Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.03.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)


Na osnovu člana 29. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16 i 113/17),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

Član 1.

U Pravilniku o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Službeni glasnik RS”, br. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17 i 114/17), u članu 12. klasa 200000 – Obaveze, kategorija 240000 – Obaveze po osnovu ostalih rashoda, izuzev rashoda za zaposlene, u grupi konta 241000 – Obaveze po osnovu otplate kamata i pratećih troškova zaduživanja, opis sintetičkog konta 241100 – Obaveze po osnovu otplate domaćih kamata, menja se i glasi:

„Obaveze po osnovu otplate domaćih kamata sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu otplate kamata i diskonta na domaće hartije od vrednosti, obaveze po osnovu otplate kamata ostalim nivoima vlasti, obaveze po osnovu otplate kamata domaćim javnim finansijskim institucijama, obaveze po osnovu otplate kamata domaćim poslovnim bankama, obaveze po osnovu otplate kamata ostalim domaćim kreditorima, obaveze po osnovu otplate kamata domaćinstvima u zemlji, obaveze po osnovu otplate kamata na domaće finansijske derivate i obaveze po osnovu otplate kamata na menice”.

U članu 14. klasa 400000 – Tekući rashodi, kategorija 440000 – Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja, u grupi konta 441000 – Otplata domaćih kamata, opis sintetičkog konta 441100 – Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti, menja se i glasi:

„Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti sadrži analitička konta na kojima se knjiže otplata kamata i diskonti na domaće kratkoročne hartije od vrednosti i otplata kamata i diskonti na domaće dugoročne hartije od vrednosti”.

Član 2.

U Prilogu 2 – Kontni plan, u klasi 200000 – OBAVEZE, kategorija 240000 – OBAVEZE PO OSNOVU OSTALIH RASHODA, IZUZEV RASHODA ZA ZAPOSLENE, opis analitičkog konta 241110 – Obaveze po osnovu otplate kamata na domaće hartije od vrednosti, menja se i glasi:

„Obaveze po osnovu otplate kamata i diskonta na domaće hartije od vrednosti”.

Opis subanalitičkog konta 241111 – Obaveze po osnovu otplate kamata na kratkoročne domaće hartije od vrednosti, menja se i glasi:

„Obaveze po osnovu otplate kamata i diskonta na kratkoročne domaće hartije od vrednosti”.

Opis subanalitičkog konta 241112 – Obaveze po osnovu otplate kamata na dugoročne domaće hartije od vrednosti, menja se i glasi:

„Obaveze po osnovu otplate kamata i diskonta na dugoročne domaće hartije od vrednosti”.

U klasi 400000 – TEKUĆI RASHODI, kategorija 440000 – OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA, opis analitičkog konta 441110 – Otplata kamata na domaće kratkoročne hartije od vrednosti, menja se i glasi:

„Otplata kamata i diskonta na domaće kratkoročne hartije od vrednosti”.

Posle subanalitičkog konta 441111 – Otplata kamata na domaće kratkoročne hartije od vrednosti, dodaje se subanalitički konto i opis tog konta koji glase:

„441112 – Diskonti na domaće kratkoročne hartije od vrednosti”.

Opis analitičkog konta 441120 – Otplata kamata na domaće dugoročne hartije od vrednosti, menja se i glasi:

„Otplata kamata i diskonta na domaće dugoročne hartije od vrednosti”.

Posle subanalitičkog konta 441121 – Otplata kamata na domaće dugoročne hartije od vrednosti, dodaje se subanalitički konto i opis tog konta koji glase:

„441122 – Diskonti na domaće dugoročne hartije od vrednosti”.

U klasi 600000 – IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE, kategorija 610000 – OTPLATA GLAVNICE, subanalitička konta i opisi tih konta:

„611122 – Diskonti na domaće dugoročne hartije od vrednosti, izuzev akcija

612122 – Diskonti na dugoročne hartije od vrednosti, izuzev akcija, emitovane na inostranom finansijskom tržištu”, brišu se.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print