Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.08.2016.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2016)


Na osnovu člana 79. stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Mašinstvo i obrada metala

Član 1.

U Pravilniku o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Mašinstvo i obrada metala („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 6/14, 11/15, 1/16 i 5/16), u nastavnom planu i programu za obrazovni profil Avio-tehničar, tabela: „B: Lista izbornih predmeta prema programu obrazovnog profila”, zamenjuje se novom tabelom: „B: Lista izbornih predmeta prema programu obrazovnog profila”, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.

R.b. Lista izbornih predmeta RAZRED
    I II III IV
Stručni predmeti
1. Hemija 2      
2. Mehanika 2      
3. Geografija   2    
4. Tehnička mehanika sa mehanizmima   2    
5. Masa i centraža vazduhoplova     2  
6. Aerodromski saobraćaj     2  
7. Čvrstoća aviona       2
8. Bezbednost civilnog vazduhoplovstva       2

 ❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print