Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.02.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o davanju dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva ("Sl. glasnik RS", br. 12/2018)


Na osnovu člana 241. i člana 262. stav 1. tačka 1), a u vezi sa članom 156. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 112/15 i 108/16),

Komisija za hartije od vrednosti donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o davanju dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva

Član 1.

U Pravilniku o davanju dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva („Službeni glasnik RS”, br. 89/11 i 3/16), u članu 6. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„U slučaju iz stava 1. ovog člana naknada Komisiji se plaća za svaki zahtev pojedinačno u skladu sa odgovarajućim tarifnim brojem propisanim tarifnikom Komisije.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print