Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
17.02.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA KLIMATSKE PROMENE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)


Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o obrazovanju Nacionalnog saveta za klimatske promene

1. U Odluci o obrazovanju Nacionalnog saveta za klimatske promene („Službeni glasnik RS”, br. 127/14 i 28/15), tačka 3. menja se i glasi:

„3. U Savet se imenuju:

– za predsednika:

Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine;

– za zamenika predsednika:

dr Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine;

– za sekretara:

Danijela Božanić, šef Odseka, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine;

– za članove:

1) Nenad Mijailović, državni sekretar u Ministarstvu finansija,

2) prof. dr Miloš Banjac, vršilac dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike,

3) Miona Popović Majkić, rukovodilac Grupe u Ministarstvu privrede,

4) Lazar Lekić, savetnik u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

5) Predrag Marić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova,

6) prof. dr Zoran Lazarević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

7) dr Meho Mahmutović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja,

8) Katarina Lalić Smajević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova,

9) Ksenija Milenković, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za Evropske integracije,

10) Žarko Stepanović, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom,

11) Filip Radović, vršilac dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

12) prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometerološkog zavoda,

13) Aleksandar Dragišić, direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije,

14) Vladimir Galić, pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Autonomne pokrajine Vojvodine,

15) Nenad Grbić, pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Autonomne pokrajine Vojvodine,

16) Goran Trivan, sekretar za zaštitu životne sredine grada Beograda,

17) doc. dr Vladimir Đurđević, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu,

18) prof. dr Dušan Nikolić, Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,

19) prof. dr Slobodan Milutinović, Fakultet zaštite na radu, Univerzitet u Nišu,

20) Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština,

21) Nataša Đereg, koordinator Radne grupe za poglavlje 27, Nacionalni konvent o EU, Centar za ekologiju i održivi razvoj Cekor, Subotica,

22) Dragana Mileusnić, Koalicija 27.”

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print