Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.12.2016.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O DODELI PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA PRAVNIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I DRUGIM SUBJEKTIMA ZA ČIJU JE REGISTRACIJU NADLEŽNA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2016)


Na osnovu člana 26. stav 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15 i 15/16),
Ministar finansija i ministar privrede sporazumno donose

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre

Član 1.

U Pravilniku o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 32/09, 70/10, 6/12 i 11/16), Obrazac – JRPPS – Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika – deo Obrasca koji se odnosi na preduzetnika, zamenjuje se novim Obrascem – JRPPS – Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika – novim delom Obrasca koji se odnosi na preduzetnika, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print