Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
18.05.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2018. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)


Na osnovu člana 179. i člana 221. stav 1. tačka 1) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14 i 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon),

Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 26. aprila 2018. godine, doneo je

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2018. godinu

Član 1.

U Pravilniku o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 119/17) Predračun sredstava zdravstvenim ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite za 2018. godinu (Prilog 1.), Predračun sredstava zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produženu rehabilitaciju za 2018. godinu (Prilog 2.), Predračun sredstava institutima/zavodima za javno zdravlje za 2018. godinu (Prilog 3.), Predračun sredstava ustanovama socijalne zaštite za 2018. godinu (Prilog 4.) i Predračun sredstava ostalim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže za 2018. godinu (Prilog 6.), zamenjuju se novim Predračunom sredstava zdravstvenim ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite za 2018. godinu, novim Predračunom sredstava zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produženu rehabilitaciju za 2018. godinu, novim Predračunom sredstava institutima/zavodima za javno zdravlje za 2018. godinu, novim Predračunom sredstava ustanovama socijalne zaštite za 2018. godinu i novim Predračunom sredstava ostalim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže za 2018. godinu, koji se smatraju sastavnim delom ovog pravilnika.

Član 2.

U članu 4. stav 2. posle broja: „471211,” dodaje se broj: „471213,”.

Član 3.

U članu 13. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Izuzetno vojnomedicinskoj ustanovi koja obavlja delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, pored uvećanja naknade iz stava 1. ovog člana, naknada za plate i naknade plata se uvećava za 3% za decembar 2015. godine i za 10% za decembar 2017. godine, u skladu sa važećim propisima.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 4.

Član 44. menja se i glasi:

„Član 44.

Zdravstvena ustanova na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite je u obavezi da za usluge akutnog bolničko-stacionarnog lečenja, koje pruži u toku 2018. godine, popunjava Izveštaj o hospitalizaciji, kao individualni statistički izveštaj za svako osigurano lice koje primi na lečenje, čiji se skup podataka koristi za potrebe elektronskog fakturisanja u skladu sa pravilima šifriranja po sistemu dijagnostički srodnih grupa (DSG).

Za tačnost i ispravnost podataka iz elektronske fakture sačinjene na osnovu Izveštaja o hospitalizaciji odgovorna je zdravstvena ustanova.

Zdravstvenoj ustanovi sekundarnog i tercijarnog nivoa, koja je uključena u pilot fazu reforme plaćanja bolničkog lečenja primenom dijagnostički srodnih grupa, obezbeđuju se sredstva za učinak na osnovu opšteg akta, koji donosi Vlada Republike Srbije, kojim se uređuje korektivni koeficijent, najviše procentualno uvećanje osnovne plate, kriterijumi i merila za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i način obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.”

Član 5.

U članu 55. stav 4. posle reči: „godine” briše se tačka i dodaju reči: „i od 1. januara 2018. godine.”.

Član 6.

U članu 56. stav 3. menja se i glasi:

„U okviru naknade iz stava 2. ovog člana obuhvaćena su sredstva za nove tehnologije koje su uvedene u toku 2017. godine i od 1. januara 2018. godine.”

Posle stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:

„Naknada iz stava 6. ovog člana obuhvata i uvećanje plate i naknade plata za 10% za decembar 2017. godine, u skladu sa važećim propisima.”

Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.

Član 7.

U članu 62. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Sredstva za plate iz stava 2. ovog člana, u okviru ukupne naknade, obuhvataju i uvećanje plate i naknade plata za 10% za decembar 2017. godine, u skladu sa važećim propisima.”

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 8.

U članu 76. stav 1. broj: „47.” zamenjuje se brojem: „48.”.

Član 9.

U članu 80. stav 2. tačka 1) menja se i glasi:

„1) plate i naknade plata – u visini obračunatih sredstava za ovu namenu za zaposlene u skladu sa članom 13. ovog pravilnika, sa pripadajućim porezima i doprinosima, a koja uključuju uvećanje plate za 3% za decembar 2015. godine, u skladu sa važećim propisima;”.

U tački 4) reči: „visini vrednosti” zamenjuju se rečima: „visini kontrolisanih vrednosti”.

Član 10.

U članu 83. stav 1. broj: „2017.” zamenjuje se brojem: „2018.”.

Član 11.

U članu 91. stav 4. posle reči: „dobara” dodaju se reči: „i drugim davaocima zdravstvenih usluga”.

Član 12.

U članu 92. stav 1. broj: „42.” zamenjuje se brojem: „43.”.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2 i 3. koji glase:

„Inicijativu za izmenu ugovorene naknade davalac zdravstvenih usluga može da pokrene najranije nakon ispostavljanja faktura za prva tri meseca ugovornog perioda.

Davalac zdravstvenih usluga inicijativu za izmenu ugovorene naknade nakon perioda iz stava 2. ovog člana može podneti uz uvažavanje budžetskog kalendara i rokova za donošenje opštih akata kojim se utvrđuju elementi za ugovaranje zdravstvene zaštite za narednu godinu.”

Dosadašnji st. 2–7. postaju st. 4–9.

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilog 1.

Predračun sredstava zdravstvenim ustanovama primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite za 2018. godinu

(u 000 dinara)

Red. br.

Naziv ustanove

Plate
i naknade plata
sa doprinosima na teret poslodavca

Prevoz zaposlenih na posao i sa posla

Ostali indirektni troškovi

Lekovi u zdravstvenoj ustanovi

Krv i labilni produkti od krvi

Sanitetski i medicinski potrošni i ugradni materijal

Naknada za dijalizni materijal i lekove za dijalizu

Ishrana bolesnika

Lekovi na recept i pomagala preko apoteka

Participacija

UKUPNA NAKNADA UMANjENA ZA PARTICIPACIJU

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Dom zdravlja Bačka Topola

176.836

5.735

45.700

5.784


9.921

10.667

472


2.095

253.020

2

Dom zdravlja Mali Iđoš

52.157

1.831

12.280

1.970


3.060
732

70.566

3

Dom zdravlja Subotica

454.818

14.729

84.229

14.814


10.558
9.178

569.970

4

Opšta bolnica Subotica

1.167.833

60.360

194.834

219.312

13.728

276.704

38.605

27.191


7.020

1.991.547

5

Apoteka Subotica

434.234

73.843

360.391

I

Subotica

1.851.644

82.655

337.043

241.880

13.728

300.243

49.272

27.663

434.234

92.868

3.245.494

6

Dom zdravlja Žitište

68.270

5.180

13.593

2.055


3.60254.039

11.919

134.820

7

Dom zdravlja Novi Bečej

121.555

3.556

22.085

2.776


3.633
2.165

151.440

8

Dom zdravlja Sečanj

58.922

3.237

16.463

1.420


2.58150.090

11.356

121.357

9

Dom zdravlja Srpska Crnja

47.168

2.996

11.955

2.308


3.09827.736

5.133

90.128

10

Dom zdravlja Zrenjanin

413.177

17.654

83.593

12.660


30.514
12.495

545.103

11

Opšta bolnica Zrenjanin

1.088.873

42.374

208.821

182.523

10.768

152.942

61.471

25.156


3.990

1.768.938

12

Specijalna bolnica za plućne bolesti Zrenjanin

102.860

9.055

19.235

11.967


4.343


3.186


421

150.225

13

Apoteka Zrenjanin

412.902

65.146

347.756

II

Zrenjanin

1.900.825

84.052

375.745

215.709

10.768

200.713

61.471

28.342

544.767

112.625

3.309.767

14

Dom zdravlja Ada

79.262

3.285

15.780

2.307


3.100
1.058

102.676

15

Dom zdravlja Kanjiža

121.197

4.949

27.797

2.526


7.142
1.540

162.071

16

Dom zdravlja Novi Kneževac

71.193

1.766

15.639

1.431


3.144


1.067

16.102

2.505

107.837

17

Dom zdravlja Čoka

45.044

1.210

10.793

750


1.60031.566

4.690

86.273

18

Dom zdravlja Senta

86.608

908

20.209

3.258


6.228
703

116.508

19

Apoteka Senta

76.164

11.149

65.015

20

Opšta bolnica Senta

398.730

10.267

64.478

32.609

2.938

49.738

6.595

12.956


995

577.316

21

Opšta bolnica Kikinda

532.775

25.846

87.076

53.491

6.574

62.165

47.500

9.478


1.389

823.516

22

Dom zdravlja Kikinda

188.515

6.217

29.272

5.866


2.800
3.444

229.226

23

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Novi Kneževac

170.840

2.906

31.370

29.550


2.036


20.381257.083

24

Apoteka Kikinda
III

Kikinda

1.694.164

57.354

302.414

131.788

9.512

137.953

54.095

43.882

123.832

27.473

2.527.521

25

Dom zdravlja Alibunar

89.895

4.191

19.229

2.872


4.6335.663

2.629

123.854

26

Dom zdravlja Bela Crkva

75.348

5.068

20.183

2.801


5.45644.859

9.946

143.769

27

Dom zdravlja Kovačica

109.501

4.398

23.353

3.771


10.00021.064

4.351

167.736

28

Dom zdravlja Kovin

156.463

7.614

24.892

5.562


7.42425.723

7.140

220.538

29

Dom zdravlja Opovo

58.031

3.641

13.981

1.086


2.59532.543

7.096

104.781

30

Dom zdravlja Plandište

50.170

3.080

14.087

1.436


2.819652

1.273

70.971

31

Opšta bolnica Vršac

490.799

22.288

75.165

98.669

3.350

74.534

32.130

14.851


787

810.999

32

Dom zdravlja Vršac

171.019

6.715

29.395

4.528


3.923
1.622

213.958

33

Dom zdravlja Pančevo

432.648

15.028

80.834

16.245


38.022
10.758

572.019

34

Opšta bolnica Pančevo

1.137.025

40.841

139.061

204.189

12.672

207.049

82.210

33.229


7.049

1.849.227

35

Specijalna bolnica za plućne bolesti Bela Crkva

115.100

5.763

18.931

7.466


3.272


10.608


178

160.962

36

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Vršac

431.361

15.175

85.854

32.540


9.848


54.503


84

629.197

37

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Kovin

402.486

22.977

97.012

41.522


8.540


54.353


14

626.876

38

Apoteka Pančevo
39

Apoteka Vršac

169.104

24.995

144.109

IV

Pančevo

3.719.846

156.779

641.977

422.687

16.022

378.115

114.340

167.544

299.608

77.922

5.838.996

40

Dom zdravlja Apatin

114.750

5.250

29.539

3.062


8.914
1.900

159.615

41

Dom zdravlja Kula

175.266

4.795

37.220

5.700


9.37534.957

7.486

259.827

42

Dom zdravlja Odžaci

148.036

7.162

40.182

4.481


15.888


1.835

81.079

14.352

284.311

43

Dom zdravlja Sombor

313.004

17.110

49.535

4.978


17.063
5.844

395.846

44

Opšta bolnica Sombor

1.130.592

68.744

214.750

191.030

10.844

214.541

61.159

52.188


4.230

1.939.618

45

Apoteka Sombor

56.475

8.021

48.454

V

Sombor

1.881.648

103.061

371.226

209.251

10.844

265.781

61.159

54.023

172.511

41.833

3.087.671

46

Dom zdravlja Bač

57.998

2.533

19.592

1.766


3.16114.554

2.939

96.665

47

Dom zdravlja Bačka Palanka

244.078

7.957

48.887

12.767

240

26.500

35.000

503

162.934

40.076

498.790

48

Dom zdravlja Bački Petrovac

51.500

2.811

9.493

1.331


3.17136.650

8.071

96.885

49

Dom zdravlja Beočin

67.790

2.363

13.933

1.515


2.93650.954

13.088

126.403

50

Dom zdravlja Bečej

167.790

4.661

36.497

5.713


19.05899.285

20.080

312.924

51

Dom zdravlja Žabalj

111.531

5.091

18.029

2.921


4.47080.394

16.261

206.175

52

Dom zdravlja Srbobran

67.115

2.773

12.588

1.973


3.24045.697

9.744

123.642

53

Dom zdravlja Temerin

110.418

3.597

16.035

3.905


6.39982.478

21.304

201.528

54

Dom zdravlja Titel

62.124

3.520

13.442

1.103


5.719685

1.022

85.571

55

Dom zdravlja Novi Sad

1.209.681

39.775

147.753

26.336


62.003
42.003

1.443.545

56

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

279.360

9.310

47.606

2.144


1.666

340.086

57

Dom zdravlja Vrbas

181.989

6.749

29.730

6.478


8.692
1.844

231.794

58

Opšta bolnica Vrbas

580.480

26.515

104.020

76.780

7.804

106.579

41.616

20.344


1.327

962.811

59

Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

100.507

3.819

17.784

145.655


3.660


7.768


3.204

275.989

60

Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

553.493

23.736

233.818

1.333.777

12.778

158.743


30.889


1.448

2.345.786

61

Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

596.679

29.756

213.402

196.722

7.682

145.110


38.454


864

1.226.941

62

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

637.886

27.543

295.034

127.898

17.534

924.477


29.125


11.190

2.048.307

63

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

763.584

38.052

138.868

353.254

6.963

143.741


21.8801.466.342

64

Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad

78.058

1.054

10.004

298


2.600
204

91.810

65

Klinički centar Vojvodine Novi Sad

3.039.936

120.934

843.288

1.416.581

126.054

1.091.564

108.000

110.925


10.961

6.846.321

66

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad

20.116

1.021

4.2991.500
28

26.908

67

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

64.568

1.652

6.924

343


3.587

77.074

68

Apoteka Novi Sad

812.469

100.806

711.663

69

Apoteka Vrbas

177.675

34.049

143.626

VI

Novi Sad

9.046.681

365.222

2.281.026

3.719.260

179.055

2.728.576

184.616

259.888

1.563.775

340.513

19.987.586

70

Dom zdravlja Inđija

215.724

10.120

38.875

6.000


19.00076.675

18.785

347.609

71

Dom zdravlja Pećinci

95.778

4.773

25.079

3.110


6.28355.050

13.155

176.918

72

Dom zdravlja Ruma

250.243

12.935

43.834

8.112


14.000153.943

34.805

448.262

73

Dom zdravlja Irig

47.671

1.842

8.486

903


2.3581.900

1.636

61.524

74

Dom zdravlja Stara Pazova

293.937

8.565

51.146

14.708


23.000

27.000

451

233.912

49.410

603.309

75

Dom zdravlja Šid

167.080

4.766

31.190

4.928


7.500116.048

22.803

308.709

76

Dom zdravlja Sremska Mitrovica

300.040

13.244

49.352

9.799


8.800
4.366

376.869

77

Opšta bolnica Sremska Mitrovica

906.424

34.726

140.368

181.474

6.372

174.857

98.059

24.431


3.740

1.562.971

78

Apoteka Sremska Mitrovica

8.460

1.316

7.144

VII

Sr. Mitrovica

2.276.897

90.971

388.330

229.034

6.372

255.798

125.059

24.882

645.988

150.016

3.893.315

79

Dom zdravlja Bogatić

133.618

3.996

21.707

3.773


5.605
822

167.877

80

Dom zdravlja LJubovija

97.405

1.210

17.163

5.158


3.072

10.448

3.152


1.307

136.301

81

Dom zdravlja Loznica

266.365

7.663

50.068

17.941


16.882
3.300

355.619

82

Dom zdravlja Krupanj

68.505

1.202

8.614

4.228


2.709
513

84.745

83

Dom zdravlja Mali Zvornik

52.672

1.472

12.453

2.489


3.228
456

71.858

84

Opšta bolnica Loznica

763.775

16.525

127.152

130.030

10.242

91.711

71.523

19.815


3.172

1.227.601

85

Dom zdravlja Vladimirci

69.547

3.570

11.817

4.532


2.220
1.121

90.565

86

Dom zdravlja Koceljeva

56.306

1.971

11.062

2.270


1.138
776

71.971

87

Dom zdravlja Šabac

415.259

8.869

67.987

19.326


11.931
5.621

517.751

88

Opšta bolnica Šabac

1.035.099

23.373

176.010

197.111

5.674

180.990

90.000

36.636


3.371

1.741.522

89

Apoteka Loznica

363.819

54.119

309.700

90

Apoteka Šabac
VIII

Šabac

2.958.551

69.851

504.033

386.858

15.916

319.486

171.971

59.603

363.819

74.578

4.775.510

91

Dom zdravlja Ub

109.446

3.229

16.239

4.807


5.685
1.209

138.197

92

Dom zdravlja Valjevo

303.020

8.373

56.860

12.000


5.400
4.671

380.982

93

Dom zdravlja Osečina

49.227

814

12.062

1.912


1.920
579

65.356

94

Dom zdravlja LJig

49.639

1.046

12.303

2.699


3.872
822

68.737

95

Dom zdravlja Mionica

56.823

1.573

10.683

1.689


2.761
690

72.839

96

Opšta bolnica Valjevo

1.239.611

31.739

181.518

236.076

13.674

287.795

67.000

29.785


6.220

2.080.978

97

Apoteka Valjevo

490.776

74.860

415.916

98

Dom zdravlja Lajkovac

67.524

4.018

11.571

3.515


2.573
1.198

88.003

IX

Valjevo

1.875.290

50.792

301.236

262.698

13.674

310.006

67.000

29.785

490.776

90.249

3.311.008

99

Dom zdravlja Smederevo

348.618

13.907

59.865

16.516


5.980
6.942

437.944

100

Opšta bolnica Smederevo

780.255

22.380

113.087

143.207

3.971

106.924

41.014

11.457


7.993

1.214.302

101

Opšta bolnica „Stefan Visoki” Smederevska Palanka

560.615

17.497

76.962

122.260

5.912

75.179

26.975

9.314


1.285

893.429

102

Apoteka Smederevska Palanka

112.870

14.501

98.369

103

Apoteka Smederevo

412.861

57.211

355.650

104

Apoteka Velika Plana

114.149

16.511

97.638

105

Dom zdravlja Velika Plana

171.003

3.525

25.841

5.436


9.352
2.080

213.077

106

Dom zdravlja Smederevska Palanka

218.728

8.205

30.143

5.475


5.467
3.613

264.405

X

Smederevo

2.079.219

65.514

305.898

292.894

9.883

202.902

67.989

20.771

639.880

110.136

3.574.814

107

Dom zdravlja Veliko Gradište

93.805

2.870

12.434

4.237


4.965
1.046

117.265

108

Dom zdravlja Žagubica

89.597

3.135

12.126

3.065


3.494

4.329

43


741

115.048

109

Dom zdravlja Golubac

58.062

3.233

9.961

1.608


1.892
802

73.954

110

Dom zdravlja Kučevo

80.998

3.725

13.517

4.498


3.948

6.759

200


668

112.977

111

Dom zdravlja Malo Crniće

49.955

3.368

8.310

1.778


998
835

63.574

112

Dom zdravlja Požarevac

379.867

10.786

52.992

14.493


24.885
4.552

478.471

113

Opšta bolnica Požarevac

918.348

21.476

107.379

153.920

9.292

148.227

54.037

41.066


4.300

1.449.445

114

Dom zdravlja Žabari

53.271

4.623

9.942

1.283


1.703
784

70.038

115

Dom zdravlja Petrovac na Mlavi

97.742

3.708

16.103

5.015


1.855
1.453

122.970

116

Opšta bolnica Petrovac na Mlavi

262.723

7.801

35.269

19.550

1.334

22.910

18.218

4.247


2.098

369.954

117

Apoteka Požarevac

579.860

106.925

472.935

XI

Požarevac

2.084.368

64.725

278.033

209.447

10.626

214.877

83.343

45.556

579.860

124.204

3.446.631

118

Dom zdravlja Kragujevac

584.647

19.164

72.552

36.538


45.135
9.849

748.187

119

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac

176.619

3.205

23.970

1.557


976

206.327

120

Dom zdravlja Batočina

67.395

2.513

13.348

2.668


1.941
784

87.081

121

Dom zdravlja Knić

60.737

3.282

10.443

3.959


3.617
1.147

80.891

122

Dom zdravlja Lapovo

45.624

1.662

8.316

1.920


2.079
283

59.318

123

Dom zdravlja Rača

57.336

3.027

8.874

1.841


1.631
834

71.875

124

Dom zdravlja Topola

98.807

4.756

20.615

3.326


3.069
1.757

128.816

125

Zdravstveni centar Aranđelovac

483.194

15.031

66.009

36.675

1.234

70.745

17.807

7.648


7.449

690.894

126

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Kragujevac

158.272

4.417

29.196

8.258


9.428
4.946

204.625

127

Klinički centar Kragujevac

2.413.320

55.904

494.280

1.360.202

31.370

787.321

95.550

64.215


12.397

5.289.765

128

Apoteka Kragujevac

810.173

128.424

681.749

129

Apoteka Aranđelovac

145.781

26.960

118.821

XII

Kragujevac

4.145.951

112.961

747.603

1.456.944

32.604

925.942

113.357

71.863

955.954

194.830

8.368.349

130

Dom zdravlja Despotovac

155.457

4.701

27.752

3.255


7.134


874


2.749

196.424

131

Dom zdravlja Svilajnac

139.099

3.206

30.355

7.000


5.140

7.354

1.072


2.552

190.674

132

Dom zdravlja Ćuprija

140.528

4.793

26.363

3.154


4.251
1.517

177.572

133

Opšta bolnica Ćuprija

871.754

27.234

118.898

111.070

6.216

134.645

89.070

25.446


3.095

1.381.238

134

Dom zdravlja Rekovac

68.256

2.907

14.380

3.000


2.28620.890

3.917

107.802

135

Dom zdravlja Jagodina

279.685

7.886

69.973

17.100


6.140
3.506

377.278

136

Opšta bolnica Jagodina

625.564

11.715

93.323

126.003

4.480

142.883


20.223


5.445

1.018.746

137

Apoteka Jagodina

252.068

41.763

210.305

138

Opšta bolnica Paraćin

375.884

8.776

47.655

36.732

2.616

44.929


7.203


2.466

521.329

139

Dom zdravlja Paraćin

172.873

3.750

24.878

8.604


5.476
3.101

212.480

140

Apoteka Paraćin

98.907

16.522

82.385

XIII

Jagodina

2.829.100

74.968

453.577

315.918

13.312

352.884

96.424

54.818

371.865

86.633

4.476.233

141

Dom zdravlja Bor

197.073

2.824

47.933

7.790


4.037
3.435

256.222

142

Opšta bolnica Bor

633.902

9.331

82.533

75.254

3.466

87.273

18.000

14.330


3.634

920.455

143

Dom zdravlja Majdanpek

122.859

3.508

25.325

3.950


4.732
1.937

158.437

144

Opšta bolnica Majdanpek

103.999

4.135

18.408

9.333

562

2.567

6.524

1.332


382

146.478

145

Zdravstveni centar Negotin

518.268

7.535

80.000

47.520

1.940

35.514

10.667

6.977


4.377

704.044

146

Zdravstveni centar Kladovo

343.263

5.414

72.768

48.944

4.128

30.517

15.500

7.383


1.355

526.562

147

Apoteka Bor

5.280

583

4.697

XIV

Bor

1.919.364

32.747

326.967

192.791

10.096

164.640

50.691

30.022

5.280

15.703

2.716.895

148

Dom zdravlja Boljevac

75.890

1.853

12.594

2.519


2.034
884

94.006

149

Zdravstveni centar Knjaževac

375.944

8.702

57.212

26.348

1.530

36.135

14.640

4.095


3.075

521.531

150

Zdravstveni centar Zaječar

856.454

20.277

139.519

100.544

3.762

165.166

29.860

12.240


5.078

1.322.744

151

Apoteka Zaječar

536.790

85.450

451.340

XV

Zaječar

1.308.288

30.832

209.325

129.411

5.292

203.335

44.500

16.335

536.790

94.487

2.389.621

152

Zdravstveni centar Užice

3.462.575

82.507

570.859

410.991

16.006

420.630

88.840

47.957


19.151

5.081.214

153

Apoteka Užice

997.961

158.042

839.919

XVI

Užice

3.462.575

82.507

570.859

410.991

16.006

420.630

88.840

47.957

997.961

177.193

5.921.133

154

Opšta bolnica Čačak

960.344

29.737

150.532

171.754

8.897

158.661

59.973

20.025


6.013

1.553.910

155

Dom zdravlja Čačak

363.265

9.313

54.645

17.756


20.063
6.432

458.610

156

Dom zdravlja Ivanjica

163.808

2.285

42.658

9.132


8.653

11.579

1.636


1.786

237.965

157

Dom zdravlja Lučani

122.007

6.352

19.962

4.140


2.937


236


1.422

154.212

158

Dom zdravlja Gornji Milanovac

159.520

4.577

36.876

12.320


2.769
2.597

213.465

159

Opšta bolnica Gornji Milanovac

327.921

9.901

49.118

56.155

1.802

49.755


7.159


2.374

499.437

160

Apoteka Čačak

359.860

65.777

294.083

161

Apoteka Gornji Milanovac

77.186

14.042

63.144

XVII

Čačak

2.096.865

62.165

353.791

271.257

10.699

242.838

71.552

29.056

437.046

100.443

3.474.826

162

Dom zdravlja Raška

139.310

3.351

25.897

7.939


6.336


651


1.826

181.658

163

Dom zdravlja Vrnjačka Banja

133.690

4.338

32.971

7.500


6.497
2.251

182.745

164

Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja

70.847

4.472

13.995

6.196


1.621

1.770

2.356


205

101.052

165

Apoteka Kraljevo

603.858

104.478

499.380

166

Dom zdravlja Kraljevo

391.899

10.185

74.274

32.445


15.203
5.673

518.333

167

Opšta bolnica Kraljevo

1.077.390

19.405

181.544

173.177

7.912

174.108

47.904

21.356


9.261

1.693.535

XVIII

Kraljevo

1.813.136

41.751

328.681

227.257

7.912

203.765

49.674

24.363

603.858

123.694

3.176.703

168

Dom zdravlja Trstenik

188.778

6.138

39.501

10.165


15.766
3.979

256.369

169

Dom zdravlja Kruševac

430.372

12.206

94.899

13.328


24.046
9.514

565.337

170

Opšta bolnica Kruševac

1.121.923

29.210

169.780

196.194

6.272

154.957

83.369

18.765


9.039

1.771.431

171

Dom zdravlja Aleksandrovac

113.840

1.962

30.075

7.203


7.058


1.498


1.557

160.079

172

Dom zdravlja Varvarin

64.808

1.433

16.800

3.318


3.265
1.115

88.509

173

Dom zdravlja Ćićevac

45.348

849

13.174

2.424


2.520
802

63.513

174

Apoteka Kruševac

578.113

79.672

498.441

175

Dom zdravlja Brus

87.204

1.565

25.354

4.101


3.531


452


1.048

121.159

XIX

Kruševac

2.052.273

53.363

389.583

236.733

6.272

211.143

83.369

20.715

578.113

106.726

3.524.838

176

Dom zdravlja Gadžin Han

51.104

3.778

9.303

1.908


1.574
361

67.306

177

Dom zdravlja Doljevac

72.067

3.292

12.874

4.612


3.84920.046

3.320

113.420

178

Dom zdravlja Svrljig

72.254

2.268

12.413

3.436


2.412
714

92.069

179

Dom zdravlja Sokobanja

75.440

1.457

16.922

3.548


3.84113.209

3.136

111.281

180

Dom zdravlja Niš

888.955

25.786

96.754

36.938


62.348
17.693

1.093.088

181

Dom zdravlja Merošina

60.469

4.308

13.083

4.088


2.552
886

83.614

182

Dom zdravlja Ražanj

50.897

2.805

10.253

1.806


1.434
506

66.689

183

Dom zdravlja Aleksinac

148.500

6.921

24.835

10.697


3.281
2.382

191.852

184

Opšta bolnica Aleksinac

275.808

10.079

39.010

29.329

3.701

34.147


5.388


1.743

395.719

185

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica”, Niš

498.221

17.258

123.613

37.005

518

7.957


33.745


130

718.187

186

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš

266.691

5.568

61.442

8.209


2.452
297

344.065

187

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš

178.236

5.423

25.938

7.243


11.300
4.994

223.146

188

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Niš

37.551

735

2.905

370


1.399

42.960

189

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Niš

49.255

1.425

5.024

327


2.029
1.075

56.985

190

Specijalna bolnica za plućne bolesti „Ozren”, Sokobanja

131.415

4.231

33.982

16.166

126

6.675


10.182


191

202.586

191

Klinički centar Niš

3.172.853

84.553

546.203

1.684.510

124.216

908.147

145.296

55.114


9.539

6.711.353

192

Klinika za stomatologiju Niš

156.585

3.480

12.802

6.000

256

8.406


1.607


175

188.961

193

Apoteka Niš

1.165.870

149.581

1.016.289

18

Niš

6.186.301

183.367

1.047.356

1.856.192

128.817

1.063.803

145.296

106.036

1.199.125

196.723

11.719.570

194

Dom zdravlja Kuršumlija

128.711

1.394

24.080

7.692


6.217

7.769

1.233


1.224

175.872

195

Dom zdravlja Blace

83.053

890

12.053

4.235


2.742
965

102.008

196

Dom zdravlja Žitorađa

68.080

4.114

11.832

3.412


2.000
1.199

88.239

197

Dom zdravlja Prokuplje

198.305

7.019

43.392

12.770


10.023
3.128

268.381

198

Opšta bolnica Prokuplje

647.552

19.292

87.324

60.839

2.004

87.457

24.000

14.100


1.966

940.602

199

Apoteka Prokuplje

399.442

58.151

341.291

18I

Prokuplje

1.125.701

32.709

178.681

88.948

2.004

108.439

31.769

15.333

399.442

66.633

1.916.393

200

Dom zdravlja Bela Palanka

83.032

3.395

17.630

1.829


2.896
510

108.272

201

Dom zdravlja Pirot

223.585

5.504

38.480

6.767


2.912
3.792

273.456

202

Opšta bolnica Pirot

653.109

17.202

95.040

95.208

2.748

101.654

36.447

11.253


2.932

1.009.729

203

Dom zdravlja Babušnica

71.916

2.201

17.682

1.843


3.038
506

96.174

204

Dom zdravlja Dimitrovgrad

82.961

1.735

15.917

2.767


3.263


307


736

106.214

205

Apoteka Pirot

279.466

51.694

227.772

18II

Pirot

1.114.603

30.037

184.749

108.414

2.748

113.763

36.447

11.560

279.466

60.170

1.821.617

206

Dom zdravlja Bojnik

62.217

2.082

9.219

2.726


2.534
366

78.412

207

Dom zdravlja Leskovac

565.006

16.285

111.995

25.986


29.202
8.298

740.176

208

Dom zdravlja Vlasotince

149.480

1.863

28.211

7.728


9.258
1.562

194.978

209

Dom zdravlja Medveđa

54.324

1.898

14.565

1.899


2.117
649

74.154

210

Opšta bolnica Leskovac

1.307.765

29.468

173.133

176.732

7.698

196.759

39.931

24.747


4.212

1.952.021

211

Apoteka Leskovac

84.988

9.777

75.211

212

Dom zdravlja Lebane

116.716

1.596

14.946

11.366


3.062

19.8241.191

166.319

18III

Leskovac

2.255.508

53.192

352.069

226.437

7.698

242.932

59.755

24.747

84.988

26.055

3.281.271

213

Zdravstveni centar Vranje

1.299.998

34.250

183.603

167.244

8.300

157.314

98.752

18.725


7.368

1.960.818

214

DZ Trgovište

48.377

712

12.916

3.230


1.207
153

66.289

215

Dom zdravlja Bosilegrad

56.276


13.450

1.837


1.858


365


320

73.466

216

Dom zdravlja Bujanovac

193.061

5.644

34.495

7.829


5.021
1.526

244.524

217

Dom zdravlja Preševo

173.921

5.213

36.943

6.032


4.958


270


468

226.869

218

Dom zdravlja Vladičin Han

110.776

1.462

25.944

4.703


4.591
1.186

146.290

219

Zdravstveni centar Surdulica

308.802

4.517

48.887

17.864

776

27.071


4.472


1.000

411.389

220

Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica

82.314

638

22.669

4.953


2.621


4.736


104

117.827

221

Apoteka Vranje

164.915

19.539

145.376

222

Apoteka Bujanovac

140.660

16.148

124.512

18IV

Vranje

2.273.525

52.436

378.907

213.692

9.076

204.641

98.752

28.568

305.575

47.812

3.517.360

223

Dom zdravlja Zvečan

163.139

1.968

19.159

1.793


4.992

191.051

224

Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica

1.733.443

21.491

226.404

47.239

6.720

81.718

22.117

16.1132.155.245

225

Apoteka Kosovska Mitrovica

91.192

813

6.230


6.455

205

104.485

18V

Kos. Mitrovica

1.987.774

24.272

251.793

49.032

6.720

86.710

22.117

16.113

6.455

205

2.450.781

226

Dom zdravlja Barajevo

122.303

4.741

29.631

7.017

48

4.554

23.004

509


1.994

189.813

227

Dom zdravlja Voždovac

506.687

18.566

72.908

15.926


28.912
13.292

629.707

228

Dom zdravlja Vračar

232.933

7.668

46.705

5.319


14.480
5.280

301.825

229

Dom zdravlja Grocka

343.206

13.117

51.137

10.745


12.441
4.041

426.605

230

Dom zdravlja Zvezdara

502.871

17.435

65.799

14.475


20.845
11.422

610.003

231

Dom zdravlja Zemun

656.141

25.064

101.394

24.584


41.821
21.060

827.944

232

Dom zdravlja Lazarevac

308.079

14.576

65.165

28.739


27.258


1.044


3.138

441.723

233

Dom zdravlja Mladenovac

214.211

8.953

39.766

4.187


10.293
5.212

272.198

234

Dom zdravlja Novi Beograd

629.402

21.612

108.760

19.418


45.737
26.610

798.319

235

Dom zdravlja Obrenovac

323.031

9.756

49.394

15.779

80

19.608

34.730

473


7.923

444.928

236

Dom zdravlja Palilula

573.155

21.892

88.125

18.884


36.434
17.454

721.036

237

Dom zdravlja Rakovica

357.326

12.916

46.138

8.920


15.903
9.159

432.044

238

Dom zdravlja Savski venac

192.033

7.122

36.383

8.396


13.135
4.264

252.805

239

Dom zdravlja Sopot

94.662

3.934

19.295

2.836


4.846
1.572

124.001

240

Dom zdravlja Stari grad

298.907

10.677

47.601

7.963


18.965
7.969

376.144

241

Dom zdravlja Čukarica

548.433

19.200

69.989

25.000


39.823
19.041

683.404

242

Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac

156.690

5.649

27.549

12.952

2.150

9.186

41.925

5.966


223

261.844

243

Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju

166.485

6.531

33.032

902


1.786


4.858


17

213.577

244

Institut za neonatologiju

265.922

13.072

62.445

43.540

1.680

37.691


5.080429.430

245

Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava”

416.988

16.568

96.366

89.235

978

122.931


11.832


416

754.482

246

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć

958.432

28.305

152.614

4.027


3.855

1.147.233

247

Gradski zavod za kožno-venerične bolesti

72.219

2.036

8.815

200


4.148
1.196

86.222

248

Gradski zavod za gerontologiju

245.880

9.775

15.256

600


2.000
1.345

272.166

249

Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu

168.494

5.915

23.300

2.244


10.925
4.551

206.327

250

Specijalna bolnica za endemsku nefropatiju Lazarevac

101.919

4.123

25.305

12.204

2.396

8.589

69.580

7.367


592

230.891

251

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata

145.699

4.759

19.413

1.036


2.081


539173.527

252

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova

113.679

4.272

20.317

3.148


8.9007.324

6.439

151.201

253

Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku

157.472

6.480

29.463

1.923


2.218


9.541


55

207.042

254

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti

162.274

4.461

16.559

10.302


7.270


5.997206.863

255

Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju

87.314

2.722

17.516

72


47


3.978111.649

256

Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”

739.882

29.891

137.254

103.955

20.790

593.881


26.492


11.596

1.640.549

257

Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”

621.360

20.517

81.786

62.551


5.214


25.502816.930

258

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”

667.723

27.921

250.415

178.637

23.656

910.858


26.899


5.159

2.080.950

259

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”

950.191

33.257

235.599

379.345

15.046

274.583


38.189


195

1.926.015

260

Institut za mentalno zdravlje

316.121

8.983

46.213

18.384


3.030


12.215


581

404.365

261

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

867.582

35.049

292.678

1.334.158

6.114

162.393


20.630


1

2.718.603

262

Institut za reumatologiju

231.611

8.065

40.119

670.452


7.151


7.968


504

964.862

263

Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”

264.806

10.340

43.114

8.517

36

9.051


18.013


2.462

351.415

264

Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu

113.894

2.889

19.339

1.138


2.356


4.953144.569

265

Univerzitetska dečja klinika

734.205

30.659

138.686

202.492

11.981

175.540

17.799

23.8771.335.239

266

Ginekološko-akušerska klinika

757.220

29.080

246.711

107.319

7.332

179.055


21.978


1.118

1.347.577

267

Kliničko-bolnički centar „Bežanijska kosa”

852.481

31.911

181.796

483.441

27.021

359.220


16.872


4.245

1.948.497

268

Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović – Dedinje”

1.018.955

41.875

305.383

140.064

6.193

318.854

57.872

52.799


1.675

1.940.320

269

Kliničko-bolnički centar „Zemun”

1.268.717

48.845

235.173

266.941

29.736

415.150

72.346

27.901


4.978

2.359.831

270

Kliničko-bolnički centar „Zvezdara”

1.560.700

51.284

358.754

364.362

25.314

428.678

150.636

36.136


2.742

2.973.122

271

Klinički centar Srbije

7.294.327

276.223

1.716.431

4.281.864

266.714

3.134.092

85.311

415.673


19.223

17.451.412

272

Institut za medicinu rada „Dr Dragomir Karajović”

92.464

2.686

24.568

77


2.900


4.401


91

127.005

273

Vojnomedicinska akademija

1.028.175

35.219

427.355

470.295

28.440

590.280

53.949

89.341


2.811

2.720.243

274

Apoteka Beograd

5.039.926

768.278

4.271.648

18VI

Beograd

28.503.261

1.056.591

6.267.514

9.474.565

475.705

8.148.968

607.152

927.023

5.047.250

999.924

59.508.105

275

Zdravstveni centar Gnjilane

346.385

7.576

35.048

24.184


3.636


2.421


126

419.124

276

Apoteka Gnjilane

30.418

1.042

936


6.637

933

38.100

18VII

Gnjilane

376.803

8.618

35.984

24.184


3.636


2.421

6.637

1.059

457.224

277

Dom zdravlja Gračanica, Priština

580.839


37.433

1.500


13.5742.359

945

634.760

278

Dom zdravlja Donja Gušterica, Lipljan

351.945


19.692

355


3.7282.955

741

377.934

279

Dom zdravlja Kosovo Polje

148.763


12.431

525


1.031611

132

163.229

280

Dom zdravlja Obilić

194.285

1.480

9.888

833


1.916231

136

208.497

281

Dom zdravlja Štrpce

264.412

3.020

16.962

2.805


4.8824.726

972

295.835

282

Kliničko-bolnički centar Priština

892.748


31.553

10.247

694

13.366


861


649

948.820

283

Zdravstveni centar Prizren

115.844


3.689

243


136759

107

120.564

284

Apoteka Prizren

8.715


73
8.788

285

Dom zdravlja Dragaš

23.359


253
23.612

286

Zdravstveni centar Peć

91.852


3.632

202


433325

43

96.401

287

Specijalna bolnica za plućne bolesti Peć

14.708


71
14.779

288

Apoteka Peć

3.050


84
3.134

289

Zdravstveni centar Đakovica

15.373


245
15.618

290

Dom zdravlja Istok

39.901


3.571

313


198457

76

44.364

291

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Istok

17.147


215
17.362

292

Dom zdravlja Priština

243.306


1.863
245.169

293

Apoteka Priština

6.024


69
6.093

18VIII

Gračanica

3.012.271

4.500

141.724

17.023

694

39.264


861

12.423

3.801

3.224.959

294

Opšta bolnica Novi Pazar

677.418

17.472

105.280

95.285

3.020

81.852

55.089

12.250


2.243

1.045.423

295

Dom zdravlja Novi Pazar

318.776

8.175

44.141

28.253


3.884267.257

28.088

642.398

296

Dom zdravlja Tutin

183.968

1.777

29.261

12.643


7.418

18.950

1.474

46.398

5.991

295.898

18IX

Novi Pazar

1.180.162

27.424

178.682

136.181

3.020

93.154

74.039

13.724

313.655

36.322

1.983.719

A

SVEGA

99.012.594

3.155.416

18.484.806

21.757.476

1.035.075

18.144.937

2.714.049

2.203.454

18.000.933

3.580.830

180.927.910

297

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička Banja”, Aranđelovac

29.866

658

6.066

122


444


4.91542.071

298

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad”

14.512

212

2.077408


2.011


5

19.215

299

Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti Novi Pazar

74.310

1.763

16.823

1.278


837


7.665


321

102.355

300

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur”, Vrnjačka Banja

34.754

647

13.758

650


2.360


9.173


60

61.282

301

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja”

130.792

4.979

24.925

12.704


10.325


8.140


364

191.501

302

Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš

169.375

4.374

27.969

168.123

3.030

32.747


6.067


2.181

409.504

303

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor” – Čajetina

22.992

254

5.723

143


29.443


472


241

58.786

B

SVEGA RH

476.601

12.887

97.341

183.020

3.030

76.564


38.443


3.172

884.714

V

UKUPNO

99.489.195

3.168.303

18.582.147

21.940.496

1.038.105

18.221.501

2.714.049

2.241.897

18.000.933

3.584.002

181.812.624

304

ZZZR” ŽELEZNICE SRBIJE”

468.247

17.862

62.036

13.245


17.60036.254

28.523

586.721

G

SVEGA ZU VAN PMZU

468.247

17.862

62.036

13.245


17.60036.254

28.523

586.721


PRILOG 2

PREDRAČUN SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA PRODUŽENU REHABILITACIJU ZA 2018. GODINU

(U 000 DINARA)

Red. br.

NAZIV ZU

Maksimalno mogući broj b.o dana prema Uredbi o Planu mreže zdravstvenih ustanova

Za stacionarnu rehabilitaciju

Za ambulantno-polikliničke usluge

UKUPNA NAKNADA

PARTICIPACIJA

UKUPNA NAKNADA UMANjENA ZA PARTICIPACIJU

0

1

2

3

4=2+3

5

6=4-5

1

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Melenci”

109.500

196.804

39.856

236.660

3.215

233.445

2

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kanjiža

51.100

100.164

13.683

113.847

1.291

112.556

3

Specijalna bolnica za neurološka i postraumatska stanja – Stari Slankamen

101.415

346.884

10.838

357.722

745

356.977

4

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vrdnik”

31.230

94.304

12.628

106.932

637

106.295

5

Secijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Koviljača”

73.000

185.402

18.543

203.945

786

203.159

6

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička banja”, Aranđelovac

18.250

55.109

43.297

98.406

1.092

97.314

7

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad” – Zaječar

32.850

94.393

19.910

114.303

488

113.815

8

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor” – Čajetina

25.550

77.276

11.760

89.036

372

88.664

9

Specijalna bolnica za rehabilitaciju – Ivanjica

32.850

80.801

12.117

92.918

913

92.005

10

Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti – Novi Pazar

36.500

65.941

8.419

74.360

441

73.919

11

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur” – Vrnjačka Banja

91.250

279.416

11.295

290.711

247

290.464

12

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Agens” – Mataruška Banja, Kraljevo

51.100

115.152

17.203

132.355

123

132.232

13

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska banja”, Kruševac

94.900

246.950

10.327

257.277

1.777

255.500

14

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja”

60.225

110.845

32.680

143.525

318

143.207

15

Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš

127.750

356.114

17.894

374.008

2.841

371.167

16

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzer” – Sijarinska banja, Medveđa

18.250

34.084

4.491

38.575

191

38.384

17

Specijalna bolnica za rehabilitaciju – Bujanovac

14.600

20.289

10.073

30.362

232

30.130

18

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska banja” – Vranje

10.950

19.828

8.561

28.389

171

28.218

19

Institut za rehabilitaciju – Beograd

135.570

458.045

129.672

587.717

5.143

582.574

20

Specijalna bolnica za rehabilitaciju – Apatin

51.100

45.648

27.329

72.977

1.496

71.481

UKUPNO

1.167.940

2.983.449

460.576

3.444.025

22.519

3.421.506


Prilog 3.

PREDRAČUN SREDSTAVA INSTITUTIMA/ZAVODIMA ZA JAVNO ZDRAVLJE ZA 2018. GODINU

(u 000 dinara)

Red. br.

NAZIV INSTITUTA – ZAVODA

Mikrobiologija (za primarnu zdravstvenu zaštitu)

Mikrobiologija (za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu)

Participacija

Mikrobiologija umanjena za iznos participacije

Epidemiologija

Socijalna medicina

Troškovi za upravljanje medicinskim otpadom

UKUPNO


Vrednost vakcina – evidentno*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

1

Zavod za javno zdravlje Subotica

36.835

0

442

36.393

2.303

1.552

0

40.248


44.334

2

Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

24.056

348

89

24.315

1.860

2.585

0

28.760


47.607

3

Zavod za javno zdravlje Kikinda

14.424

5.090

103

19.411

1.750

3.225

0

24.386


34.258

4

Zavod za javno zdravlje Pančevo

33.715

312

265

33.762

2.845

4.608

0

41.215


76.771

5

Zavod za javno zdravlje Sombor

29.682

8.325

315

37.692

1.621

1.666

0

40.979


48.030

6

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad

147.640

55.212

1.263

201.589

5.110

12.069

1.417

220.185


218.523

7

Zavod za javno zdravlje Sr. Mitrovica

29.206

8.600

19

37.787

3.084

2.585

0

43.456


85.751

8

Zavod za javno zdravlje Šabac

29.236

3.556

180

32.612

2.681

3.225

0

38.518


77.039

9

Zavod za javno zdravlje Valjevo

29.490

0

285

29.205

1.627

2.489

0

33.321


41.646

10

Zavod za javno zdravlje Požarevac (za Braničevski i Podunavski upravni okrug)

30.200

15.378

70

45.508

4.493

5.298

0

55.299


94.311

11

Institut za javno zdravlje Kragujevac

63.152

0

179

62.973

2.163

4.137

0

69.273


79.527

12

Zavod za javno zdravlje Ćuprija

44.580

10.702

80

55.202

2.240

3.102

0

60.544


49.002

13

Zavod za javno zdravlje Zaječar (za Zaječarski i Borski upravni okrug)

45.942

5.610

182

51.370

1.574

4.137

0

57.081


53.928

14

Zavod za javno zdravlje Užice

43.188

2.711

101

45.798

3.423

3.361

0

52.582


70.010

15

Zavod za javno zdravlje Čačak

30.176

11.609

433

41.352

2.383

1.552

0

45.287


53.226

16

Zavod za javno zdravlje Kraljevo

51.310

18.284

180

69.414

2.077

2.018

0

73.509


43.905

17

Zavod za javno zdravlje Kruševac

30.360

0

355

30.005

2.263

2.068

0

34.336


54.554

18

Institut za javno zdravlje Niš, (za Nišavski i Toplički upravni okrug)

108.910

40.198

513

148.595

7.552

11.037

0

167.184


136.516

19

Zavod za javno zdravlje Pirot

16.874

4.648

221

21.301

1.762

1.613

0

24.676


19.951

20

Zavod za javno zdravlje Leskovac

42.415

4.593

279

46.729

2.014

2.068

1.053

51.864


53.815

21

Zavod za javno zdravlje Vranje

38.916

11.398

215

50.099

4.715

3.102

0

57.916


57.756

22

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd

146.636

2.054

633

148.057

12.177

28.183

0

188.417


613.989

23

Institut za za javno zdravlje Srbije

40.894

17.453

410

57.937

6.932

23.745

704

89.318


0

24

Zavod za javno zdravlje Kosovska Mitrovica

131.077

0

0

131.077

11.055

15.792

0

157.924


36.376

25

Zavod za javno zdravlje Novi Pazar

31.542

4.054

93

35.503

1.500

1.177

0

38.180


53.989


U K U P N O

1.270.456

230.135

6.905

1.493.686

91.204

144.764

3.174

1.734.458


2.144.814


Napomena *: Vrednost vakcina je iskazana evidentno po područnim institutima/zavodima za javno zdravlje za potrebe zdravstvenih ustanova sa njihovog područja i vrednost vakcina za institute/zavode za javno zdravlje bez vakcina i seruma za antirabičnu zaštitu.

Prilog 4.

PREDRAČUN SREDSTAVA USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2018. GODINU

(u 000 dinara)

R.B.

SOCIJALNA USTANOVA

UKUPNA NAKNADA

1

Gerontološki centar, Subotica

39.022

2

Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka”, Subotica

32.992

3

Dom za lica ometena u mentalnom razvoju „Othon”, Stara Moravica

20.554

I

Filijala Subotica

92.568

4

Gerontološki centar, Zrenjanin

23.642

5

Dom za smeštaj duševno obolelih lica „Sveti Vasilije Ostroški – Čudotvorac”, Novi Bečej

27.313

II

Filijala Zrenjanin

50.955

6

Gerontološki centar Kanjiža

4.243

7

Gerontološki centar Kikinda

10.789

8

Centar za socijalni rad sa domskim odeljenjem Novi Kneževac

1.351

9

Dom za stare i penzionere Mol

15.409

III

Filijala Kikinda

31.792

10

Ustanove za smeštaj i zbrinjavanje starih lica „Gerontološki centar”, Pančevo

12.455

11

Ustanove socijalne zaštite „Gerontološki centar”, Vršac

6.551

12

Dom za lica ometena u mentalnom razvoju „Srce u jabuci”, Jabuka

8.873

13

Dom za lica sa oštećenim vidom „Zbrinjavanje”, Pančevo

10.757

14

Dom za duševno obolela lica „1. oktobar”, Stari Lec

28.684

IV

Filijala Pančevo

67.320

15

Dom za stare i penzionere Apatin

11.823

16

Dom za stare i penzionere Kula

7.561

17

Gerontološki centar Sombor

23.249

V

Filijala Sombor

42.633

18

Ustanove socijalne zaštite Gerontološki centar „Bačka Palanka”

7.667

19

Ustanove socijalne zaštite Gerontološki centar „Bečej”

11.968

20

Ustanove socijalne zaštite Gerontološki centar „Novi Sad”

66.782

21

Ustanove socijalne zaštite Dom „Veternik”

48.920

22

Ustanove socijalne zaštite Dom za duševno obolela lica „Čurug”

10.642

23

Ustanove socijalne zaštite Gerontološki centar „Vrbas”

8.207

VI

Filijala Novi Sad

154.186

24

Gerontološki centar „Srem”, Ruma

19.729

VII

Filijala Sremska Mitrovica

19.729

25

Gerontološki centar Šabac

14.954

26

Centar za socijalni rad „21. septembar” Krupanj

5.592

VIII

Filijala Šabac

20.546

27

Dom za smeštaj starih lica Smederevo

12.573

IX

Filijala Smederevo

12.573

28

Ustanova za odrasle i starije „Gvozden Jovančićević”, Veliki Popovac

13.019

29

Dom za decu i lica ometena u razvoju „Dr Nikola Šumenković”, Stamnica

23.962

30

Domsko odeljenje za penzionere i stara lica pri Centru za socijalni rad za opštinu Kučevo

5.627

X

Filijala Požarevac

42.608

31

Gerontološki centar, Kragujevac

23.402

32

Zavod za smeštaj odraslih „Male Pčelice”

51.025

XI

Filijala Kragujevac

74.427

33

Gerontološki centar Jagodina

18.880

34

Centar za socijali rad „Paraćin”

5.972

XII

Filijala Jagodina

24.852

35

Ustanova socijalne zaštite Knjaževac

13.532

XIII

Filijala Zaječar

13.532

36

Centar za socijalni rad, Požega

2.465

XIV

Filijala Užice

2.465

37

Gerontološki centar Mataruška Banja

14.671

XV

Filijala Kraljevo

14.671

38

Dom za lica mentalno ometena u razvoju Tutin

9.062

XVI

Filijala Novi Pazar

9.062

39

Gerontološki centar Kruševac

13.539

40

Centar za socijalni rad sa domskim odeljenjem, Brus

4.146

XVII

Filijala Kruševac

17.685

41

Gerontološki Centar Niš

15.974

42

Gerontološki Centar „Jelenac”, Aleksinac

23.272

43

Dom za lica ometena u razvoju „Kulina”

45.435

XVIII

Filijala Niš

84.681

44

Ustanove socijalne zaštite Dom za smeštaj starih lica Prokuplje

10.689

45

Ustanove socijalne zaštite Centar za socijalni rad Blace

2.465

46

Ustanove socijalne zaštite Dom za smeštaj odraslih i ometenih u mentalnom razvoju Trbunje

5.278

XIX

Filijala Prokuplje

18.432

47

Dom za stare i penzionere, Dimitrovgrad

7.391

18

Filijala Pirot

7.391

48

Ustanova za odrasle i starije Leskovac

15.075

18I

Filijala Leskovac

15.075

49

Dom za smeštaj starih lica Surdulica

5.061

18II

Filijala Vranje

5.061

50

Gerontološki centar Beograd

96.229

51

Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, Beograd

45.583

52

Ustanova za decu i made „Sremčica”, Beograd

19.606

53

Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, Beograd

13.512

54

Gerontološki centar Obrenovac

23.943

55

Gerontološki centar Madenovac

23.645

56

Dom za odrasla i invalidna lica, Beograd

10.566

18III

Filijala Beograd

233.084

UKUPNO

1.055.328


Prilog 6

PREDRAČUN SREDSTAVA OSTALIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA IZ PLANA MREŽE ZA 2018. GODINU

u 000 dinara

Red. br.


Naziv ustanove

USLUGE

LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA

SVEGA
NAKNADA
(1+2)

PARTICIPACIJA

UKUPNA NAKNADA
UMANjENA ZA PARTICIPACIJU
(3-4)
1

2

3

4

5

1

00306012

Vojnomedicinski centar Novi Sad

0

16.814

16.814

450

16.364

2

00320003

Vojna bolnica Niš

0

40.875

40.875

403

40.472


I

UKUPNO VOJNE ZU

0

57.689

57.689

853

56.836

3

00230054

Institut za virusologiju vakcine i seruma Torlak

131.861

0

131.861

0

131.861

4

00206012

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine

46.550

0

46.550

21

46.529

5

00220016

Zavod za transfuziju krvi Niš

102.970

5.000

107.970

706

107.264

6

00230031

Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd

156.169

8.732

164.901

115

164.786


II

UKUPNO TRANSFUZIJE I TORLAK

437.550

13.732

451.282

842

450.440

7

00206020

Institut za sudsku medicinu Novi Sad (KCS Vojvodine)

45.742

0

45.742

0

45.742

8

00220017

Zavod za sudsku medicinu Niš

54.000

0

54.000

12

53.988


III

UKUPNO SUDSKE

99.742

0

99.742

12

99.730


IV

Zavod za antirabičnu zaštitu – Pasterov zavod Novi Sad

8.321

0

8.321

0

8.321

SVEGA (I+II+III+IV)

545.613

71.421

617.034

1.707

615.327❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print