Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
17.11.2017.

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZGLEDU SLUŽBENOG ODELA CARINSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2017)


Na osnovu člana 276. stav 3. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 73/03, 61/05, 85/05 – dr. zakon i 65/06 – dr. zakon, 63/06 – ispr. dr. zakona, 9/10 – odluka US i 18/10 – dr. zakon), a u vezi sa članom 310. stav 1. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 11/12, 26/15 i 108/16),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o izgledu službenog odela carinskih službenika

Član 1.

U Pravilniku o izgledu službenog odela carinskih službenika („Službeni glasnik RS”, br. 8/06, 94/06, 25/09, 30/12 i 5/17), u članu 6. st. 4. i 5. posle reči: „carinskih propisa” dodaju se reči: „i unutrašnje kontrole”.

Član 2.

U članu 6a, posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Oznake na radnom odelu ovlašćenih carinskih službenika Odeljenja za unutrašnju kontrolu su: amblem, oznake na epoletama i natpisi „UNUTRAŠNjA KONTROLA” i „CARINA/CUSTOMS”.

Član 3.

U članu 6b stav 3. posle reči: „carinskih propisa” dodaju se reči: „i ovlašćenih carinskih službenika Odeljenja za unutrašnju kontrolu”.

Član 4.

U članu 6g st. 4. i 5. posle reči: „carinskih propisa” dodaju se reči: „i ovlašćenih carinskih službenika Odeljenja za unutrašnju kontrolu”.

Član 5.

U članu 6d posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Natpis „UNUTRAŠNjA KONTROLA” iz člana 6a stav 4. ovog pravilnika je srebrne boje, otisnut na tkanini dimenzija 290 h 70 mm i prikačen čičak – trakom na leđnom delu jakne radnog odela ovlašćenih carinskih službenika Odeljenja za unutrašnju kontrolu, odnosno otisnut je na leđnom delu polo majice slovima srebrne boje, veličine 25 mm”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reči: „stav 3.” zamenjuju se rečima: „st. 3. i 4.”, a posle reči „carinskih propisa” dodaju se reči: „i ovlašćenih carinskih službenika Odeljenja za unutrašnju kontrolu”.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print