Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.06.2018.

Odluka o izmeni Odluke o izveštavanju banaka ("Sl. glasnik RS", br. 46/2018)


Na osnovu člana 36. tačka 2. i člana 51. stav 2. Zakona o bankama („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 91/10 i 14/15) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15, 40/15 – odluka US i 44/18),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o izveštavanju banaka

1. U Odluci o izveštavanju banaka („Službeni glasnik RS”, br. 125/14, 4/15, 111/15, 61/16, 69/16, 103/16 i 101/17) (u daljem tekstu: Odluka), Prilog 22 koji je odštampan uz Odluku zamenjuje se novim Prilogom 22, koji je odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print