Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.07.2018.

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)


Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon) i člana 64. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16 i 113/17),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije

1. U Odluci o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14, 59/15, 80/16, 101/16, 115/17 i 50/18) u tački 2. stav 2. alineja druga, broj: „400” zamenjuje se brojem: „410”.

2. Ova odluka se primenjuje i na stipendiranje studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija u tekućoj školskoj godini, u skladu sa obimom sredstava opredeljenih u budžetu Republike Srbije za 2018. godinu.

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print