Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.11.2020.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
("Sl. glasnik RS", br. 136/2020)


Član 1.

U Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, br. 15/16 i 68/20) u članu 2. posle tačke 11) dodaje se tačka 11a), koja glasi:

„11a) države sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom su države zahvaćene epidemijom zarazne bolesti, a koje su, radi zaštite od unošenja zaraze na teritoriju Republike Srbije, određene aktom ministra nadležnog za poslove zdravlja, na predlog Zavoda;”.

Posle tačke 19) dodaje se tačka 19a) koja glasi:

„19a) lična zaštita od infekcije je dužnost svakog pojedinca da preduzima mere lične zaštite sopstvenog zdravlja i života u skladu sa prirodom bolesti, a usled nepridržavanja kojih može doći do ugrožavanja zdravlja i života drugih lica od zarazne bolesti;”.

Posle tačke 25. dodaje se tačka 25a) koja glasi:

„25a) kućna izolacija je protivepidemijska mera izdvajanja, u kućnim uslovima, inficiranih osoba bez simptoma ili sa manifestnom bolešću koja ne zahteva lečenje u bolnici, tokom perioda zaraznosti, na način da se spreči ili ograniči direktni, odnosno indirektni prenos, odnosno mogući prenos infektivnog agensa na druge osobe;”.

Posle tačke 26. dodaje se tačka 26a) koja glasi:

„26a) karantin u kućnim uslovima je mera ograničavanja aktivnosti radi praćenja zdravstvenog stanja kontakata, tj. zdravih osoba koje su bile izložene slučaju zarazne bolesti tokom perioda njegove zaraznosti, sa ciljem da se spreči širenje zarazne bolesti;”.

Član 2.

U članu 5. tačka 5) podtačka (2) posle alineje pete dodaje se alineja šesta, koja glasi:

„– COVID-19, bolest koju izaziva virus SARS-CoV-2,”.

Član 3.

U članu 13. posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Lica koja tokom epidemiološkog ispitivanja doktor medicine specijalista epidemiologije označi kao kontakte, dužna su da se pridržavaju propisanih mera i uputstava koje odredi nadležni doktor medicine specijalista epidemiologije.”.

Član 4.

U članu 17. stav 1. tačka 6) menja se i glasi:

„6) prevoz, izolacija, kućna izolacija i lečenje;”.

Tačka 7) menja se i glasi:

„7) zdravstveni nadzor, karantin i karantin u kućnim uslovima;”.

Posle tačke 10) dodaje se tačka 10a), koja glasi:

„10a) lična zaštita od infekcije;”.

Član 5.

Naziv pododeljka iznad člana 26. menja se i glasi:

Prevoz, izolacija, kućna izolacija i lečenje”.

Član 6.

Posle člana 29. dodaju se naziv pododeljka i član 29a, koji glase:

„Kućna izolacija

Član 29a

Kućna izolacija je mera kojom se nalaže lečenje u kućnim uslovima i ograničava sloboda kretanja obolelim od zarazne bolesti, a kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma ili znaka zarazne bolesti i licima obolelim od zarazne bolesti kod kojih težina bolesti ne zahteva lečenje u bolničkim uslovima, tokom perioda zaraznosti.

Mera kućne izolacije se primenjuje u toku epidemija zaraznih bolesti od većeg epidemiološkog značaja, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Meru kućne izolacije nalaže doktor medicine specijalista za infektivne bolesti ili drugi doktor medicine u skladu sa naredbom ministra, o čemu obaveštava epidemiologa teritorijalno nadležnog instituta, odnosno zavoda za javno zdravlje ili druge nadležne zdravstvene ustanove.

Bliže uslove i način određivanja mere, organe, odnosno službe zadužene za kontrolu i način vršenja kontrole poštovanja mere kućne izolacije propisuje Vlada.”.

Član 7.

U članu 31. stav 6. reč: „nadoknada” zamenjuje se rečima: „naknada zarade, odnosno plate”, a posle reči: „zakonom”, dodaju se zapeta i reči: „a rešenje o određivanju mere karantina istovremeno predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok ta mera traje”.

Član 8.

Posle člana 31. dodaju se nazivi iznad članova i čl. 31a i 31b, koji glase:

„Karantin u kućnim uslovima

Član 31a

Karantin u kućnim uslovima je mera kojom se ograničava sloboda kretanja i nalaže praćenje zdravstvenog stanja zdravim licima koja su bila ili za koja postoji sumnja da su bila u kontaktu sa licima zaraženim od zarazne bolesti, ukoliko se tim licima ne određuje mera karantina iz člana 31. ovog zakona.

Mera karantina u kućnim uslovima se primenjuje u toku epidemija zaraznih bolesti od većeg epidemiološkog značaja, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Doktor medicine specijalista epidemiologije nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje ili druge nadležne zdravstvene ustanove određuje koja lica iz stava 1. ovog člana podležu meri karantina u kućnim uslovima.

Doktor medicine specijalista epidemiologije pismeno obaveštava sanitarnog inspektora o licima kojima je potrebno odrediti meru karantina u kućnim uslovima, radi donošenja odgovarajućeg rešenja.

Licu kojem se određuje mera karantina u kućnim uslovima doktor medicine specijalista epidemiologije iz stava 3. ovog člana daje obaveštenje o trajanju karantina u kućnim uslovima, načinu ponašanja i drugim činjenicama od značaja za sprovođenje te mere.

Dužina trajanja karantina u kućnim uslovima određuje se u vremenu trajanja maksimalne inkubacije određene zarazne bolesti, počev od momenta poslednje izloženosti izvoru infekcije.

Mera karantina u kućnim uslovima može se primeniti i prema putnicima u međunarodnom saobraćaju koji ulaze u Republiku Srbiju iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom.

Zaposlenim licima kojima je određena mera karantina u kućnim uslovima, za vreme provedeno u karantinu u kućnim uslovima pripada odgovarajuća naknada zarade, odnosno plate, u skladu sa zakonom, a rešenje sanitarnog inspektora o određivanju mere karantina istovremeno predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok ta mera traje.

Ako se mera karantina u kućnim uslovima određuje detetu koje nije navršilo 14. godinu života ili licu koje nije u stanju da se samo stara o sebi i o zaštiti svojih prava i interesa, rešenje se izdaje roditelju, odnosno staratelju.

Roditelju, odnosno staratelju deteta predškolskog uzrasta ili lica koje ne sme da bude ostavljeno bez nadzora po zakonu, rešenje sanitarnog inspektora iz stava 9. ovog člana istovremeno predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok traje mera karantina u kućnim uslovima određena tim rešenjem.

Bliže uslove i način određivanja mere, organe, odnosno službe zadužene za kontrolu i način vršenja kontrole poštovanja mere karantina u kućnim uslovima propisuje Vlada.

Preventivna mera ograničavanja slobode kretanja licima u kolektivnom smeštaju s ciljem sprečavanja unošenja infekcije u kolektiv

Član 31b

Preventivnu meru ograničavanja slobode kretanja licima u kolektivnom smeštaju u cilju sprečavanja unošenja infekcije u kolektiv naređuje ministar u slučaju epidemije zaraznih bolesti od većeg epidemiološkog značaja, ukoliko postoje indikacije.

Preventivna mera ograničavanja kretanja licima u kolektivnom smeštaju s ciljem sprečavanja unošenja infekcije u kolektiv se može narediti za sve vrste i sve objekte kolektivnog smeštaja ili posebno za kolektive u kojima su smeštena lica u povećanom riziku od teških formi bolesti i smrtnog ishoda usled infekcije.

Ministar, na predlog Zavoda, uz saglasnost Komisije u naredbi određuje vrste kolektiva na koje se mera odnosi, kao i bliže uslove i način njenog sprovođenja kod korisnika, odnosno zaposlenih u tim kolektivima.

Kontrolu primene mere iz stava 1. ovog člana vrši sanitarni inspektor, u skladu sa zakonom.”.

Član 9.

U članu 33. stav 2. menja se i glasi:

„U slučaju pojave epidemije zarazne bolesti utvrđene u članu 32. stav 3. ovog zakona ili druge zarazne bolesti, može se odrediti i preporučena ili obavezna vanredna imunizacija protiv te zarazne bolesti za sva lica, odnosno za određene kategorije lica, ako se utvrdi opasnost od prenošenja te zarazne bolesti, kao i u slučaju unošenja u zemlju određene zarazne bolesti, u skladu sa planovima za odstranjivanje i održavanje statusa iskorenjivanja određenih zaraznih bolesti.”.

Član 10.

Posle člana 46. dodaju se naziv iznad člana i član 46a, koji glase:

„Lična zaštita od infekcije

Član 46a

Mere lične zaštite od infekcije podrazumevaju takvo činjenje ili uzdržavanje od činjenja koje je usmereno na zaštitu sopstvenog i tuđeg zdravlja i života od zarazne bolesti, a koje naročito podrazumeva obavezu korišćenja ličnih zaštitnih sredstava u skladu sa prirodom bolesti, određeno ponašanje u zatvorenom i/ili na otvorenom prostoru, na javnim i privatnim okupljanjima i druge propisane mere lične zaštite kojim se sprečava ili suzbija širenje zarazne bolesti.

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u objektima u kojima borave druga lica, dužni su da preduzmu radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite iz stava 1. ovog člana, kao i da odrede lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera.

Mere lične zaštite od infekcije iz stava 1. ovog člana usmerene na zaštitu sopstvenog i tuđeg zdravlja i života od zarazne bolesti, u vreme proglašene epidemije, dužna su da primenjuju sva lica, u skladu sa propisima.

Kontrolu sprovođenja mera lične zaštite vrši sanitarna inspekcija, a u slučaju epidemije zaraznih bolesti od većeg epidemiološkog značaja širih razmera, pored sanitarne inspekcije, kontrolu sprovođenja mera lične zaštite vrše i komunalna inspekcija i komunalna milicija, u skladu sa ovim zakonom, kao poverene poslove.

Mere lične zaštite od infekcije, vrstu ličnih zaštitnih sredstava, prostor, objekte i uslove korišćenja tih sredstava, obaveze fizičkih i pravnih lica koja obavljaju delatnost ili koja koriste ili borave u tim objektima, odnosno prostoru, način vršenja kontrole i druga pitanja od značaja za primenu mera lične zaštite od infekcije radi sprečavanja ili suzbijanja širenja zarazne bolesti, propisuje Vlada.”.

Član 11.

U članu 51. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

„4) prevoz, izolacija, kućna izolacija, karantin i karantin u kućnim uslovima ako postoji indikacija;”.

U tački 6) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Posle tačke 6) dodaje se tačka 7), koja glasi:

„7) mere lične zaštite od infekcije.”.

Član 12.

U članu 52. stav 1. tačka d) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Posle tačke d) dodaje se tačka đ), koja glasi:

„đ) mere lične zaštite od infekcije.”.

Član 13.

U članu 53. stav 1. tačka 4) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 5), koja glasi:

„5) obavezan lekarski pregled, laboratorijsko ispitivanje ili podnošenje izveštaja o laboratorijskom ispitivanju prilikom ulaska u zemlju iz određenih zemalja, u skladu sa Međunarodnim zdravstvenim pravilnikom.”.

Član 14.

Posle člana 53. dodaje se član 53a, koji glasi:

„Član 53a

U slučaju pojave pandemije ili epidemije zarazne bolesti od većeg epidemiološkog značaja, pojave nove ili nedovoljno poznate zarazne bolesti i u slučaju sumnje na upotrebu biološkog agensa i drugo, koji mogu da ugroze zdravlje i živote ljudi i u kojima postoji neposredna opasnost za masovno prenošenje zaraznih bolesti, Vlada može:

a) zabraniti, odnosno ograničiti ulazak na teritoriju Republike Srbije licima koja dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, odrediti uslove za ulazak i mere koje je potrebno primeniti tokom boravka na teritoriji Republike Srbije, krug lica na koja se određeni uslovi i mere primenjuju, kao i način kontrole sprovođenja, izvršioce i sredstva za sprovođenje i tih mera;

b) odlučiti o otvaranju privremenih objekata za smeštaj, izolaciju i lečenje obolelih od zarazne bolesti, kada postojeći kapaciteti zdravstvenih ustanova i objekata iz člana 29. ovog zakona nisu dovoljni za izolaciju i lečenje lica obolelih od zarazne bolesti, kao i o obezbeđivanju potrebne opreme, lekova, medicinskih sredstava i sanitetskog materijala, načinu obezbeđenja medicinskog i nemedicinskog osoblja, osiguranju bezbednosti privremenih objekata i drugim pitanjima od značaja za njihovo funkcionisanje;

v) odlučiti o upućivanju obolelih od zarazne bolesti na lečenje u inostranstvo u slučaju popunjenosti svih raspoloživih kapaciteta za izolaciju i lečenje u Republici Srbiji, o traženju pomoći od drugih država i međunarodnih organizacija i o pružanju pomoći drugim državama zahvaćenim epidemijom u obezbeđivanju potrebne opreme, lekova, medicinskih sredstava i sanitetskog materijala, privremenom upućivanju nedostajućeg medicinskog i nemedicinskog osoblja i drugim pitanjima od značaja za zaustavljanje epidemije, odnosno pandemije i lečenje i zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti;

g) obrazovati krizni štab i odrediti druge odgovarajuće mere za zaustavljanje epidemije, odnosno pandemije i lečenje i zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, kao i uslove, način sprovođenja i izvršioce.”.

Član 15.

Član 67. menja se i glasi:

„Član 67.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane pružaju pomoć Ministarstvu u granicama svojih nadležnosti u sprovođenju mera inspekcijskog nadzora, kao i pri sprovođenju drugih mera propisanih ovim zakonom.”.

Član 16.

Član 70. menja se i glasi:

„Član 70.

Sredstva za sprovođenje posebnih mera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti utvrđenih u članu 17. stav 1. ovog zakona, izuzev za zdravstvene preglede određenih kategorija zaposlenih i drugih lica utvrđenih u članu 45. stav 1. ovog zakona, vakcinaciju lica u međunarodnom saobraćaju, vakcinaciju preporučenim i drugim vakcinama na zahtev pacijenata iz člana 32. ovog zakona, obrazovanje određenih kategorija zaposlenih lica iz člana 48. ovog zakona kao i za ličnu zaštitu od infekcije, obezbeđuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast zdravstvene zaštite i zakonom kojim se uređuje oblast zdravstvenog osiguranja.

Izuzetno, preporučena imunizacija iz člana 32. ovog zakona može se finansirati iz sredstava budžeta Republike Srbije, u skladu sa posebnim aktom Vlade.”.

Član 17.

U članu 73. stav 2. tačka 15) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Posle tačke 15) dodaje se tačka 16), koja glasi:

„16) izda prekršajni nalog.”.

Posle stava 2. dodaju se st. 3–8, koji glase:

„Inspekcijski nadzor nad primenom mera iz člana 46a ovog zakona, pored organa iz stava 1. ovog člana, u slučaju proglašenja epidemije od većeg epidemiološkog značaja širih razmera, kao povereni posao vrši i jedinica lokalne samouprave preko komunalne inspekcije, a u jedinicama lokalne samouprave u kojima je obrazovana služba komunalne milicije, kontrolu nad primenom mera iz člana 46a ovog zakona vrši i preko komunalne milicije.

U vršenju inspekcijskog nazdora nad primenom mera iz člana 46a ovog zakona komunalni inspektor ima ovlašćenja iz propisa kojima se uređuje inspekcijski nadzor, a naročito:

1) da izda prekršajnog nalog;

2) da podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, odnosno zahtev nadležnom organu za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa zakonom;

3) da obavesti drugi organ o razlozima za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan.

U vršenju kontrole nad primenom mera iz člana 46a ovog zakona, komunalni milicioner, pored ovlašćenja propisanih zakonom kojim se uređuje rad komunalne milicije, može:

1) da izda prekršajni nalog;

2) da podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, odnosno zahtev nadležnom organu za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa zakonom;

3) da obavesti drugi organ o razlozima za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan.

Jedinica lokalne samouprave u slučaju iz stava 3. ovog člana dužna je da obezbedi primenu plana zajedničkog nadzora komunalne inspekcije i komunalne milicije.

Jedinica lokalne samouprave iz stava 3. ovog člana dužna je da periodično, na nedeljnom nivou, a po potrebi i češće, Ministarstvu dostavlja izveštaje o sprovedenom nadzoru, kontrolama i preduzetim merama iz zajedničkog nadzora i kontrole komunalne inspekcije i komunalne milicije.

Kada postoje razlozi hitnosti zbog neposrednog ugrožavanja života i zdravlja ljudi, odnosno u slučajevima nepoštovanja propisanih mera u vreme trajanja epidemije od većeg epidemiološkog značaja širih razmera, u pogledu okupljanja ljudi suprotno propisima, inspekcijski organi iz ovog člana, kao i komunalni milicioner, mogu usmeno u skladu sa zakonom da narede mere i radnje od kojih neposredno zavisi uspešno obavljanje poslova utvrđenih, odnosno poverenih ovim zakonom, a naročito:

1) da nalože da se isprazni objekat, odnosno prostor u kome je došlo do kršenja propisanih mera;

2) da zabrane obavljanje delatnosti u objektu, odnosno prostoru u kome je došlo do kršenja mere dok nadležni organ ne preduzme propisane mere, a najduže na 72 sata.”.

Član 18.

Posle člana 75. dodaje se član 75a, koji glasi:

„Član 75a

U slučaju proglašenja epidemije od većeg epidemiološkog značaja širih razmera sprovodi se hitan zajednički inspekcijski nadzor.”.

Član 19.

U članu 85. posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

„3a) se na graničnom prelazu ne prijave nadležnoj zdravstvenoj službi, odnosno organima nadležnim za kontrolu prelaženja državne granice, kao i ako se u mestu boravka ne jave nadležnom zavodu, odnosno institutu za javno zdravlje (član 30. stav 3);”.

Tačka 4) menja se i glasi:

„4) se u skladu sa izdatim rešenjem sanitarnog inspektora, u roku od 24 sata ne javi zavodu, odnosno institutu za javno zdravlje prema mestu boravka radi praćenja svog zdravstvenog stanja (član 30. stav 7);”.

Posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

„5a) odbije ili se ne pridržava karantina u kućnim uslovima koji je određen u skladu sa članom 31a ovog zakona;”.

Član 20.

Posle člana 85. dodaje se član 85a, koji glasi:

„Član 85a

Novčanom kaznom u iznosu od 300.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne preduzme radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite od infekcije, kao i ako ne odredi lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera (član 46a stav 2).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara.

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara kazniće se za prekršaj lice odgovorno za primenu mera lične zaštite od infekcije, ako ne obezbedi neposrednu primenu tih mera (član 46a stav 2).

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako se ne pridržava mera lične zaštite od infekcije usmerenih na zaštitu sopstvenog i tuđeg zdravlja i života, u vreme proglašene epidemije (član 46a stav 3).”.

Član 21.

Propisi i opšti akti doneti do stupanja na snagu ovog zakona radi sprečavanja i suzbijanja zarazne bolesti iz člana 2. ovog zakona ostaju na snazi, u delu koji nije u suprotnosti sa odredbama ovog zakona, do donošenja propisa i opštih akata u skladu sa ovim zakonom.

Član 22.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print