Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
16.12.2016.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Proglašava se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Šestoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2016. godini, 16. decembra 2016. godine.

ZAKON
o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Član 1.

U Zakonu o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 10/13 – dr. zakon), član 1. stav 1. menja se i glasi:

„Ovim zakonom uređuju se: ciljevi poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, kao i način njihovog ostvarivanja, Registar poljoprivrednih gazdinstava, evidentiranje i izveštavanje u poljoprivredi, kao i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Ovim zakonom uređuju se i pravila posebnog postupka sprovođenja i kontrole IPARD programa”.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 2.

U članu 2. tačka 10), tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 10) dodaju se tačke 10a)–10i) koje glase:

„10a) instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) jeste finansijski instrument EU koji podržava strategiju proširenja EU, čija namena je da pruži pomoć kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu pristupanja EU;

10b) okvirni sporazum jeste sporazum između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II);

10v) IPARD je finansijski instrument EU za pretpristupnu pomoć ruralnom razvoju u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA);

10g) IPARD program je program ruralnog razvoja u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć ruralnom razvoju (IPARD), koji se finansira sredstvima pretpristupne pomoći EU, kao i iz budžeta Republike Srbije;

10d) IPARD podsticaji su podsticaji ruralnom razvoju koji se dodeljuju poljoprivrednim gazdinstvima i drugim licima u skladu sa IPARD programom;

10đ) projekat jeste celokupna aktivnost podnosioca zahteva za odobravanje projekta u vezi sa ulaganjem, a sastoji se od dela ulaganja koji je prihvatljiv i dela koji je neprihvatljiv za finansiranje u skladu sa IPARD programom;

10e) investicija je deo projekta koji je prihvatljiv za finansiranje u skladu sa IPARD programom;

10ž) referentna cena je cena investicije ili dela investicije koja se utvrđuje na osnovu tržišne cene i služi za utvrđivanje osnovice za obračun IPARD podsticaja;

10z) korisnik IPARD podsticaja je lice kome je odobren projekat za korišćenje IPARD podsticaja;

10i) primalac sredstava je korisnik IPARD podsticaja kome su isplaćena sredstva.”

Član 3.

U članu 3. stav 1. menja se i glasi:

„Poljoprivredna politika i politika ruralnog razvoja Republike Srbije obuhvata mere i aktivnosti koje preduzimaju nadležni organi, u cilju:

1) rasta proizvodnje i stabilnosti dohotka proizvođača;

2) rasta konkurentnosti uz prilagođavanje zahtevima domaćeg i inostranog tržišta i tehničko-tehnološkog unapređenja sektora poljoprivrede;

3) održivog upravljanja resursima i zaštite životne sredine;

4) unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima i smanjenja siromaštva;

5) efikasnog upravljanja javnim politikama i unapređenja institucionalnog okvira razvoja poljoprivrede i ruralnih sredina.”

U stavu 2. posle reči: „ruralni razvoj” dodaju se zapeta i reči: „kao i IPARD programa”.

Član 4.

Posle člana 7. dodaju se naziv člana i član 7a, koji glase:

„IPARD program

Član 7a

IPARD program sadrži opšte i specifične ciljeve, mere i druge aktivnosti, kao i očekivane rezultate, oblike, vrste, namene, intenzitet pomoći i obim pojedinih mera IPARD podsticaja.

IPARD program na predlog Ministarstva donosi Vlada.

IPARD program objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ministar bliže propisuje lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje, iznos podsticaja, kao i uslove, način i postupak sprovođenja IPARD programa.

Ministar bliže propisuje metodologiju utvrđivanja referentnih cena.”

Član 5.

U članu 8. stav 2. tačka 7) reči: „i povraćaj sredstava u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza od strane korisnika”, brišu se.

Posle tačke 7) dodaje se tačka 7a), koja glasi:

„7a) sprovodi postupak za povraćaj sredstava u slučaju neispunjenja obaveza od strane korisnika ili neosnovane isplate sredstava;”.

U tački 8) reči: „ispunjenosti ugovornih obaveza i utvrđuje da su poslovi obavljeni ili usluge izvršene u skladu sa zaključenim ugovorom”, brišu se.

U tački 9) reč: „ugovornih”, briše se.

Član 6.

Posle člana 8. dodaju se naziv glave IIIa, nazivi članova i čl. 8a, 8b, 8v, 8g, 8d, 8đ i 8e, koji glase:

„IIIa POSTUPAK SPROVOĐENjA IPARD PROGRAMA

Pokretanje postupka i odluka po zahtevu

Član 8a

Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje, sastoji se iz postupka za odobravanje projekta i postupka za odobravanje isplate.

Postupak za odobravanje projekta pokreće se po zahtevu lica za odobravanje projekta koji se podnosi Upravi.

Postupak za odobravanje isplate pokreće se po zahtevu korisnika podsticaja za odobravanje isplate, koji se podnosi Upravi posle realizacije odobrenog projekta.

O ostvarivanju prava na IPARD podsticaje odlučuje direktor Uprave rešenjem.

Rešenje po zahtevu za odobravanje projekta donosi se u roku od devet meseci od pokretanja postupka za odobravanje projekta, a rešenje po zahtevu za odobravanje isplate sredstava donosi se u roku od šest meseci od pokretanja postupka za odobravanje isplate sredstava.

Neuredan zahtev i zabrana povraćaja u pređašnje stanje

Član 8b

U postupku za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje zahtev je neuredan ako sadrži formalni nedostatak koji sprečava postupanje po njemu, ako nije razumljiv ili ako nije potpun.

Uprava obaveštava podnosioca neurednog zahteva na koji način da uredi zahtev i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi zahtev u roku.

Ako podnosilac ne uredi zahtev u skladu sa stavom 2. ovog člana, Uprava odbacuje zahtev kao neuredan.

Protiv odluke Uprave o odbacivanju neurednog zahteva iz stava 3. ovog člana dozvoljena je posebna žalba.

Ako podnosilac uredi zahtev smatra se da je zahtev podnet onog dana kada je uređen, osim u pogledu ocene blagovremenosti kada se smatra da je zahtev podnet kada je podnet neuredan zahtev.

U postupku za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje nije dopušten povraćaj u pređašnje stanje.

Izmene odobrenog projekta

Član 8v

Posle donošenja rešenja o odobravanju projekta, korisnik IPARD podsticaja može podneti zahtev za izmenu odobrenog projekta:

1) ako su izmene projekta takve da se njima ne menjaju bitne osobine, odnosno svrha investicije;

2) ako se izmene odnose na produžetak roka za završetak projekta, odnosno produžetak roka za podnošenje zahteva za isplatu, iz opravdanih razloga;

3) u drugim slučajevima predviđenim posebnim propisima kojima se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

O zahtevu iz stava 1. ovog člana odlučuje direktor Uprave zaključkom.

Obaveze korisnika IPARD podsticaja i primaoca sredstava i postupak povraćaja sredstava

Član 8g

Korisnik IPARD podsticaja i primalac sredstava dužan je da:

1) daje tačne i potpune podatke i dokumentaciju vezane za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje;

2) investiciju realizuje u skladu sa posebnim propisima kojima se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje;

3) izvrši obeležavanje predmeta investicije u skladu sa posebnim propisima kojima se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje;

4) omogući pristup investiciji i dokumentaciji koja se odnosi na ostvarivanje prava na IPARD podsticaje ovlašćenim predstavnicima Ministarstva, ministarstva nadležnog za poslove finansija, Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Evropske komisije, Evropskog revizorskog suda i Evropske kancelarije za borbu protiv korupcije;

5) namenski koristi, ne otuđi, niti omogući drugom licu korišćenje predmeta investicije u periodu od pet godina od dana isplate;

6) čuva dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava na IPARD podsticaje, u periodu od pet godina od dana isplate;

7) vrati neosnovano isplaćena sredstva u skladu sa zakonom i posebnim propisima kojima se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

Ako administrativna greška ima za posledicu neosnovanu isplatu novčanih sredstava, direktor Uprave donosi rešenje kojim nalaže povraćaj neosnovano isplaćenih sredstava, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

Ako se posle izvršene isplate utvrdi postojanje nepravilnosti, odnosno prevare u smislu Okvirnog sporazuma, direktor Uprave donosi rešenje kojim nalaže povraćaj sredstava, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

U slučaju povraćaja neosnovano isplaćenih sredstava usled nepridržavanja obaveza iz stava 1. tač. 1), 2), 4) i 5) ovog člana, kao i utvrđene prevare iz stava 3. ovog člana, zatezna kamata obračunava se od momenta isplate novčanih sredstava primaocu.

Postupak po žalbi

Član 8d

Protiv rešenja direktora Uprave u postupku ostvarivanja prava na IPARD podsticaje može se izjaviti žalba ministru, u roku od 8 dana od dana dostavljanja rešenja.

Kad Uprava nađe da je podneta žalba dopuštena, blagovremena i izjavljena od ovlašćenog lica, a nije novim rešenjem zamenila rešenje koje se žalbom pobija, dužna je da, bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema žalbe, dostavi žalbu ministru.

Za postupanje po žalbi u postupku ostvarivanja prava na IPARD podsticaje ministar obrazuje posebnu komisiju koja odlučuje po žalbi.

Ako ministar nađe da će nedostatke prvostepenog postupka brže i ekonomičnije otkloniti Uprava, on će svojim rešenjem poništiti prvostepeno rešenje i vratiti predmet Upravi na ponovni postupak.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, ministar rešenjem ukazuje Upravi u kom pogledu treba dopuniti postupak, a Uprava je dužna da u svemu postupi po drugostepenom rešenju i da, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema predmeta, donese novo rešenje.

Rešenje po žalbi mora se doneti što pre, a najkasnije u roku od 15 dana od dana predaje žalbe ministru.

Ministar rešenje po žalbi dostavlja strankama, a spise predmeta sa primerkom rešenja dostavlja Upravi.

Rešenje ministra u postupku ostvarivanja prava na IPARD podsticaje je konačno u upravnom postupku i može se pokrenuti upravni spor.

Ako nakon pokretanja upravnog spora bude doneta odluka kojom se odobrava projekat, odnosno odobrava isplata, postupak se nastavlja, odnosno isplata podsticaja se vrši isključivo iz budžeta Republike Srbije.

Primena odredbi drugih zakona i donošenje podzakonskih akata

Član 8đ

U postupku ostvarivanja prava na IPARD podsticaje primenjuju se odredbe zakona kojim se potvrđuje Okvirni sporazum.

U postupku ostvarivanja prava na IPARD podsticaje shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Kontrola sprovođenja IPARD programa

Član 8e

Poslove kontrole sprovođenja projekata IPARD programa obavlja Uprava preko državnih službenika raspoređenih na poslovima kontrole na licu mesta (u daljem tekstu: kontrolori).

Poslove iz stava 1. ovog člana može da obavlja lice koje je steklo visoko obrazovanje u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka ili iz naučne oblasti ekonomske nauke ili pravne nauke ili veterinarske nauke, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, sa položenim državnim stručnim ispitom i sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

Kontrolor ima službenu legitimaciju u obavljanju poslova kontrole u sprovođenju projekata IPARD programa.

U vršenju poslova kontrole na licu mesta u oblasti sprovođenja projekata IPARD programa, kontrolor ima pravo i dužnost da:

1) vrši uvid u isprave vezane za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje;

2) vrši kontrolni pregled poljoprivrednog zemljišta, zasada, stoke, poslovnih i proizvodnih prostora, objekata, uređaja, robe i poslovne dokumentacije;

3) fotografiše, odnosno sačini audio-video zapis kontrolnog pregleda iz tačke 2) ovog stava;

4) proverava ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje;

5) preduzme druge mere i radnje, u skladu sa posebnim propisima u oblasti sprovođenja IPARD programa.

U vršenju poslova kontrole na licu mesta u oblasti sprovođenja projekata IPARD programa kontrolor je ovlašćen da:

1) naloži izvršenje mera i radnji uz određivanje za to potrebnog roka;

2) izradi izveštaj o merama i radnjama u vršenju poslova kontrole na licu mesta;

3) obavesti druge službe Uprave, ako postoje razlozi za preduzimanje mera iz delokruga rada tih službi;

4) privremeno oduzme dokumentaciju i predmete koji u postupku pred Upravom, prekršajnom ili sudskom postupku mogu da posluže kao dokaz;

5) podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup, odnosno podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;

6) obavesti drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan;

7) pokrene inicijativu za vođenje poljoprivrednog gazdinstva u pasivnom statusu;

8) preduzima druge mere i radnje u skladu sa posebnim propisima u oblasti sprovođenja IPARD programa.

O izvršenom privremenom oduzimanju dokumentacije i predmeta iz stava 5. tačka 4) ovog člana kontrolor izdaje potvrdu.

Lica kod kojih se vrši kontrola u oblasti sprovođenja projekata IPARD programa dužna su da kontroloru omoguće vršenje kontrole i pruže potrebne podatke i informacije, kao i da na njegov zahtev, u određenom roku, dostave ili pripreme podatke i materijale koji su mu potrebni za vršenje poslova kontrole.

Ministar bliže propisuje način i postupak obavljanja kontrole na licu mesta, kao i obrazac i sadržaj službene legitimacije kontrolora.”

Član 7.

U nazivu glave VII reči: „I INTEGRISANI POLJOPRIVREDNI INFORMACIONI SISTEM”, brišu se.

Član 8.

Naziv člana 33. i član 33. menjaju se i glase:

„Sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim
gazdinstvima

Član 33.

Sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima (Farm Accountancy Data Network – u daljem tekstu: FADN) je skup podataka o strukturi, proizvodnji, prihodima i rashodima poljoprivrednih gazdinstava, koji se dobijaju na osnovu sprovođenja godišnjeg istraživanja na poljoprivrednim gazdinstvima u skladu sa posebnim propisima.

FADN sistem obuhvata sprovođenje godišnjeg istraživanja i prikupljanja podataka o strukturi, proizvodnji, prihodima i rashodima poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: FADN istraživanje), organizacionu strukturu FADN sistema, prema utvrđenoj metodologiji prikupljanja i načinu korišćenja podataka sa poljoprivrednih gazdinstava koja učestvuju u FADN sistemu.

Ministarstvo uspostavlja FADN sistem.

FADN sistem čine:

1) Nacionalni odbor za praćenje FADN sistema;

2) Nacionalno telo za organizaciju i sprovođenje FADN istraživanja;

3) Regionalna koordinaciona tela;

4) Kancelarije za prikupljanje računovodstvenih FADN podataka;

5) republička organizacija nadležna za poslove statistike;

6) poljoprivredna gazdinstva (FADN gazdinstva).

Za praćenje FADN sistema, u skladu sa propisima kojima se uređuje državna uprava, ministar rešenjem osniva posebnu radnu grupu – Nacionalni odbor za FADN sistem (u daljem tekstu: Nacionalni odbor).

Poslove Nacionalnog tela za organizaciju i sprovođenje FADN istraživanja obavlja Ministarstvo.

Za poslove organizacije i sprovođenja FADN istraživanja, kontrole, obrade i pripreme podataka za godišnje izveštaje, kao i ostale poslove vezane za FADN sistem Ministarstvo može da ovlasti poljoprivredne obrazovne, naučne i stručne institucije i druge organizacije i ustanove, na osnovu konkursa.

Koordinaciju i funkcionisanje FADN sistema obavljaju regionalna koordinaciona tela u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede.

Poslove kancelarije za prikupljanje računovodstvenih FADN podataka obavljaju savetodavne i stručne službe u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede.

Republička organizacija nadležna za poslove statistike u FADN sistemu učestvuje na način i prema uslovima u skladu sa sporazumom o saradnji zaključenog između Ministarstva i republičke organizacije nadležne za poslove statistike.

Poljoprivredno FADN gazdinstvo je poljoprivredno gazdinstvo koje dobrovoljno učestvuje u FADN istraživanju.

Ministar bliže propisuje organizaciju učesnika u FADN sistemu i njihove poslove, metodologiju prikupljanja podataka sa poljoprivrednih gazdinstava koja učestvuju u FADN sistemu, način i rokove prikupljanja podataka, način i uslove korišćenja podataka u okviru FADN sistema kao i obrazac za prikupljanje podataka.

Ministarstvo donosi Nacionalni plan za funkcionisanje FADN sistema koji naročito sadrži način uspostavljanja i unapređenja FADN sistema, aktivnosti učesnika i institucija koji su deo sistema, njihove međusobne veze, aktivnosti i rokove za njihovo sprovođenje.

Nacionalni plan za funkcionisanje FADN sistema donosi se za period od pet godina.

Sredstva za uspostavljanje FADN sistema obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije”.

Član 9.

Naziv člana 34. i član 34. menjaju se i glase:

„Sistem tržišnih informacija
poljoprivrede Srbije

Član 34.

Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (u daljem tekstu: STIPS) je skup tržišnih informacija o cenama poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

STIPS se organizuje i razvija radi prikupljanja i korišćenja podataka, informacija i propisanih evidencija iz delokruga rada organa državne uprave, organa autonomne pokrajine, organa jedinice lokalne samouprave, ustanova i drugih organizacija od značaja za poljoprivredu, prikupljanja i obrade podataka i informacija u svrhu izveštavanja o poljoprivredi, razmene podataka i informacija sa nadležnim ustanovama i službama u poljoprivredi drugih država i međunarodnih organizacija, a u cilju praćenja, planiranja i vođenja poljoprivredne politike.

Radi objedinjavanja podataka, a u cilju praćenja, planiranja i vođenja poljoprivredne politike, organi i organizacije iz stava 2. ovog člana dužni su da dostavljaju podatke Ministarstvu.

Sredstva za funkcionisanje STIPS obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

Ministar bliže propisuje organizaciju sistema tržišnih informacija poljoprivrede, program rada, razvoja, način prikupljanja, korišćenja i dostavljanja podataka, sadržaj informacija i rok, kao i subjekte koji su obavezni da dostavljaju podatke”.

Član 10.

Posle člana 34. dodaju se naziv člana i član 34a, koji glase:

„Sistem za identifikaciju zemljišnih parcela

Član 34a

Sistem za identifikaciju zemljišnih parcela (Land Parcel Identification Systems, u daljem tekstu: LPIS) je skup podataka o zemljišnim parcelama dobijenih korišćenjem ortofoto snimaka i daljinske detekcije, koji služe za sprovođenje mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja.

LPIS iz stava 1. ovog člana vodi Uprava.

Organ nadležan za geodetske poslove ustupa Upravi na korišćenje sve neophodne podatke za uspostavljanje i upravljanje LPIS i to: alfanumeričke podatke o katastarskim parcelama, digitalne katastarske planove, digitalni model terena, topografske karte, ortofoto (avio ili satelitske snimke), podatke iz registra prostornih jedinica i dr.

Ortofoto snimke ne starije od tri kalendarske godine, kao i druge ažurirane podatke i ažurirane snimke iz stava 3. ovog člana pribavlja i dostavlja organ nadležan za geodetske poslove Upravi, bez naknade.

Ministar bliže propisuje organizaciju sistema identifikacije zemljišnih parcela – LPIS, sadržaj informacija i subjekte koji su obavezni da dostavljaju podatke i snimke, kao i način njihovog dostavljanja”.

Član 11.

Naziv člana 42. i član 42. menjaju se i glase:

„Privredni prestup i prekršaj pravnog lica

Član 42.

„Novčanom kaznom od 500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako nenamenski koristi sredstva IPARD podsticaja (član 8g stav 1. tačka 5)).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za radnje iz stava 1. ovog člana pored novčane kazne, može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da se bavi određenom privrednom delatnošću, odnosno zaštitna mera zabrane odgovornom licu u pravnom licu da vrši određene dužnosti u trajanju od šest meseci do deset godina, računajući od dana pravnosnažnosti presude.

Novčanom kaznom od 300.000 do 1.500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje postupi suprotno odredbama člana 8g stav 1. tač. 1), 2), 3), 4) i 6).

Za prekršaj iz stava 4. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.”

Član 12.

Posle člana 42. dodaju se naziv člana i član 42a, koji glase:

„Prekršaj preduzetnika i fizičkog lica

Član 42a

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji:

1) nenamenski koristi sredstva IPARD podsticaja (8g stav 1. tačka 5));

2) postupi suprotno odredbama člana 8g stav 1. tač. 1), 2), 3), 4) i 6).

Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje:

1) nenamenski koristi sredstva IPARD podsticaja (8g stav 1. tačka 5));

2) postupi suprotno odredbama člana 8g stav 1. tač. 1), 2), 3), 4) i 6).”

Član 13.

Izuzetno u 2017. i 2018. godini neće se vršiti obnova registracije u Registru a radi ostvarivanja prava na podsticaje, poljoprivredna gazdinstva i porodična poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar dostavljaju Upravi podatke koji se odnose na upis u Registar, kao i svaku promenu ovih podataka u roku od 30 dana od dana nastanka promene.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print