Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.12.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)


Na osnovu člana 7a stav 4. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 10/13 – dr. zakon i 101/16),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Član 1.

U Pravilniku o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, broj 84/17), u članu 2. tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 8) dodaje se tačka 9), koja glasi:

„9) mesto investicije jeste mesto prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva – za investicije u nabavku opreme, mašina i mehanizacije, odnosno mesto u kome se nalazi objekat – za investicije u izgradnju i opremanje objekata.”

Član 2.

U članu 3. stav 3. tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 5), koja glasi:

„5) podnosilac zahteva i povezana lica imaju manje od 250 zaposlenih i godišnji promet ne veći od 50 miliona evra i/ili vrednost imovine koja ne prelazi 43 miliona evra.”

Član 3.

U članu 5. stav 1. tačka 5) posle reči: „manastirom” dodaju se reči: „ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede”.

Tačka 8) menja se i glasi:

„8) ima tri prikupljene ponude za nabavku investicije, odnosno prihvatljivih troškova prema Listi prihvatljivih investicija i troškova za vrednost veću od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema mesečnom kursu Evropske centralne banke iskazanom na šest (6) decimala u mesecu koji prethodi mesecu u kome je objavljen javni poziv, odnosno jednu ponudu za nabavku investicije za vrednost do 10.000 evra, a koje su uporedive po sadržaju i po specifikacijama i važeće na dan podnošenja zahteva, osim za realizovane opšte troškove za koje dostavlja račun;”.

Tačka 10) menja se i glasi:

„10) poseduje stručno znanje, odnosno iskustvo u oblasti poljoprivrede, i to:

(1) visoku stručnu spremu, ili

(2) srednju stručnu spremu u oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili

(3) srednju stručnu spremu i potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede ili srednju stručnu spremu i izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja najkasnije do dana podnošenja zahteva za isplatu IPARD podsticaja,

(4) da je upisan u Registru u svojstvu nosioca ili člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u periodu od najmanje tri godine, ili

(5) da ima radno iskustvo u periodu od tri godine u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede;”.

Tačka 13) briše se.

Član 4.

U članu 6. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) ima objekat upisan u registar u skladu sa posebnim propisom koji uređuje upis u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, i to kapaciteta: do 1.000 goveda i/ili 1.000 ovaca i koza i/ili 400 krmača, i/ili 10.000 tovnih svinja i/ili 50.000 brojlera po turnusu.”

Član 5.

U članu 7. stav 1. menja se i glasi:

„Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 5. ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste investicije, ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru mleka ako:

1) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojem se drže ili uzgajaju);

2) na poljoprivrednom gazdinstvu ima do 300 mlečnih krava koje su obeležene i registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;

3) je vlasnik životinja iz tačke 2) ovog stava ili ako je vlasnik životinja član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.”

Član 6.

U članu 10. stav 2. menja se i glasi:

„Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru ostalih useva, za investicije u:

1) izgradnju i opremanje objekata za skladištenje ostalih useva – ako u Registru ima upisano 2 ha ili više ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima;

2) nabavku traktora – ako u Registru ima upisano od 2 ha do 50 ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima;

3) nabavku opreme, mašina i mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju osim kombajna i traktora – ako u Registru ima upisano od 50 ha do 100 ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima.”

Član 7.

U članu 11. stav 1. tačka 1) podtačka (3) reči: „od 30” zamenjuju se rečima: „od 100”.

Član 8.

U članu 15. stav 1. posle tačke 10) dodaje se nova tačka 10a), koja glasi:

„10a) troškove prevoza, špedicije, montaže opreme (osim ugradnje), puštanja u rad kao i za druge operativne troškove;”.

Član 9.

U članu 16. stav 5. menja se i glasi:

„Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata po istom javnom pozivu, koji može da obuhvati jednu ili više investicija iz Liste prihvatljivih investicija i troškova.”

Stav 6. briše se.

Član 10.

U članu 17. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

„3) dokaz o posedovanju stručnog znanja, odnosno iskustva u oblasti poljoprivrede, i to:

(1) diplomu, odnosno uverenje o stečenoj visokoj stručnoj spremi, ili

(2) diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili

(3) diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi i potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede, odnosno i izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja najkasnije do dana podnošenja zahteva za isplatu IPARD podsticaja,

(4) ugovor o radu na poslovima u oblasti poljoprivrede u odgovarajućem sektoru, sa pratećom prijavom, odnosno odjavom na obavezno socijalno osiguranje;”.

U stavu 2. tačka 2) menja se i glasi:

„2) kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta, ako vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.”

U stavu 7. posle reči: „manastirom” dodaju se reči: „ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede”.

Posle stava 9. dodaje se novi stav 10, koji glasi:

„Za investicije u nabavku opreme koja se ugrađuje u objekat, pored dokumentacije iz st. 1–3, 6. i 7. ovog člana uz zahtev za odobravanje projekta podnosilac dostavlja i dozvolu za upotrebu objekta u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.”

U dosadašnjem stavu 10. koji postaje stav 11. posle reči: „iz stava 8. ovog člana” dodaju se zapeta i reči: „odnosno dozvolu za upotrebu objekta iz stava 10. ovog člana”.

Član 11.

U članu 19. stav 1. tačka 9) reči: „tač. 12) i 13)” zamenjuju se rečima: „tačka 12)”.

Član 12.

U članu 26. stav 1. tačka 9) briše se.

Član 13.

U članu 28. stav 1. menja se i glasi:

„Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 26. ovog pravilnika ostvaruje pravo na isplatu IPARD podsticaja u sektoru mesa ako ima ima objekat upisan u registar u skladu sa posebnim propisom koji uređuje upis u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, i to ukupnog kapaciteta od 20 do 1.000 goveda i/ili od 150 do 1.000 ovaca i koza i/ili od 30 do 400 krmača, i/ili od 100 do 10.000 tovnih svinja i/ili od 4.000 do 50.000 brojlera po turnusu.”

Član 14.

Član 31. menja se i glasi:

„Član 31.

Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 26. ovog pravilnika ostvaruje pravo na isplatu IPARD podsticaja za investicije u:

1) izgradnju i opremanje objekata za skladištenje ostalih useva – ako u Registru ima upisano 2 ha ili više ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima;

2) nabavku traktora – ako u Registru ima upisano od 2 ha do 50 ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima;

3) nabavku opreme, mašina i mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju osim kombajna i traktora – ako u Registru ima upisano od 50 ha do 100 ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima.”

Član 15.

U članu 33. stav 1. tačka 11) menja se i glasi:

„11) akt organa nadležnog za poslove zaštite bilja kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja iz propisa u sektorima voća, povrća i ostalih useva koji su usklađeni sa propisima Evropske unije;”.

Tačka 13) menja se i glasi:

„13) akt organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zaštite životne sredine iz propisa koji su usklađeni sa propisima Evropske unije;”.

Stav 8. menja se i glasi:

„Korisnici podsticaja koji su u sistemu dvojnog knjigovodstva, pored dokumentacije iz st. 1. i 2. ovog člana, dostavljaju i overenu kopiju kartica za nekretnine, postrojenja i opremu za godinu u kojoj je izdato rešenje o odobravanju projekta kao i overenu kopiju kartica za nekretnine, postrojenja i opremu zajedno sa Zaključnim listom izdatim na dan podnošenja zahteva za isplatu.”

U stavu 10. reči: „u mesecu u kojem je podnet zahtev za isplatu” zamenjuju se rečima: „za mesec u kome je izvršeno plaćanje”.

Član 16.

Prilog 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova, koji je odštampan uz Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, broj 84/17) i čini njegov sastavni deo zamenjuje se novim Prilogom 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilog 1

LISTA PRIHVATLJIVIH INVESTICIJA I TROŠKOVA

Lista prihvatljivih troškova po sektorima

2. OPŠTI TROŠAK

2.1. Troškovi za pripremu projekta i tehničke dokumentacije, kao što su naknade za arhitekte, inženjere i druge konsultantske naknade;
2.2. Troškovi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu;
2.3. Troškovi pripreme dokumentacije za IPARD podsticaje (konsultantske usluge);
2.4. Studije izvodljivosti i druge studije u vezi sa projektom/biznis planovi.

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA U VEZI SA IZGRADNjOM

4. GRAĐEVINSKI RADOVI

4.1. Pripremni radovi
4.2. Rušenje i demontaža
4.3. Zemljani radovi
4.4. Betonski radovi
4.5. Armirano-betonski radovi
4.6. Instalaterski radovi
4.7. Stolarski radovi
4.8. Zidarski radovi
4.9. Izolacioni radovi
4.10. Krovnopokrivački radovi
4.11. Gotove konstrukcije i elementi

5. ZANATSKI RADOVI

5.1. Limarski radovi
5.2. Stolarski radovi
5.3. Bravarski radovi
5.4. Staklorezački radovi
5.5. Gipsani radovi
5.6. Podne i zidne obloge
5.7. Kamenorezački radovi
5.8. Keramički radovi
5.9. Parketarski radovi
5.10. Molerski radovi i tapaciranje
5.11. Fasadni radovi

6. MONTAŽNI RADOVI

6.1. Elektro-instalacioni radovi
6.2. Vodovodni i kanalizacioni radovi
6.3. Gasne instalacije
6.4. Instalacije centralnog grejanja

8. PEJZAŽNI RADOVI I PRILAZNI PUTEVI

8.1. Uređenje eksterijera
8.2. Izgradnja unutrašnjih puteva
8.3. Potporni i zaštitni zidovi
8.4. Asfaltiranje

1.1. SEKTOR MLEKA

1.1.1. Izgradnja

1.1.1.1. Izgradnja objekata za smeštaj muznih krava, uključujući prostore za mužu (izmuzišta), osemenjavanje, bezbedno uklanjanje uginulih životinja, za držanje teladi i junica, prostor za smeštaj mašina i opreme, proizvoda životinjskog porekla, skladište za prostirku, prostore za instalaciju ventilacije, klimatizaciju, grejanje, prateće energetske objekte, uključujući izgradnju i/ili rekonstrukciju drenažnog sistema i sistema za snabdevanje vodom (uključujući bunare), gasom, strujom (uključujući korišćenje generatora) i kanalizacioni sistem

1.1.1.2. Izgradnja objekata na farmi za čuvanje hrane za stoku sa pratećom opremom

1.1.1.3. Izgradnja kapaciteta za prikupljanje, obradu, pakovanje, skladištenje i odlaganje čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka, uključujući instalaciju opreme

1.1.1.4. Izgradnja fiksnih ograda oko farme i dezinfekcionih barijera, drenažnih sistema i sistema za snabdevanje vodom (bunari), grejanja i električnih sistema na farmi (korišćenje agregata, uključujući softver)

1.1.1.5. Izgradnja objekata za prečišćavanje otpadnih voda i upravljanje otpadom

1.1.1.6. Izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za korišćenje na farmi (solarne energije, vetroturbina, postrojenja na biomasu, postrojenja na biogas),

1.1.1.7. Izgradnja unutrašnje putne mreže i parking mesta u okviru farme

1.1.1.8. Izgradnja upravne zgrade sa pratećim objektima (kancelarije za licencirane veterinare i veterinarske inspektore, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju)

1.1.2. Oprema

1.1.2.1. Oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije

1.1.2.2. Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka; specijalizovane prikolice za transport čvrstog stajnjaka, uključujući i prateću opremu za polutečni i tečni stajnjak)

1.1.2.3. Oprema za obradu i pakovanje stajnjaka

1.1.2.4. Podne rešetke

1.1.2.5. Oprema za ležišta, boksove i haltere

1.1.2.6. Zavese za zatvaranje prolaza u štalama

1.1.2.7. Mašine i oprema za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu; hranilice; pojilice; baleri; omotači bala i kombajni za stočnu hranu; kosilice; prevrtači sena)

1.1.2.8. Oprema za teljenje, kao i oprema za smeštaj teladi (boksovi)

1.1.2.9. Mašine i oprema za pripremu i transport prostirke

1.1.2.10. Oprema za identifikaciju životinja i čuvanje podataka

1.1.2. 11. Stočne vage, rampe za utovar/istovar, torovi za usmeravanje i obuzdavanje životinja

1.1.2.12. Oprema za tretman papaka

1.1.2.13. Sistemi za prskanje tokom letnjih vrućina

1.1.2.14. Četke za samočišćenje goveda

1.1.2.15. Oprema za čišćenje i dezinfekciju objekata i uređaja

1.1.2.16. Oprema za bezbedno uklanjanje uginulih životinja

1.1.2.17. Oprema za fizički, hemijski i biološki tretman otpadnih voda i upravljanje otpadom

1.1.2.18. Oprema za sprečavanje zagađenja vazduha

1.1.2.19. Investicije u instalacije za obnovljivu energiju za potrošnju na gazdinstvu: posebno za solarnu energiju, postrojenja na biomasu i kotlove za sagorevanje biomase, postojenja za biogas.

1.1.2.20. Oprema za prevenciju širenja i kontrolu bolesti

1.1.2.21. Oprema i uređaji za ventilaciju, klimatizaciju i grejanje, uključujući alarmni sistem s generatorom

1.1.2.22. Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade

1.1.2.23. Oprema za upravnu zgradu sa pratećim objektima (kancelarije za licencirane veterinare i veterinarske inspektore, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju)

1.1.2.24. Specijalizovana vozila za transport sirovog mleka

1.2. SEKTOR MESA

1.2.1. Izgradnja

1.2.1.1. Izgradnja objekata za tov i smeštaj stoke, uključujući objekte za osemenjavanje, čekališta, prasilišta, odgajivališta, tovilišta, objekte za gajenje); objekti za smeštaj podmlatka; objekti za bezbedno odlaganje uginulih životinja; objekti za skladištenje mašina i opreme, proizvoda životinjskog porekla i prostirke; objekti za instalaciju opreme za ventilaciju, klimatizaciju i grejanje; izgradnja podrške energetskim postrojenjima, uključujući i izgradnju i/ili rekonstrukciju vodovoda (uključujući bunare); gas, struju (uključujući i upotrebu agregata) i kanalizacioni sistem

1.2.1.2. Izgradnja objekata za čuvanje stočne hrane sa pratećom opremom

1.2.1.3. Izgradnja objekata za prikupljanje, obradu, pakovanje, skladištenje i odlaganje čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka, uključujući instalaciju opreme

1.2.1.4. Izgradnja fiksnih ograda oko farme i dezinfekcionih barijera, drenažnih sistema i sistema za snabdevanje vodom (bunari), grejanja i električnih sistema na gazdinstvu (korišćenje agregata; uključujući softver)

1.2.1.5. Izgradnja objekata za prečišćavanje otpadnih voda i upravljanje otpadom

1.2.1.6. Izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za korišćenje na gazdinstvu (solarne energije, vetroturbina, postrojenja na biomasu, postrojenja za biogas)

1.2.1.7. Izgradnja unutrašnje mreže puteva i parking mesta u okviru farme (prostor u vlasništvu gazdinstva)

1.2.1.8. Izgradnja upravne zgrade sa pratećim objektima (kancelarije za licencirane veterinare i veterinarske inspektore, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju)

1.2.2. Oprema

1.2.2.1. Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka; specijalizovana oprema za transport čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka, rezervoari za tečni stajnjak, specijalizovane prikolice za transport čvrstog/polutečnog/tečnog stajnjaka, sa odgovarajućom opremom), uključujući i prateću opremu za polutečni i tečni stajnjak)

1.2.2.2. Oprema za obradu i pakovanje stajnjaka

1.2.2.3. Podne rešetke

1.2.2.4. Oprema za ležišta, boksove i haltere

1.2.2.5. Oprema za prasilišta, odgajivališta, tovilišta, prostore za krmače (čekališta), prostore za veprove, objekte za osemenjavanje, i oprema za prašenje

1.2.2.6. Zavese za zatvaranje prolaza u štali/staji

1.2.2.7. Mašine i oprema za skladištenje i pripremu stočne hrane, za hranjenje i pojenje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu; hranilice; pojilice; baleri; omotači bala i kombajni za stočnu hranu; prevrtači sena, itd.)

1.2.2.8. Mašine i oprema za pripremu i transport prostirke

1.2.2.9. Oprema za identifikaciju životinja i čuvanje podataka

1.2.2.10. Stočne vage, rampe za utovar/istovar, torovi za usmeravanje i obuzdavanje životinja

1.2.2.11. Oprema za tretman papaka

1.2.2.12. Sistemi za prskanje tokom letnjih vrućina

1.2.2.13. Četke za samočišćenje goveda

1.2.2.14. Oprema za čišćenje i dezinfekciju objekata i uređaja

1.2.2.15. Oprema za bezbedno uklanjanje uginulih životinja

1.2.2.16. Oprema za fizički, hemijski i biološki tretman otpadnih voda i upravljanje otpadom

1.2.2.17. Oprema za sprečavanje zagađenja vazduha

1.2.2.18. Investicije u instalacije za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrošnju na farmi: posebno za solarnu energiju, postrojenja na biomasu i kotlove za sagorevanje biomase, postrojenja na biogas

1.2.2.19. Oprema za prevenciju širenja bolesti i kontrolu bolesti

1.2.2.20. Oprema i uređaji za ventilaciju, klimatizaciju i grejanje (uključujući inkubatore i „veštačku kvočku“ za živinarnike), uključujući alarmni sistem s generatorom

1.2.2.21. Oprema za smeštaj kvočki, specijalizovani/posebno opremljeni kavezi

1.2.2.22. Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade

1.2.2.23. Oprema za upravnu zgradu sa pratećim objektima (kancelarije za licencirane veterinare i veterinarske inspektore, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju)

1.3. SEKTOR VOĆA I POVRĆA

1.3.1. Izgradnja

1.3.1.1. Izgradnja staklenika i plastenika (objekti prekriveni staklom i/ili plastikom – samo polietilenska folija minimum 200 mikrona) za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju, uključujući prostor za instalaciju ventilacije, klimatizacije i grejanja, uključujući alarmni sistem sa agregatom; rezervoari za vodu i objekti za sisteme za navodnjavanje

1.3.1.2. Izgradnja objekata za skladištenje (uključujući ULO hladnjače) voća, povrća, cveća i rasada s objektima za sortiranje, pakovanje i obeležavanje, uključujući sisteme za snabdevanje vodom, gasom, strujom (uključujući i alarmni sistem sa generatorom) i kanalizacioni sistem

1.3.1.3. Izgradnja sistema za navodnjavanje, uključujući i mikro-rezervoare, kopanje bunara, regulaciju vodozahvata koji koriste podzemne vode (crpljenje vode iz izvora, bunara) i površinske vode (iz reka, jezera i akumulacija), uključujući kupovinu pumpi, cevi, ventila i rasprskivača

1.3.1.4. Izgradnja sistema protivgradne zaštite u voćnjacima na gazdinstvu: stubovi, ankeri, kablovi, žice, kape, vezovi, stege, mreže, uključujući i računarsku opremu

1.3.1.5. Izgradnja ograda oko zasada/gazdinstva

1.3.1.6. Izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za korišćenje na gazdinstvu (solarne energije, vetroturbina, postrojenja na biomasu), postrojenja za biogas

1.3.1.7. Izgradnja unutrašnje putne mreže i parking mesta u okviru prostora u vlasništvu gazdinstva

1.3.1.8. Izgradnja upravne zgrade sa pratećim objektima proizvodnih kapaciteta (kancelarije, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju, kao i sredstava za zaštitu bilja)

1.3.2. Oprema i mehanizacija

1.3.2.1. Oprema za upravnu zgradu sa pratećim objektima proizvodnih kapaciteta (kancelarije, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju, kao i sredstava za zaštitu bilja)

1.3.3. Oprema za staklenike i plastenike, i objekte za proizvodnju voća, povrća, cveća i rasada

1.3.3.1. Oprema i uređaji za navodnjavanje, uključujući pumpe, creva, raspršivače/kapaljke, sistem za filtriranje, sistem za fertilizaciju sa vodorastvorivim đubrivima (đubrenje), pipete, uređaji za namotavanje creva

1.3.3.2. Oprema za oprašivanje biljaka

1.3.3.3. Oprema za dodatno osvetljenje i zasenjivanje

1.3.3.4. Oprema i uređaji za pripremu zemljišta i supstrata

1.3.3.5. Oprema i uređaji za setvu, sadnju i mulčiranje (sa folijom)

1.3.3.6. Oprema i uređaji za sisteme za hidroponičnu proizvodnju

1.3.3.7. Oprema i uređaji za zaštitu bilja i sterilizaciju zemljišta i supstrata

1.3.3.8. Oprema za obogaćivanje ugljen-dioksidom

1.3.3.9. Oprema i uređaji za održavanje posebnih mikroklimatskih uslova, ventilaciju, klimatizaciju i grejanje, alarmni sistemi uključujući i generator, sistemi za snabdevanje vodom, gasom, električnom energijom i kanalizacioni sistem, kao i računarska oprema i softver za kontrolu grejanja, ventilacije, berbu, pranje, sortiranje, klasifikaciju, pakovanje i obeležavanje

1.3.4. Oprema za berbu, sortiranje, pakovanje i skladištenje:

1.3.4.1. Sistemi za ventilaciju i oprema za prinudnu ventilaciju

1.3.4.2. Oprema i uređaji za skladišta (uključujući i ULO hladnjače)

1.3.4.3. Oprema i uređaji za hlađenje/zamrzavanje

1.3.4.4. Posebna oprema za berbu voća i povrća

1.3.4.5. Boks palete i prikolice za prevoz i utovar

1.3.4.6. Linije i oprema za čišćenje i pranje

1.3.4.7. Linije i oprema za sušenje i sušenje zamrzavanjem (liofilizacija)

1.3.4.8. Linije i oprema za sortiranje i kalibriranje

1.3.4.9. Linije i oprema za pakovanje i obeležavanje

1.3.4.10. Oprema za drobljenje, orezivanje, sečenje, sečenje na listove i rešetke za sečenje

1.3.5. Oprema za sisteme protivgradne zaštite u voćnjacima: stubovi, ankeri, kablovi, žice, kape, veze, spojnice, mreže, uključujući i računarsku opremu

1.3.6. Oprema za ograđivanje zasada/gazdinstva

1.3.7. Oprema za sisteme za navodnjavanje: pumpe, creva, rasprskivači/raspršivači, sistem za filtriranje, sistem za fertilizaciju sa vodorastvorivim đubrivima (đubrenje), pipete, uređaji za namotavanje creva i ostala oprema za navodnjavanje

1.3.8. Oprema/mehanizacija za zaštitu od mraza

1.3.9. Investicije u instalacije za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrošnju na farmi: posebno za solarnu energiju, postrojenja na biomasu i kotlove za sagorevanje biomase, postrojenja za biogas.

1.4. SEKTOR OSTALI USEVI

1.4.1. Izgradnja

1.4.1.1 Izgradnja objekata za utovar, uzorkovanje, sušenje i skladištenje zrna (žitarica i uljarica) na poljoprivrednom gazdinstvu/domaćinstvu uključujući objekte za upravljanje sušarama i ograđivanje objekata žicom.

1.4.1.2. Izgradnja unutrašnje putne mreže i parking mesta u okviru prostora u vlasništvu gazdinstva

1.4.2. Oprema i mehanizacija

1.4.2.1. Oprema za utovar, uzorkovanje, skladištenje i sušenje zrna žita i uljarica (kolske vage, istovarne rampe i ulazni transporteri)

1.4.2.2. Unutrašnja oprema za silose

1.4.2.3. Ekstraktori

1.4.2.4. Skladišni i izlazni transporteri

1.4.2.5. Oprema za analizu uslova skladištenja i kvaliteta zrna

1.4.2.6. Stacionarne i mobilne sušare (sa svim elementima i montažom)

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA SVE SEKTORE
U OKVIRU MERE

10. POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA I OPREMA ZA SVE SEKTORE

10.1. Poljoprivredna mehanizacija

10.1.1. Traktori do 100 kW

10.1.2. Ostala mehanizacija (isključujući kombajne)

10.2. Priključne poljoprivredne mašine

10.2.1. Mašine i oprema za primarnu obradu zemljišta

10.2.2. Mašine i oprema za dopunsku obradu zemljišta

10.2.3. Mašine i oprema za đubrenje zemljišta

10.2.4. Mašine i oprema za setvu

10.2.5. Mašine i oprema za sadnju

10.2.6. Mašine i oprema za zaštitu bilja

10.2.7. Mašine i oprema za žetvu

10.2.8. Mašine i oprema za transport❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print