Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.10.2017.

ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015, 2016. I 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)


Na osnovu člana 123. Ustava Republike Srbije i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US i 44/14), a u vezi sa Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17 − US), Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 38/15) i Zakonom o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 46/15, 112/15 i 20/16 − autentično tumačenje),

Vlada donosi

ODLUKU
o dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016. i 2017. godinu

1. U Odluci o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 9/15, 84/15, 109/15, 16/16, 82/16 i 5/17), u Programu za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016. i 2017. godinu, koji je odštampan uz tu odluku i čini njen sastavni deo, u Glavi II. NOSIOCI AKTIVNOSTI UTVRĐIVANjA VIŠKA ZAPOSLENIH, stav 1. tačka 11) posle reči: „ministarstvu nadležnom za poslove zapošljavanja.” dodaju se reči: „Ukoliko je nakon odobravanja sredstava subjektu privatizacije, sproveden postupak privatizacije, ovu obavezu dužno je da izvrši društvo nad kojim je sproveden postupak privatizacije.”

2. U stavu 2. posle reči: „podnosi subjektu privatizacije” dodaju se reči: „odnosno društvu nad kojim je sproveden postupak privatizacije,”.

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print