Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
14.10.2016.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2016)


Na osnovu člana 21. stav 3, člana 23. stav 5. i člana 24. st. 2. i 4. Zakona o bankama („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 91/10 i 14/15) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),
Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o adekvatnosti kapitala banke

1. U Odluci o adekvatnosti kapitala banaka („Službeni glasnik RS”, br. 46/11, 6/13 i 51/14), posle tačke 11. dodaje se tačka 11a koja glasi:

„11a Banka je dužna da podnese zahtev za dobijanje prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije ako namerava da smanji vrednost elemenata osnovnog kapitala iz tačke 8. ove odluke.

Odredbe ove tačke ne primenjuju se na sticanje sopstvenih akcija banke u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke.

Uz zahtev za dobijanje prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije iz stava 1. ove tačke, banka je dužna da dostavi sledeću dokumentaciju:

1) informacije o razlozima za smanjenje vrednosti elemenata osnovnog kapitala i o konkretnim aktivnostima koje namerava da sprovede;

2) projekciju obračuna iznosa kapitala, elemenata kapitala i kapitalnih zahteva za naredne tri godine nakon smanjenja vrednosti elemenata osnovnog kapitala, uključujući i projekciju tog obračuna pre tog smanjenja i njegovog uticaja na kapitalne zahteve;

3) procenu rizika kojima je banka izložena ili može biti izložena, kao i da li je nivo njenog kapitala dovoljan za pokriće tih rizika, izvršenu u skladu s odlukom kojom se propisuje upravljanje rizicima, uključujući i rezultate dobijene po osnovu poslednjeg stres testiranja, sprovedenog u skladu s tom odlukom, koji bi ukazali na potencijalne gubitke u različitim scenarijima;

4) sve druge informacije koje Narodna banka Srbije oceni relevantnim u toku odlučivanja o zahtevu iz stava 1. ove tačke.

O zahtevu iz stava 1. ove tačke Narodna banka Srbije odlučuje u roku od 60 dana od dana prijema urednog zahteva.

Narodna banka Srbije daće banci prethodnu saglasnost iz stava 1. ove tačke pod uslovom da:

1) pre ili istovremeno sa sprovođenjem aktivnosti kojima se smanjuje vrednost elemenata osnovnog kapitala, banka izvrši zamenu tih elemenata osnovnog kapitala elementima istog ili boljeg kvaliteta, kako bi se održala sposobnost banke da ostvaruje dobit i koji, gde je to primenljivo, banci ne nameću veće troškove od troškova elemenata osnovnog kapitala koji se zamenjuju ili

2) nakon smanjenja vrednosti elemenata osnovnog kapitala, iznos kapitala banke i pokazatelj adekvatnosti tog kapitala budu na nivou koji je potreban za stabilno i sigurno poslovanje banke.”.

2. U tački 18. posle stava 4. dodaju se st. 5. do 7. koji glase:

„Izuzetno od stava 4. ove tačke, banka je dužna da podnese zahtev za dobijanje prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije ako namerava da izmeni uslove pod kojima je subordinirana obaveza nastala u smislu tačke 17. stav 1. ove odluke.

Uz zahtev za dobijanje prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije iz prethodnog stava ove tačke, banka je dužna da dostavi sledeću dokumentaciju:

1) informacije o razlozima za nameravanu izmenu uslova na koje se zahtev odnosi;

2) projekciju obračuna iznosa kapitala, elemenata kapitala i kapitalnih zahteva za naredne tri godine nakon izmene uslova na koje se zahtev odnosi, uključujući i projekciju tog obračuna pre te izmene i njenom uticaju na kapitalne zahteve;

3) procenu rizika kojima je banka izložena ili može biti izložena, kao i da li je nivo njenog kapitala dovoljan za pokriće tih rizika, izvršenu u skladu s odlukom kojom se propisuje upravljanje rizicima, uključujući i rezultate dobijene po osnovu poslednjeg stres testiranja, sprovedenog u skladu s tom odlukom, koji bi ukazali na potencijalne gubitke u različitim scenarijima;

4) sve druge informacije koje Narodna banka Srbije oceni relevantnim u toku odlučivanja o zahtevu iz stava 5. ove tačke.

Narodna banka Srbije daće banci prethodnu saglasnost iz stava 5. ove tačke pod uslovom da:

1) pre ili istovremeno sa sprovođenjem aktivnosti kojima se menjaju uslovi pod kojima je subordinirana obaveza nastala u smislu tačke 17. stav 1. ove odluke, banka izvrši zamenu tih obaveza elementima kapitala istog ili boljeg kvaliteta, kako bi se održala sposobnost banke da ostvaruje dobit i koji banci, gde je to primenljivo, ne nameću veće troškove od postojećih troškova po osnovu te subordinirane obaveze ili

2) nakon izmene uslova pod kojima je subordinirana obaveza nastala u smislu tačke 17. stav 1. ove odluke, iznos kapitala banke i pokazatelj adekvatnosti tog kapitala budu na nivou koji je potreban za stabilno i sigurno poslovanje banke.”.

3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print