Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.02.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima ("Sl. glasnik RS", br. 12/2018)


Na osnovu člana 80, a u vezi sa članom 11. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 51/09, 31/11 i 115/14)

Komisija za hartije od vrednosti donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima

Član 1.

U Pravilniku o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima („Službeni glasnik RS”, br. 15/09, 76/09, 41/11, 44/12, 94/13 i 5/15), u članu 5. stav 3. tačke 11) i 12) brišu se.

Posle stava 3. dodaju se novi stavovi 4. i 5. koji glase:

„Komisija će prilikom odlučivanja o zahtevu za davanje dozvole za rad društva za upravljanje istovremeno odlučivati o:

1. zahtevu za sticanje kvalifikovanog učešća (obrazac DU kvalifikovano učešće);

2. zahtevu za davanje saglasnosti na izbor članova uprave (obrazac DU uprava);

3. zahtevu za davanje saglasnosti na opšta akta.

U slučaju iz stava 4. ovog člana naknada Komisiji se plaća za svaki zahtev pojedinačno u skladu sa odgovarajućim tarifnim brojem propisanim tarifnikom Komisije.”

Član 2.

U članu 29. stav 3. tačka 7) reči: „fotokopija radne knjižice” zamenjuju se rečima: „podaci o stažu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print