Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.12.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU TELA ZA KOORDINACIJU POSLOVA INFORMACIONE BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)


Na osnovu člana 5. Zakona o informacionoj bezbednosti („Službeni glasnik RS”, br. 6/16 i 94/17) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o obrazovanju Tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti

1. U Odluci o obrazovanju Tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti („Službeni glasnik RS”, br. 24/16, 53/17 i 79/17), u tački 3. alineja druga menja se i glasi:

„ – za zamenika rukovodioca:

Petar Janjić, Generalni sekretarijat Vlade.”

U alineji trećoj, podtač. 10) i 11) brišu se.

Posle podtačke 13) dodaje se podtačka 14) koja glasi:

„14) Milan Vojvodić, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.”

U alineji četvrtoj, podtačka 9) menja se i glasi:

„9) Jelena Sandić, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu;”

Podtačka 10) menja se i glasi:

„10) Aleksandra Ristić, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge.”

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print