Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
18.05.2018.

Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za skloništa Beograd – Novi Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)


Na osnovu člana 5. stav 1, a u vezi sa članom 79. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za skloništa Beograd – Novi Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

Član 1.

U Odluci o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za skloništa Beograd – Novi Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 95/16), član 17. menja se i glasi:

„Član 17.

Vrednost osnovnog kapitala Javnog preduzeća iznosi:

1) novčani kapital 18.254.425,23 dinara na dan 31. decembar 2004. godine;

2) nenovčani kapital 7.785.455.076,76 dinara, i to: 7.666.696.609,26 dinara i 77.239.479,50 dinara na dan 1. januar 2013. godine i 41.518.988,00 dinara na dan 16. novembar 2017. godine.

Osnivač je Republika Srbija sa udelom od 100% u osnovnom kapitalu.

Nenovčani ulog čine građevinski objekti – skloništa sa opremom koji su preneti na korišćenje Javnom preduzeću i koji su dobijeni od investitora saglasno Zakonu o vanrednim situacijama.”

Član 2.

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print