Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.02.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O LISTI OCENJIVAČA VINA I VISINI NADOKNADE ZA RAD OCENJIVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)


Na osnovu člana 29. stav 4. Zakona o vinu („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 93/12),
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o listi ocenjivača vina i visini nadoknade za rad ocenjivača

Član 1.

U članu 405. stav 2. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Službeni glasnik RS”, br. 93/10, 63/13, 145/14, 95/15 i 44/16) posle reči: ,,carinska plomba” dodaju se zapeta i reči: ,,elektronski lokator,”.

Član 2.

Posle člana 405. dodaje se član 405a, koji glasi:

,,Član 405a

Elektronski lokator je GPS uređaj sa integrisanim pristupom mreži mobilne telefonije (minimalno GPRS tipa) u kućištu za elektronsko obezbeđenje tovarnog prostora, sa omčom koja sprečava neovlašćeno otvaranje tovarnog prostora.

Elektronski lokator omogućava bezkontaktnu identifikaciju i automatsko praćenje transporta robe i/ili prevoznih sredstava prilikom uvoza, izvoza i tranzita na carinskom području Republike Srbije.

Svaki elektronski lokator ima jedinstveni identifikacioni broj.

Telo elektronskog lokatora može biti u različitim bojama i mora da ima utisnut naziv: ,,Uprava carina RS”, koji se ne može izbrisati uobičajenim rukovanjem.

Elektronski lokator se upotrebljava pomoću softvera. Softver objedinjuje rad svih elektronskih lokatora i operatora u sistemu, prikuplja, obrađuje, arhivira i dostavlja podatke o lokaciji, položaju, vrsti i količini robe koja se prati i o trasi puta kojom se roba kreće i kreira tražene izveštaje. Softver se instalira na računare Uprave carina.

Elektronski lokator mora da ispunjava svojstva utvrđena Prilogom 31a, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Elektronski lokator se postavlja na prevozno sredstvo (drumsko vozilo, prikolica, poluprikolica i/ili kontejner i/ili brodski kontejner u rečnom saobraćaju i/ili železnički vagon) kojim se vrši prevoz robe.

Elektronski lokator postavlja na prevozno sredstvo i skida sa prevoznog sredstva isključivo ovlašćeni carinski službenik, u vreme predviđeno za obavljanje redovnih carinskih formalnosti.

Elektronski lokator se postavlja tako da neovlašćenim licima sprečava pristup prostoru u kome je smeštena roba i da omogućava pristup GPS signalima i signalima mreže mobilne telefonije.

Očitavanje elektronskog lokatora vrši se ručnim uređajem bilo gde na terenu, i to:

1) obavezno – prilikom montaže na i demontaže sa prevoznog sredstva od strane carinskog službenika, s tim da se mora identifikovati i zabeležiti u sistemu;

2) povremeno – od strane drugog ovlašćenog carinskog službenika.

Očitavanjem elektronskog lokatora dobija se izveštaj o sadržini pošiljke prethodno unete u sistem, statusu elektronskog lokatora (ispravno, neispravno) i vremenu poslednjeg emitovanja signala elektronskog lokatora u sistemu.

Elektronski lokator treba da omogući:

1) praćenje robe u tranzitu između tranzitnih carinarnica;

2) praćenje robe koja se izvozi od polazne do izlazne carinarnice, odnosno od prostora pošiljaoca do granične carinske ispostave u pojednostavljenom izvoznom postupku;

3) praćenje robe koja se uvozi od ulazne do odredišne carinarnice, odnosno od granične carinske ispostave do prostora primaoca u pojednostavljenom uvoznom postupku.

Uprava carina obezbeđuje opremu potrebnu za upotrebu elektronskih lokatora, kao i sve potrebne elemente za funkcionisanje sistema.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. oktobra 2017. godine.

Prilog 31a

SVOJSTVA ELEKTRONSKOG LOKATORA

Oblik i dimenzije elektronskog lokatora variraju zavisno od načina njihovog stavljanja, s tim da dimenzije moraju da budu takve da osiguraju lako očitavanje identifikacionih oznaka i lako zabravljivanje tovarnog prostora.

Materijal od kog je izrađen lokator mora da bude otporan na lomljenje i da sprečava neopaženo falsifikovanje.

Elektronski lokator mora da ima najmanje sledeće karakteristike:

– da je otporan u redovnoj upotrebi;

– da se lako proverava i prepoznaje;

– da je izrađen tako da bilo koje lomljenje ili uklanjanje ostavlja tragove vidljive golim okom;

– da ima upisane identifikacione oznake;

– da je napravljen za višestruku upotrebu, na način koji će dozvoliti da se kod svakog ponovnog korišćenja može upisati jedinstvena identifikaciona oznaka;

– da obezbedi praćenje celokupnog transporta robe i/ili prevoznih sredstava na carinskom području Republike Srbije.

Lista ocenjivača vina

1) Lista ocenjivača koji vrše ocenjivanje i dužnosti u okviru Panela za senzorno ocenjivanje šire, vina i drugih proizvoda

(1) Lista članova Panela
- odabranih ocenjivača (2) Lista članova Panela
- specijalizovanih odabranih ocenjivača (3) Lista predavača saradnika
- specijalizovanih stručnjak-ocenjivača (4) Lista vođa Panela
- stručnjak-ocenjivača
Mesto prebivališta: Beograd, Kolubarski i Južnobanatski upravni okrug
Slobodan Jović Slobodan Jović sve teme Slobodan Jović sve teme Slobodan Jović
Aleksandar Petrović Aleksandar Petrović sve teme Aleksandar Petrović sve teme Aleksandar Petrović
Katarina Lazić, LJig         Katarina Lazić, LJig
Đurđa Katić Đurđa Katić senzorna analiza vina Đurđa Katić senzorna analiza vina Đurđa Katić
Saša Matijašević          
Ivan Smajilović, Pančevo Ivan Smajilović stručna mišljenja vezana za izotopska ispitivanja vina Ivan Smajilović predavanja vezana za izotopska ispitivanja vina  
Darko Jakšić Darko Jakšić zakonska regulativa
i uređenost (domaća
i EU regulativa,
geografsko poreklo
i rejonizacija) Darko Jakšić zakonska regulativa
i uređenost (domaća
i EU regulativa,
geografsko poreklo
i rejonizacija) Darko Jakšić
Vojkan Stojanović Vojkan Stojanović zakonska regulativa
i uređenost
(geografsko poreklo
i rejonizacija) Vojkan Stojanović zakonska regulativa
i uređenost
(geografsko poreklo
i rejonizacija) Vojkan Stojanović
Maja Popović          
Miroslav Radojčin          
Mesto prebivališta: Kruševac i Rasinski upravni okrug
Vladan Nikolić Vladan Nikolić sve teme Vladan Nikolić sve teme Vladan Nikolić
Vujadin Stevanović Vujadin Stevanović sve teme Vujadin Stevanović sve teme Vujadin Stevanović
Marko Malićanin         Marko Malićanin
Dragan Cvetković         Dragan Cvetković
Milovan Popović         Milovan Popović
Momir Nedić          
Dejan Mihajlović, Aleksandrovac         Dejan Mihajlović, Aleksandrovac
Žarko Stojaković, Aleksandrovac         Žarko Stojaković, Aleksandrovac
Živojin Damjanović, Aleksandrovac         Živojin Damjanović, Aleksandrovac
Miroslav Ćalić, Aleksandrovac          
Bojana Kostić, Aleksandrovac          
Mirjana Đokić, Aleksandrovac          
Anđelka Gašić-Marić, Aleksandrovac         Anđelka Gašić Marić, Aleksandrovac
Vladica Đolić, Aleksandrovac         Vladica Đolić, Aleksandrovac
Miroslav Milanović, Aleksandrovac          
Mesto prebivališta: Jagodina i Pomoravski upravni okrug
Zoran Cilić Zoran Cilić sve teme Zoran Cilić sve teme Zoran Cilić
Milorad Cilić         Miodrag Cilić
Mesto prebivališta: Niš, Nišavski i Toplički upravni okrug
Snežana Stanković Opsenica Snežana Stanković Opsenica sve teme Snežana Stanković Opsenica sve teme Snežana Stanković Opsenica
Darko Tomićević         Darko Tomićević
Vesna Ranković         Vesna Ranković
Ivana Mošić          
Jelena Živković          
Dimitrije Stanković          
Siniša Rančić          
Mesto prebivališta: Novi Sad i Južnobački upravni okrug
Vladimir Kovač Vladimir Kovač sve teme Vladimir Kovač sve teme Vladimir Kovač
Vladimir Puškaš Vladimir Puškaš sve teme Vladimir Puškaš sve teme Vladimir Puškaš
Jovan Popov Jovan Popov sve teme Jovan Popov sve teme Jovan Popov
Tatjana Đuričić, Sremska Kamenica Tatjana Đuričić sve teme Tatjana Đuričić sve teme Tatjana Đuričić, Sremska Kamenica
Slobodan Marinković Slobodan Marinković sve teme Slobodan Marinković sve teme Slobodan Marinković
LJubica Radan LJubica Radan sve teme LJubica Radan sve teme LJubica Radan
Bojan Mandić          
Dragoslav Ivanišević Dragoslav Ivanišević metode organske proizvodnje grožđa Dragoslav Ivanišević metode organske proizvodnje grožđa Dragoslav Ivanišević
Predrag Vulićević, Bečej          
Uroš Miljić          
Mesto prebivališta: Subotica, Severnobački i Severnobanatski upravni okrug
Sreten Kolarić         Sreten Kolarić
Ivana Jaraković          
Mesto prebivališta: Vršac i Južnobanatski upravni okrug
Aleksandar Ivkov         Aleksandar Ivkov
Miodrag Kertes         Miodrag Kertes
Vladimir Čejić          
Saša Popov          
Vladimir Čejić          
Sofija Rankov          
Nikola Petrašinović          
Suzana Skeledžija          
Milan Cuculj          
Biljana Paunov          
Mesto prebivališta: Velika Hoča i Prizrenski upravni okrug
Božidar Petrović         Božidar Petrović
Srđan Petrović         Srđan Petrović

2) Lista ocenjivača koji vrše ocenjivanje i dužnosti u okviru Komisije za senzorno ocenjivanje vina sa geografskim poreklom

(1) Lista članova Komisije
- odabranih ocenjivača Komisije (2) Lista članova Komisije
- specijalizovanih odabranih ocenjivača Komisije (3) Lista predavača višeg nivoa
- specijalizovanih stručnjak-ocenjivača Komisije (4) Lista predsednika Komisije
- stručnjak-ocenjivača Komsije (5) Lista predavača najvišeg nivoa
- stručnjak-ocenjivača Komisije
Mesto prebivališta: Beograd, Kolubarski i Južnobanatski upravni okrug
Slobodan Jović Slobodan Jović sve teme Slobodan Jović sve teme Slobodan Jović Slobodan Jović
Aleksandar Petrović Aleksandar Petrović sve teme Aleksandar Petrović sve teme Aleksandar Petrović Aleksandar Petrović
Đurđa Katić            
Mesto prebivališta: Kruševac i Rasinski upravni okrug
Vladan Nikolić Vladan Nikolić ekološke prakse i ekološka sredstva Vladan Nikolić ekološke prakse i ekološka sredstva Vladan Nikolić  
Vujadin Stevanović         Vujadin Stevanović  
Milovan Popović            
Živojin Damjanović, Aleksandrovac            
Marko Malićanin            
Mesto prebivališta: Jagodina i Pomoravski upravni okrug
Zoran Cilić         Zoran Cilić  
Mesto prebivališta: Niš, Nišavski i Toplički upravni okrug
Snežana Stanković Opsenica Snežana Stanković Opsenica sve teme Snežana Stanković Opsenica sve teme Snežana Stanković Opsenica Snežana Stanković Opsenica
Vesna Ranković            
Mesto prebivališta: Novi Sad i Južnobački upravni okrug
Vladimir Kovač Vladimir Kovač sve teme Vladimir Kovač sve teme Vladimir Kovač Vladimir Kovač
Vladimir Puškaš Vladimir Puškaš sve teme Vladimir Puškaš sve teme Vladimir Puškaš Vladimir Puškaš
Jovan Popov            
Tatjana Đuričić, Sr. Kamenica            
Slobodan Marinković            
LJubica Radan            
Mesto prebivališta: Subotica, Severnobački i Severnobanatski upravni okrug
Sreten Kolarić            
Mesto prebivališta: Vršac i Južnobanatski upravni okrug
Aleksandar Ivkov          


❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print