Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.11.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU RADNIH MESTA, ODNOSNO POSLOVA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM U MINISTARSTVU FINANSIJA - PORESKA UPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)


Na osnovu člana 56. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/14),

Ministar finansija i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sporazumno donose

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija - Poreska uprava

Član 1.

U Pravilniku o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija – Poreska uprava („Službeni glasnik RS”, br. 49/04, 113/07, 22/11 i 106/13), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Radna mesta, odnosno poslovi Poreske policije na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem jesu:

Redni broj

Naziv radnog mesta

Redni broj iz Pravilnika o unutrašnjem uređenju i
sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu finansija –
Poreska uprava

Broj
izvršilaca

1

2

3

4

1.

Pomoćnik direktora – glavni inspektor

45

1

2.

Koordinator za poslove poreske policije

46

3

3.

Stručno-operativni poslovi u Sektoru poreske policije

47

1

4.

Inspektor poreske policije za komunikaciju

48

1

ODELJENjE ZA OPERATIVNI RAD

5.

Načelnik Odeljenja

50

1

Odsek za koordinaciju operativnog rada

6.

Šef odseka

52

1

7.

Samostalni inspektor poreske policije

53

4

Odsek za operativno postupanje i suzbijanje organizovanog
finansijskog kriminala

8.

Šef odseka

54

1

9.

Samostalni inspektor poreske policije

55

8

ODELJENjE OPERATIVNE ANALITIKE

10.

Načelnik Odeljenja

56

1

Odsek za obaveštajni rad i procenu rizika

11.

Šef odseka

57

1

12.

Samostalni inspektor poreske policije za obaveštajni rad

58

4

Odsek za analitiku

13.

Šef odseka

61

1

14.

Samostalni inspektor poreske policije

62

1

15.

Inspektor poreske policije 2

63

1

16.

Inspektor poreske policije

64

1

17.

Analitičko – poreski poslovi

65

2

REGIONALNO ODELJENjE PORESKE POLICIJE BEOGRAD

18.

Načelnik Odeljenja

66

1

19.

Stručno-operativni poslovi u regionalnom odeljenju

67

2

20.

Samostalni inspektor poreske policije u regionalnom odeljenju

68

1

Odsek poreske policije Beograd 1

21.

Šef odseka 1

71

1

22.

Samostalni inspektor poreske policije

73

1

23.

Viši inspektor poreske policije 1

74

5

24.

Inspektor poreske policije

75

1

25.

Analitičko-poreski poslovi

76

3

Odsek poreske policije Beograd 2

26.

Šef odseka 1

77

1

27.

Samostalni inspektor poreske policije

79

1

28.

Viši inspektor poreske policije

80

2

29.

Viši inspektor poreske policije 1

81

4

30.

Inspektor poreske policije

82

1

31.

Analitičko-poreski poslovi

83

1

Odsek poreske policije Beograd 3

32.

Šef odseka 1

84

1

33.

Viši inspektor poreske policije

85

1

34.

Viši inspektor poreske policije 1

86

2

35.

Inspektor poreske policije 1

87

2

36.

Inspektor poreske policije 2

88

1

37.

Inspektor poreske policije

89

1

38.

Analitičko-poreski poslovi

90

1

Odsek poreske policije Smederevo

39.

Šef odseka 2

91

1

40.

Viši inspektor poreske policije 1

93

3

Odsek poreske policije Požarevac

41.

Šef odseka 2

94

1

42.

Viši inspektor poreske policije 1

96

3

Odsek poreske policije Šabac

43.

Šef odseka 1

97

1

44.

Samostalni inspektor poreske policije

99

1

45.

Viši inspektor poreske policije 1

100

2

Odsek poreske policije Valjevo

46.

Šef odseka 2

101

1

47.

Viši inspektor poreske policije 1

103

2

48.

Analitičko-poreski poslovi

104

1

REGIONALNO ODELJENjE PORESKE POLICIJE NOVI SAD

49.

Načelnik Odeljenja

105

1

50.

Stručno-operativni poslovi u regionalnom odeljenju

106

1

51.

Samostalni inspektor poreske policije u regionalnom odeljenju

107

1

Odsek poreske policije Novi Sad

52.

Šef odseka 1

110

1

53.

Samostalni inspektor poreske policije

112

1

54.

Viši inspektor poreske policije

113

1

55.

Viši inspektor poreske policije 1

114

7

56.

Inspektor poreske policije 1

115

1

57.

Inspektor poreske policije

116

1

58.

Analitičko-poreski poslovi

117

3

Odsek poreske policije Sremska Mitrovica

59.

Šef odseka 2

118

1

60.

Viši inspektor poreske policije 1

120

2

61.

Inspektor poreske policije 1

121

1

Odsek poreske policije Sombor

62.

Šef odseka 2

122

1

63.

Viši inspektor poreske policije 1

124

3

Odsek poreske policije Subotica

64.

Šef odseka 2

125

1

65.

Viši inspektor poreske policije 1

127

3

Odsek poreske policije Kikinda

66.

Šef odseka 2

128

1

67.

Viši inspektor poreske policije 1

130

3

Odsek poreske policije Zrenjanin

68.

Šef odseka 2

131

1

69.

Viši inspektor poreske policije 1

133

3

Odsek poreske policije Pančevo

70.

Šef odseka 2

134

1

71.

Viši inspektor poreske policije 1

136

3

REGIONALNO ODELJENjE PORESKE POLICIJE KRAGUJEVAC

72.

Načelnik Odeljenja

137

1

73.

Glavni savetnik za suzbijanje organizovanog kriminala

138

2

Odsek poreske policije Kragujevac

74.

Šef odseka 1

140

1

75.

Viši inspektor poreske policije 1

142

5

76.

Viši inspektor poreske policije 2

143

3

77.

Inspektor poreske policije 1

144

1

Odsek poreske policije Kraljevo

78.

Šef odseka 2

145

1

79.

Viši inspektor poreske policije 1

147

2

80.

Viši inspektor poreske policije 2

148

1

81.

Inspektor poreske policije

149

1

Odsek poreske policije Kruševac

82.

Šef odseka 2

150

1

83.

Viši inspektor poreske policije 1

152

2

84.

Inspektor poreske policije 1

153

1

Odsek poreske policije Novi Pazar

85.

Šef odseka 2

154

1

86.

Viši inspektor poreske policije 1

156

2

87.

Viši inspektor poreske policije 2

157

1

88.

Inspektor poreske policije

158

1

Odsek poreske policije Jagodina

89.

Šef odseka 1

159

1

90.

Samostalni inspektor poreske policije

161

1

91.

Viši inspektor poreske policije 1

162

1

92.

Viši inspektor poreske policije 2

163

1

93.

Inspektor poreske policije 1

164

1

Odsek poreske policije Užice

94.

Šef odseka 2

165

1

95.

Viši inspektor poreske policije 1

167

4

Odsek poreske policije Čačak

96.

Šef odseka 2

168

1

97.

Viši inspektor poreske policije 1

170

4

REGIONALNO ODELJENjE PORESKE POLICIJE NIŠ

98.

Načelnik Odeljenja

171

1

99.

Samostalni inspektor poreske policije u regionalnom odeljenju

172

1

Odsek poreske policije Niš

100.

Šef odseka 1

175

1

101.

Samostalni inspektor poreske policije

177

1

102.

Viši inspektor poreske policije

178

1

103.

Viši inspektor poreske policije 1

179

8

104.

Viši inspektor poreske policije 2

180

1

105.

Inspektor poreske policije

181

1

Odsek poreske policije Bor

106.

Šef odseka 2

182

1

107.

Viši inspektor poreske policije 1

184

1

108.

Viši inspektor poreske policije 2

185

2

Odsek poreske policije Zaječar

109.

Šef odseka 2

186

1

110.

Viši inspektor poreske policije 1

188

3

Odsek poreske policije Pirot

111.

Šef odseka 1

189

1

112.

Viši inspektor poreske policije 1

191

3

113.

Analitičko-poreski poslovi

192

1

Odsek poreske policije Leskovac

114.

Šef odseka 2

193

1

115.

Viši inspektor poreske policije 1

195

2

116.

Viši inspektor poreske policije 2

196

1

Odsek poreske policije Vranje

117.

Šef odseka 2

197

1

118.

Viši inspektor poreske policije 1

199

3

Odsek poreske policije Prokuplje

119.

Šef odseka 2

200

1

120.

Viši inspektor poreske policije 1

202

4

Svega:

208.”

Član 2.

U članu 4. stav 1. reči: „u Odeljenju za analitiku i procenu rizika” zamenjuju se rečima: „ u Odeljenju operativne analitike”.

U stavu 2. reči: „u Odeljenju za analitiku i procenu rizika od rednog broja 10. do rednog broja 14.” zamenjuju se rečima: „u Odeljenju operativne analitike od rednog broja 10. do rednog broja 17”.

Član 3.

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print