Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
14.03.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)


Na osnovu člana 14. stav 6. i člana 34. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave

Član 1.

U Pravilniku o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave („Službeni glasnik RS”, br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 – ispravka, 56/13, 67/15, 101/16 i 86/17), u članu 1. reči: „fakturu, otpremnicu, dostavnicu, odnosno drugi dokument koji” zamenjuju se rečima: „računu, otpremnici, dostavnici, odnosno drugoj verodostojnoj računovodstvenoj ispravi koja”.

Član 2.

U članu 5. stav 7. broj: „2” zamenjuje se brojem: „3”.

Član 3.

U članu 8. stav 1. menja se i glasi:

„Proizvođač akciznih proizvoda umanjenje obračunate akcize u smislu člana 20. st. 1. i 2. Zakona, vrši u poreskom periodu u kojem je nastala obaveza po osnovu obračunavanja akcize na akcizne proizvode na koje se plaća akciza, uključujući i akcizne proizvode koji su shodno članu 19. Zakona oslobođeni plaćanja akcize, a u čijem procesu proizvodnje je upotrebljen drugi akcizni proizvod kao reprodukcioni materijal.”

Posle stava 8. dodaje se novi stav 9, koji glasi:

„Pravo na umanjenje plaćene akcize u smislu st. 2. i 3. ovog člana, smatra se iznos akcize iskazane u računu proizvođača, odnosno uvoznika akciznog proizvoda pri nabavci akciznog proizvoda koji se kao reprodukcioni materijal upotrebljava u proizvodnji drugog akciznog proizvoda na koji se plaća akciza. Ukoliko se akcizni proizvodi koje proizvođač sam proizvodi, odnosno uvozi upotrebljava kao reprodukcioni materijal u proizvodnji drugog akciznog proizvoda, pod plaćenom akcizom u smislu st. 2. i 3. ovog člana smatra se iznos akcize obračunate, odnosno iskazane akcize u otpremnici, dostavnici, odnosno drugoj verodostojnoj računovodstvenoj ispravi, odnosno iznos akcize koja je plaćena pri uvozu akciznih proizvoda, a koji se kao reprodukcioni materijal upotrebljava u proizvodnji drugog akciznog proizvoda.”

Dosadašnji stav 9. postaje stav 10.

Član 4.

Član 8a menja se i glasi:

„Član 8a

Pri obračunu iznosa akcize na kafu iz člana 14. stav 1. Zakona, proizvođač kafe ima pravo na srazmerno umanjenje obračunate i plaćene akcize prethodnom učesniku od koga je nabavio kafu, odnosno ima pravo na srazmerno umanjenje akcize koja je plaćena pri uvozu, ukoliko kafu koristi u daljoj fazi proizvodnje, odnosno prerade kafe.

Obračunatom i plaćenom akcizom iz stava 1. ovog člana smatra se prethodno iskazan iznos akcize koji je obračunat u prethodnoj fazi proizvodnje i prometa kafe, odnosno iznos akcize koji je obračunat pri uvozu kafe, a koji proizvođač kafe može da umanji od obračunate akcize koju je dužan da plati.

Iznos akcize koji se može umanjiti iz stava 2. ovog člana utvrđuje se na osnovu podataka o obračunatoj akcizi iz dokumenata o uvozu, odnosno iskazanoj akcizi pri nabavci kafe po vrsti.

Proizvođač kafe umanjenje akcize iz stava 3. ovog člana vrši tako što od obračunatog iznosa akcize na kafu odbije srazmerni iznos akcize koji je obračunat, odnosno iskazan od strane prethodnog učesnika, a srazmerno količini i vrsti kafe iz člana 14. Zakona, koja je puštena u promet.

Umanjenje akcize iz stava 4. ovog člana proizvođač kafe ostvaruje:

1) ako nabavlja kafu od uvoznika kafe na koju je obračunata akciza pri uvozu, a pod uslovom da poseduje račun ili drugi dokument od uvoznika kafe sa obračunatom akcizom, odnosno ako poseduje jedinstvenu carinsku ispravu sa obračunatom akcizom ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da je akciza obračunata pri uvozu ukoliko je proizvođač kafe istovremeno i uvoznik kafe;

2) ako nabavlja kafu od lica koje nije obveznik akcize na kafu, a pod uslovom da to lice poseduje račun ili drugi dokument o nabavci kafe sa iskazanom akcizom od strane obveznika akcize; lice koje nije obveznik akcize na kafu u računu u napomeni iskazuje iznos akcize koji je obračunao i iskazao obveznik akcize na kafu – uvoznik, odnosno proizvođač kafe.

Račun iz stava 5. ovog člana mora da sadrži podatke o kupcu, vrsti, količini i vrednosti nabavljene kafe i iznosu akcize po svakoj vrsti kafe iz člana 14. Zakona.

Račun, koji ne sadrži podatke iz stava 6. ovog člana ne može se upotrebiti u postupku umanjenja obračunate akcize po odredbama ovog pravilnika.

Proizvođač kafe umanjenje obračunate akcize u smislu člana 20. stav 3. Zakona, vrši u poreskom periodu u kome je kafa stavljena u promet, uključujući i kafu koja je shodno članu 19. Zakona oslobođena plaćanja akcize.”

Član 5.

Posle člana 8a dodaje se član 8b, koji glasi:

„Član 8b

Na kafu iz člana 14. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, akciza se plaća se na jedan kilogram neto mase.

Na kafu iz člana 14. stav 1. tač. 5) do 8) Zakona, akciza se plaća se na jedan kilogram neto mase kafe sadržane u gotovom proizvodu.

Ukoliko se pržena kafa iz člana 14. stav 1. tačka 2) Zakona iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 0901 21 00 00 i 0901 22 00 00, u skladu sa propisom kojim se uređuje kvalitet sirove kafe, proizvoda od kafe, surogata kafe i srodnih proizvoda, stavlja u promet kao mešavina pržene kafe sa surogatom, akciza se plaća prema iznosu koji je propisan za prženu kafu, i to na količinu koju čini neto masa gotovog proizvoda stavljenog u promet, nezavisno od procenta surogata sadržanog u gotovom proizvodu.

Ukoliko se radi o proizvodima koji se prema propisu kojim se uređuje kvalitet sirove kafe, proizvoda od kafe, surogata kafe i srodnih proizvoda, svrstavaju u mešavine ekstrakata, esencija i koncentrata od kafe sa prženom cikorijom i ostalim prženim zamenama kafe ili ekstraktima, esencijama i koncentratima tih proizvoda iz člana 14. stav 1. tačka 6) Zakona iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 2101 11 00 00, 2101 30 11 00, 2101 30 19 00, 2101 30 91 00 i 2101 30 99 00, akciza se plaća za jedan kilogram neto mase kafe sadržane u gotovom proizvodu.”

Član 6.

U članu 13. stav 2. tačka 5), tačka i zapeta zamenjuju se tačkom, a tač. 6) i 7) brišu se.

Član 7.

U članu 16. posle stava 6. dodaju se st. 7. i 8, koji glase:

„Obveznik akcize na cigarete u poreskoj prijavi iz stava 3. ovog člana, iskazuje iznos koji predstavlja razliku akcize nastalu po osnovu člana 31a Zakona za poreski period u kome je nastala obaveza obračuna shodno članu 31a Zakona.

Obveznik akcize na cigarete, alkoholna pića, osim piva, i na kafu, po osnovu obračuna akcize na količinu kontrolnih akciznih markica koje prelaze propisanu količinu u skladu sa propisom kojim se uređuje obeležavanje akciznih proizvoda kontrolnim akciznim markicama, podnosi za poreski period u kojem je utvrđeno da količina kontrolnih akciznih markica prelazi propisanu dozvoljenu količinu u Delu 3. Obrasca PP OA.”

Član 8.

U članu 16g stav 4. tačka 3) posle reči: „Zakonom” dodaju se zapeta i reči: „uključujući i iznos akcize po osnovu obračuna akcize na količinu kontrolnih akciznih markica koje prelaze propisanu količinu u skladu sa propisom kojim se uređuje obeležavanje akciznih proizvoda kontrolnim akciznim markicama”.

U stavu 5. tačka 3) posle reči: „Zakonom” dodaju se zapeta i reči: „uključujući i iznos akcize po osnovu obračuna akcize na količinu kontrolnih akciznih markica koje prelaze propisanu količinu u skladu sa propisom kojim se uređuje obeležavanje akciznih proizvoda kontrolnim akciznim markicama”.

Član 9.

U članu 16d dodaje stav 2, koji glasi:

„Podaci iz stava 1. ovog člana mogu biti i sa predznakom „minus”.”

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print