Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.07.2018.

Izmene i dopune Javnobeležničkog poslovnika ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)


Na osnovu člana 119. stav 2. i člana 123. stav 2. tačka 2. Zakona o javnom beležništvu (,,Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14, 6/15 i 106/15), čl. 52–71. Statuta Javnobeležničke komore Srbije,

Skupština Javnobeležničke komore Srbije, na redovnoj sednici održanoj 23. juna 2018. godine, usvojila je

IZMENE I DOPUNE
Javnobeležničkog poslovnika

Član 1.

U Javnobeležničkom poslovniku („Službeni glasnik RS”, br. 62/16 i 66/17), član 15. stav 3. tačka 4. menja se i glasi:

– ako je to korisno zbog većeg broja podnosilaca isprava čiji se potpisi overavaju povodom istog događaja ili ako je to opravdano zbog povećanog obima posla. Povećanim obimom posla smatra se sačinjavanje ili potvrđivanje isprava osim onih isprava kojima se vrši raspolaganje nepokretnostima ili uspostavljanje založnih prava kao i overavanje potpisa stranaka na pet ili više isprava ili kada overu potpisa na jednoj ispravi traži pet ili više potpisnika.

Član 2.

Član 69. menja se i glasi:

(1) Ako je podnosilac isprave u prisustvu javnog beležnika, javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog saradnika ili javnobeležničkog pripravnika potpisao ispravu, klauzula o overi potpisa glasi:

„Potvrđuje se da je (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta) u prisustvu javnog beležnika (odnosno javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog saradnika ili javnobeležničkog pripravnika) svojeručno potpisao ovu ispravu.

Identitet podnosioca isprave utvrđen je uvidom u (navesti službeni dokument, njegovog izdavaoca i serijski broj)/svedočenjem (navesti za svakog svedoka ime i prezime, adresu i službeni dokumenti na osnovu kojeg je utvrđen njegov identitet).

Isprava stranke/stranaka, napisana (navesti kako je napisana i od koliko se strana sastoji), overena je u ___ (navesti koliko) primerka za potrebe stranke/stranaka, a 1 (jedan) overen primerak, ostaje kod postupajućeg javnog beležnika.

Javni beležnik overom ove isprave potvrđuje potpis stranke, i ne odgovara za sadržinu isprave.

Naknada za overu ____ (navesti koliko) primerka naplaćena je u ukupnom iznosu od _______ dinara sa uračunatim PDV-om na osnovu člana ___tarifnog broja _____ Javnobeležničke tarife.”

(2) Ako je podnosilac isprave u prisustvu javnog beležnika javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog saradnika ili javnobeležničkog pripravnika priznao potpis na ispravi za svoj, klauzula o overi potpisa glasi:

„Potvrđuje se da je (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta) u prisustvu javnog beležnika, (odnosno javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog saradnika ili javnobeležničkog pripravnika) potpis na ovoj ispravi priznao za svoj.

Identitet podnosioca isprave utvrđen je uvidom u (navesti službeni dokument, njegovog izdavaoca i serijski broj)/svedočenjem (navesti za svakog svedoka ime i prezime, adresu i službeni dokument na osnovu kojeg je utvrđen njegov identitet).

Isprava stranke/stranaka, napisana (navesti kako je napisana i od koliko se strana sastoji), overena je u ___ (navesti koliko) primerka za potrebe stranke/stranaka, a 1 (jedan) overen primerak, ostaje kod postupajućeg javnog beležnika.

Javni beležnik overom ove isprave potvrđuje potpis stranke, i ne odgovara za sadržinu isprave.

Naknada za overu ____ (navesti koliko) primerka naplaćena je u ukupnom iznosu od _______ dinara sa uračunatim PDV-om na osnovu člana ___tarifnog broja _____ Javnobeležničke tarife.”

Član 3.

Član 70. stav 1. menja se i glasi:

Ako se overava potpis podnosioca isprave koji usled slabovidosti, nepismenosti ili drugog razloga nije u stanju da čita, klauzula o overi potpisa glasi:

„Potvrđuje se da je (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta) u prisustvu javnog beležnika (odnosno javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog saradnika ili javnobeležničkog pripravnika) svojeručno potpisao ovu ispravu/potpis na ovoj ispravi priznao za svoj, pošto mu je sadržina isprave pročitana pred javnim beležnikom (odnosno javnobeležničkim pomoćnikom, javnobeležničkim saradnikom ili javnobeležničkim pripravnikom).

Član 4.

Član 71. menja se i glasi:

Ako se overava potpis podnosioca isprave koji nije u stanju da čuje, a koji usled slabovidosti, nepismenosti ili drugog razloga nije u stanju da čita, klauzula o overi potpisa glasi:

„Potvrđuje se da je (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta) u prisustvu javnog beležnika (odnosno javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog saradnika ili javnobeležničkog pripravnika) svojeručno potpisao ovu ispravu/potpis na ovoj ispravi priznao za svoj, pošto mu je sadržina isprave pročitana pred javnim javnim beležnikom (odnosno javnobeležničkim pomoćnikom, javnobeležničkim saradnikom ili javnobeležničkim pripravnikom) uz pomoć tumača (navesti ime i prezime).

Identitet podnosioca isprave utvrđen je uvidom u (navesti službeni dokument, njegovog izdavaoca i serijski broj)/svedočenjem (za svakog svedoka navesti ime i prezime, adresu i službeni dokument na osnovu kojeg je utvrđen njegov identitet).

Identitet tumača utvrđen je uvidom u (navesti službeni dokument, njegovog izdavaoca i serijski broj)/Tumač je lično poznat javnom beležniku (odnosno javnobeležničkom pomoćniku, javnobeležničkom saradniku ili javnobeležničkom pripravniku).

Isprava stranke/stranaka, napisana (navesti kako je napisana i od koliko se strana sastoji), overena je u ___ (navesti koliko) primerka za potrebe stranke/stranaka, a 1 (jedan) overen primerak, ostaje kod postupajućeg javnog beležnika.

Javni beležnik overom ove isprave potvrđuje potpis stranke, i ne odgovara za sadržinu isprave.

Sudski tumač, svojim potpisom na ovoj ispravi potvrđuje da je podnosiocu isprave verno preneo njenu sadržinu.

Naknada za overu ____ (navesti koliko) primerka naplaćena je u ukupnom iznosu od _______ dinara sa uračunatim PDV-om na osnovu člana ___tarifnog broja _____Javnobeležničke tarife.”

Član 5.

Član 72. (1) stav 1. menja se i glasi:

(1) Ako podnosilac isprave istupa kao zakonski zastupnik ili punomoćnik fizičkog lica, klauzula o overi potpisa glasi:

„Potvrđuje se da je (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta) u svojstvu zakonskog zastupnika/punomoćnika (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta štićenika/vlastodavca), u prisustvu javnog beležnika (odnosno javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog saradnika ili javnobeležničkog pripravnika) svojeručno potpisao ovu ispravu.

Član 6.

Član 72. (2) stav 1. menja se i glasi:

(2) Ako podnosilac isprave istupa kao zastupnik pravnog lica, klauzula o overi potpisa glasi:

„Potvrđuje se da je (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta) u svojstvu zastupnika (navesti naziv, sedište i matični broj pravnog lica), u prisustvu javnog beležnika (odnosno javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog saradnika ili javnobeležničkog pripravnika) svojeručno potpisao ovu ispravu.

Član 7.

Član 73. menja se i glasi:

Ako je isprava sačinjena na stranom jeziku, i ukoliko overi potpisa na istoj prisustvuje sudski prevodilac, klauzula o overi potpisa glasi:

„Potvrđuje se da je (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta) u prisustvu javnog beležnika (odnosno javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog saradnika ili javnobeležničkog pripravnika) svojeručno potpisao ovu ispravu/priznao za svoj potpis na ovoj ispravi, koja je sačinjena na stranom jeziku, pošto je sadržina isprave pročitana pred javnim beležnikom (odnosno javnobeležničkim pomoćnikom, javnobeležničkim saradnikom ili javnobeležničkim pripravnikom) od strane stalnog sudskog prevodioca.

Identitet podnosioca isprave utvrđen je uvidom u (navesti službeni dokument, njegovog izdavaoca i serijski broj)/svedočenjem (za svakog svedoka navesti ime i prezime, adresu i službeni dokument na osnovu kojeg je utvrđen njegov identitet).

Identitet i svojstvo stalnog sudskog prevodioca utvrđen je uvidom u (navesti službeni dokument, njegovog izdavaoca i serijski broj)/Sudski prevodilac je lično poznat javnom beležniku (odnosno javnobeležničkom pomoćniku, javnobeležničkom saradniku ili javnobeležničkom pripravniku).

Isprava stranke/stranaka, napisana (navesti kako je napisana i od koliko se strana sastoji), overena je u ___ (navesti koliko) primerka za potrebe stranke/stranaka, a 1 (jedan) overen primerak, ostaje kod postupajućeg javnog beležnika.

Javni beležnik overom ove isprave potvrđuje potpis stranke, i ne odgovara za sadržinu isprave.

Stalni sudski prevodilac, svojim potpisom na ovoj ispravi potvrđuje da je verno preneo sadržinu isprave i da je stranka od strane javnog beležnika upozorena da se overom potvrđuje da je stranka svojeručno potpisala ispravu (priznala potpis za svoj) i da javni beležnik ne odgovara za sadržinu isprave.

Naknada za overu ____ (navesti koliko) primerka naplaćena je u ukupnom iznosu od _______ dinara sa uračunatim PDV-om na osnovu člana ___tarifnog broja _____Javnobeležničke tarife.”

Ako je isprava sačinjena na stranom jeziku, i ukoliko je stranka priložila prevod isprave a koji je sačinjen od strane ovlašćenog sudskog prevodioca, klauzula o overi potpisa glasi:

„Potvrđuje se da je (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta) u prisustvu javnog beležnika (odnosno javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog saradnika ili javnobeležničkog pripravnika) svojeručno potpisao ovu ispravu /priznao za svoj potpis na ovoj ispravi, koja je sačinjena na stranom jeziku, pošto je javni beležnik (odnosno javnobeležnički pomoćnik, javnobeležnički saradnik ili javnobeležnički pripravnik) upoznat sa sadržinom isprave uvidom u prevod isprave sačinjen od strane ovlašćenog sudskog prevodioca____________

Identitet podnosioca isprave utvrđen je uvidom u (navesti službeni dokument, njegovog izdavaoca i serijski broj)/svedočenjem (za svakog svedoka navesti ime i prezime, adresu i službeni dokument na osnovu kojeg je utvrđen njegov identitet).

Identitet i Svojstvo stalnog sudskog prevodioca utvrđeno je uvidom u (navesti službeni dokument, njegovog izdavaoca i serijski broj)./Sudski prevodilac je lično poznat javnom beležniku.

Isprava stranke/stranaka, napisana (navesti kako je napisana i od koliko se strana sastoji), overena je u ___ (navesti koliko) primerka za potrebe stranke/stranaka, a 1 (jedan) overen primerak, ostaje kod postupajućeg javnog beležnika.

Javni beležnik overom ove isprave potvrđuje potpis stranke, i ne odgovara za sadržinu isprave.

Naknada za overu ____ (navesti koliko) primerka naplaćena je u ukupnom iznosu od _______ dinara sa uračunatim PDV-om na osnovu člana ___tarifnog broja _____Javnobeležničke tarife.”

Član 8.

Član 74. stav 1. menja se i glasi:

(1) Ako je podnosilac isprave u prisustvu javnog beležnika (odnosno javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog saradnika ili javnobeležničkog pripravnika) stavio otisak prsta na ispravu, klauzula o overi rukoznaka glasi:

„Potvrđuje se da je (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta) u prisustvu javnog beležnika (odnosno javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog saradnika ili javnobeležničkog pripravnika) na ovu ispravu stavio otisak (navesti kog prsta i koje ruke).

Član 9.

Član 75. stav 1. menja se i glasi:

Ako podnosilac isprave nije u stanju da stavi rukoznak, klauzula o overi potpisa glasi:

„Potvrđuje se da je (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta) u prisustvu javnog beležnika (odnosno javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog saradnika ili javnobeležničkog pripravnika) priznao za svoj potpis na ovoj ispravi koji je ispisao pozvani svedok (navesti ime i prezime).

Član 10.

Član 76 (1) stav 1. menja se i glasi:

(1) Ako je podnosilac isprave u prisustvu javnog beležnika (odnosno javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog saradnika ili javnobeležničkog pripravnika) svojeručno napisao podnetu ispravu, klauzula o overi rukopisa glasi:

„Potvrđuje se da je (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta) u prisustvu javnog beležnika (odnosno javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog saradnika ili javnobeležničkog pripravnika) svojeručno napisao ovu ispravu.

Član 11.

Član 76 (2) stav 1. menja se i glasi:

(1) Ako je podnosilac isprave u prisustvu javnog beležnika (odnosno javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog saradnika ili javnobeležničkog pripravnika) priznao da je ranije svojeručno napisao podnetu ispravu, klauzula o overi rukopisa glasi:

„Potvrđuje se da je (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta) u prisustvu javnog beležnika (odnosno javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog saradnika ili javnobeležničkog pripravnika) svojeručno napisao ovu ispravu.

Član 12.

Član 77. (2) stav 4. menja se i glasi:

Javni beležnik (odnosno javnobeležnički pomoćnik, javnobeležnički saradnik ili javnobeležnički pripravnik) potvrđuje da je uporedio prepis sa prepisanom ispravom, te da se prepis slaže sa prepisanom ispravom i u pravopisu, interpunkciji i skraćivanju reči.

Član 13.

Član 78. (2) menja se i glasi:

(2) Ako je kopirana isprava sačinjena na jeziku kojim javni beležnik ne vlada, odnosno ako sadrži crteže, planove, skice ili fotografije, klauzula o overi kopije glasi:

„Potvrđuje se da je ova kopija načinjena pod nadzorom postupajućeg javnog beležnika (odnosno javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog saradnika ili javnobeležničkog pripravnika) i da je istovetna sa kopiranom ispravom koja je napisana (navesti kako je napisana kopirana isprava) i koja se sastoji od _______ strana.

Naknada za overu ____ (navesti koliko) primerka naplaćena je u ukupnom iznosu od _______ dinara sa uračunatim PDV-om na osnovu člana ___tarifnog broja _____Javnobeležničke tarife.”

Član 14.

Član 79. briše se.

Član 15.

Član 82. menja se i glasi:

(1) Klauzula o overi odštampanog primerka elektronskog dokumenta glasi:

„Potvrđuje se da je ovaj pismeni primerak elektronskog dokumenta odštampan pod nadzorom postupajućeg javnog beležnika (odnosno javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog saradnika ili javnobeležničkog pripravnika) i da je istovetan sa elektronskim dokumentom koji je kvalifikovanim elektronskim potpisom potpisao (navesti podatke o potpisniku).

Kvalifikovani elektronski sertifikat izdao je (navesti podatke o izdavaocu kvalifikovanog elektronskog sertifikata).

Provera kvalifikovanog elektronskog sertifikata izvršena je (navesti dan, mesec i godinu) u (navesti vreme).

Naknada za overu ____ (navesti koliko) primerka naplaćena je u ukupnom iznosu od _______ dinara sa uračunatim PDVom na osnovu člana ___tarifnog broja _____Javnobeležničke tarife.”

(2) Klauzula o overi digitalizovanog primerka kopiranog dokumenta glasi:

„Potvrđuje se da je ova elektronska kopija isprave digitalizovana u prisustvu javnog beležnika (odnosno javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog saradnika ili javnobeležničkog pripravnika) i da je istovetna sa originalnom ispravom.

Javni beležnik je dužan da čuva izvornik, prepis ili overenu kopiju isprave koju je digitalizovao.

Član 16.

U članu 95. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

Ispunjeni Upisnik o overama i potvrdama javni beležnik potpisuje na prvoj i poslednjoj strani, čime potvrđuje da je upisnik popunjen u skladu sa odredbama ovog poslovnika.

Član 17.

Član 121. menja se i glasi:

Isprava povodom koje se osniva spis, prilozi isprave, prateće isprave koje je javni beležnik sastavio ili primio nakon preduzimanja službene radnje, združuju se omotu spisa i čuvaju u arhivi javnog beležnika na način predviđen odredbama ovog poslovnika i odredbama posebnog Pravilnika o načinu evidentiranja, čuvanja, klasifikacije i arhiviranja registratorskog materijala u javnobeležničkoj kancelariji.

Isprave koje se odnose na poslovanje javnobeležničke kancelarije (npr. računovodstvena dokumentacija, radnopravna dokumentacija i sl.) i koje ne predstavljaju isprave sačinjene ili postojeće na osnovu Zakona o javnom beležništvu ne predstavljaju arhivu i spise javnog beležnika u smislu odredaba ovog poslovnika i mogu se čuvati i u posebnim ormarima u radnim prostorijama javnobeležničke kancelarije ili, u skladu sa postojećim propisima, kod knjigovodstvene agencije, odnosno za te poslove angažovanog lica, sve u skladu sa odredbama posebnog Pravilnika o načinu evidentiranja, čuvanja, klasifikacije i arhiviranja registraturskog materijala u javnobeležničkoj kancelariji.

Javnobeležničke isprave za koje ne postoji obaveza predaje nadležnom organu u skladu sa propisima o arhivskoj građi ili čuvanja trajno u elektronskom obliku, a za koje je prestala obaveza čuvanja i u odnosu na iste je odobreno izlučivanje od strane nadležnog organa javni beležnik uništava postupajući po odredbama posebnog Pravilnika o načinu evidentiranja, čuvanja, klasifikacije i arhiviranja registraturskog materijala u javnobeležničkoj kancelariji.

Član 18.

Posle člana 121v dodaje se član 121g koji glasi:

Smatra se da je javni beležnik izvršio svoju obavezu čuvanja izvornog dokumenta u papirnoj formi nakon digitalizacije i potvrde istovetnosti sa originalom u papirnoj formi, u skladu sa stavom 1. tač. 3) i 4) člana 27. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, ako izvorni dokument čuva samo u jednom predmetu u svojoj službenoj evidenciji, bez obzira koliko puta izvrši digitalizaciju i potvrdu istovetnosti za potrebe dostave katastru nepokretnosti.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, nakon izvršene službene radnje, potvrde istovetnosti sa izvornim dokumentom u papirnoj formi, javni beležnik je dužan da u odgovarajući upisnik u rubriku „Primedba” navede broj i datum predmeta u kojem se nalaze isprave (u originalu ili overenoj fotokopiji), koje je digitalizovao i potvrdio istovetnost sa istim.

Član 19.

Po dobijanju saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa ove izmene i dopune Javnobeležničkog poslovnika objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izmene i dopune Javnobeležničkog poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print