Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.03.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)


Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16 i 108/16) i člana 40. stav 17. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15 i 113/17),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica

Član 1.

U Pravilniku o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica („Službeni glasnik RS”, br. 97/15, 111/15, 14/16 i 15/16 – ispravka), u članu 1. reči: „91/15 – autentično tumačenje i 112/15” zamenjuju se rečima: „91/15 – autentično tumačenje, 112/15 i 113/17”.

Član 2.

U članu 2. stav 1. reč: „prilikom” na oba mesta zamenjuje se rečima: „u roku od tri dana od dana”.

Stav 6. menja se i glasi:

„Prijavu iz stava 3. ovog člana, isplatilac podnosi u slučaju kada se u skladu sa Zakonom porez plaća u Republici Srbiji.”

Posle stava 7. dodaje se stav 8, koji glasi:

„Prijavu iz stava 3. ovog člana, isplatilac ne podnosi u slučaju kada se primenom odredaba ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja porez plaća u drugoj državi, pod uslovom da u momentu nastanka oporezivog događaja isplatilac poseduje dokaze da je nerezidentno pravno lice rezident države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i da je stvarni vlasnik prihoda, u skladu sa Zakonom.”

Član 3.

U članu 4. stav 2. tačka 2) reči: „91/15 – autentično tumačenje i 112/15” zamenjuju se rečima: „91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16 i 108/16”.

Član 4.

U članu 5. stav 6. reč: „unutrašnjim” zamenjuje se rečju: „organizacionim”, a reči: „104/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 106/13, 120/13, 20/14, 64/14, 66/14 – ispravka, 81/14, 117/14, 128/14, 131/14 32/15, 59/15, 63/15, 97/15, 105/15 i 14/16” zamenjuju se rečima: „16/16, 49/16, 107/16, 46/17 i 114/17”.

Član 5.

U članu 6. stav 4. reči: „51/15 i 111/15” zamenjuju se rečima: „51/15, 111/15 i 82/17”.

Član 6.

U Katalogu šifara vrste prihoda/naknade na koje se plaća porez na dobit po odbitku i po rešenju, koji je sastavni deo Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica („Službeni glasnik RS”, br. 97/15, 111/15, 14/16 i 15/16 – ispravka), pod rednim brojem 25. opis vrste prihoda menja se i glasi:

„Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene, bez korišćenja povlašćene poreske stope”.

Pod rednim brojem 26. opis vrste prihoda menja se i glasi:

„Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO”.

Pod rednim brojem 27. opis vrste prihoda menja se i glasi:

„Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO”.

Član 7.

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na obračunavanje poreza koji se plaća po odbitku na prihode/naknade koji su ostvareni počev od 1. aprila 2018. godine.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. aprila 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print