ


dodaju se reči:

7312 10 49 90

Upredena žica, užad i kablovi: ostali, sa maksimalnom dimenzijom poprečnog preseka: ne preko 3 mm: ostali: ostali

07312 10 98 90

Upredena žica, užad i kablovi: ostali, sa maksimalnom dimenzijom poprečnog preseka: preko 3 mm: užad i kablovi (uključujući i one zatvorene konstrukcije): ostali: ostali

0

ˮ.


Posle reči:

7315 11 10 00

Lanci i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika: Zglobno-člankasti lanci i njihovi delovi: Valjkasti lanci: za bicikle i motocikle

eh za bicikle

2,7

ˮ


dodaju se reči:

7320 20 20 00

Opruge i listovi za opruge, od gvožđa ili čelika: Spiralne opruge: toplo obrađene

2,7

ˮ.


Posle reči:

8501 40 20 90

Ostali motori naizmenične struje, monofazni: snage ne preko 750 W: ostali

2,7

ˮ


dodaju se reči:

8504 40 82 90

Statički konvertori (pretvarači): ostali: ostali: ispravljači: ostali

1,78504 40 90 90

Statički konvertori (pretvarači): ostali: ostali: ostali: ostali

1,78504 50 95 90

Ostali induktivni kalemovi: ostali: ostali

1,9

ˮ.


Posle reči:

8517 62 00 91

Mašine za prijem, konverziju i prenos ili regeneraciju glasa, slike ili drugih podataka, uključujući komutacione i usmerivačke aparate: ostalo: za bežične mreže
ex moduli za ugradnju u komunikacione uređaje

1

ˮ


dodaju se reči:

8532 22 00 00

Električni kondenzatori, konstantni, promenljivi ili podešljivi (unapred podešeni): Ostali konstantni kondenzatori: Aluminijumski, elektrolitički

08532 23 00 00

Električni kondenzatori, konstantni, promenljivi ili podešljivi (unapred podešeni): Ostali konstantni kondenzatori: Keramički dielektrični, jednoslojni

08532 24 00 00

Električni kondenzatori, konstantni, promenljivi ili podešljivi (unapred podešeni): Ostali konstantni kondenzatori: Keramički, dielektrični višeslojni

0

ˮ.


Posle reči:

8532 25 00 00

Električni kondenzatori: Ostali konstantni kondenzatori: dielektrični, od hartije ili plastične mase

0

ˮ


dodaju se reči:

8533 10 00 00

Električni otpornici (uključujući reostate i potenciometre), osim grejnih otpornika: Konstantni ugljeni otpornici, maseni ili slojni

08533 21 00 00

Električni otpornici (uključujući reostate i potenciometre), osim grejnih otpornika: Ostali konstantni otpornici: Snage ne preko 20 W

08533 31 00 00

Električni otpornici (uključujući reostate i potenciometre), osim grejnih otpornika: Promenljivi žičani otpornici, uključujući reostate i potenciometre: Snage ne preko 20 W

08533 40 10 00

Električni otpornici (uključujući reostate i potenciometre), osim grejnih otpornika: Ostali promenljivi otpornici, uključujući reostate i potenciometre: snage ne preko 20 W

08534 00 11 00

Štampana kola: samo sa provodnim i kontaktnim elementima: višeslojna

08534 00 19 00

Štampana kola: samo sa provodnim i kontaktnim elementima: ostala

0

ˮ.


Posle reči:

8536 10 90 00

Osigurači: za jačinu struje preko 63 A

2,3

ˮ


dodaju se reči:

8536 69 30 00

Sijalična grla, utikači i utičnice: Ostalo: za štampana kola

0

ˮ.


Posle reči:

8536 90 95 00

Ostali aparati: ostali

2,3

ˮ


dodaju se reči:

8537 10 91 00

Table, ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale osnove, opremljeni sa dva ili više proizvoda iz tar. br. 8535 ili 8536, za električno upravljanje ili razvođenje električne energije, uključujući one sa ugrađenim instrumentima i aparatima iz Glave 90 i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacionih aparata iz tarifnog broja 8517: Za napon ne preko 1 000 V: ostalo: upravljači (kontroleri) sa programirajućom memorijom

ex u obliku štampanih ploča za ugradnju u motorna vozila

2,1

ˮ.


Posle reči:

8538 90 99 00

Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tarifnog broja 8538, 8536 ili 8537: Ostalo: za ispitne priključke, za poluprovodničke diskove iz tarifnog podbroja 8536 90 20: Ostali: ostalo

0

ˮ


dodaju se reči:

8541 10 00 00

Diode, osim fotoosetljivih dioda ili dioda za emitovanje svetlosti (LED)

08541 21 00 00

Tranzistori, osim fotoosetljivih: snage gubitaka manje od 1 W

08541 29 00 00

Tranzistori, osim fotoosetljivih: ostali

08541 40 10 00

Diode za emitovanje svetlosti (LED), uključujući laserske diode

08541 40 90 00

Fotoosetljivi poluprovodnički elementi, uključujući fotonaponske ćelije, sastavljene ili nesastavljene u module ili ploče: ostalo

08541 60 00 00

Montirani piezo – električni kristali

08542 31 11 00

Elektronska integrisana kola: Procesori i kontroleri, kombinovani ili ne sa memorijama, konvertorima, logičkim kolima, pojačivačima, vremenskim kolima, ili drugim kolima: proizvodi navedeni u Napomeni 9. pod (b) (3 i 4) ove glave: multikomponentna integrisana kola (MCO)

08542 31 19 00

Elektronska integrisana kola: Procesori i kontroleri, kombinovani ili ne sa memorijama, konvertorima, logičkim kolima, pojačivačima, vremenskim kolima, ili drugim kolima: proizvodi navedeni u Napomeni 9. pod (b) (3 i 4) ove glave: ostali

08542 33 10 00

Elektronska integrisana kola: Pojačivači: multikomponentna integrisana kola (MCO)

0

ˮ.


Posle reči:

8544 70 00 00

Kablovi od optičkih pojedinačno oplaštenih vlakana

0

ˮ


dodaju se reči:

8546 90 10 00

Električni izolatori od bilo kog materijala: Ostali: od plastičnih masa

3,7

ˮ.


Posle reči:

9403 90 90 00

Ostali nameštaj i njegovi delovi: Delovi: od ostalih materijala

2,7

ˮ


dodaju se reči:

9405 99 00 00

Lampe i druga svetleća tela, uključujući reflektore i njihove delove, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično, sa stalno fiksiranim svetlosnim izvorom i njihovi delovi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: Delovi: Ostali

2,7

ˮ.


Stav 3. menja se i glasi:

„Za robu iz stava 1. ove tačke iz tarifne oznake 1517 90 99 00 namenjenu potrebama konditorske industrije i za proizvodnju i pripremu nudli i za robu iz tar. oznaka 2103 90 90 10 i 2103 90 90 90 namenjenu za proizvodnju i pripremu nudli, uvoznik podnosi carinskom organu izjavu da se roba uvozi za potrebe konditorske industrije, odnosno za proizvodnju i pripremu nudli.ˮ.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print