Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.06.2018.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 45/2018)


Na osnovu člana 186. stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17 i 27/18 – dr. zakon),

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja

Član 1.

U Pravilniku o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/15 , 84/15 i 73/16) u članu 4. stav 1. tačka 2) reči: „odeljenja, grupa ili klasa” zamenjuju se rečima: „odeljenja ili grupa”.

U stavu 2. reči: „odeljenju, grupi ili klasi” zamenjuju se rečima: „odeljenju ili grupi”.

Član 2.

U članu 5. st. 1. i 2. reči: „nastavnim planom i programom” zamenjuju se rečima: „planom i programom nastave i učenja”.

Član 3.

U članu 6. reči: „odeljenja, grupa ili klasa” zamenjuju se rečima: „odeljenja ili grupa”.

Član 4.

Čl. 7–13. menjaju se i glase:

„Direktor i pomoćnik direktora

Član 7.

Škola ima direktora.

Škola od 24 do 36 odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima pomoćnika direktora.

Škola od 37 do 48 odeljenja ima 1 izvršioca na poslovima pomoćnika direktora.

Škola sa 49 i više odeljenja ima 1,5 izvršilaca na poslovima pomoćnika direktora.

Stručni saradnici (pedagog/psiholog)

Član 8.

Škola do 7 odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima stručnog saradnika (pedagoga ili psihologa).

Škola od 8 do 20 odeljenja ima 1 izvršioca na poslovima stručnog saradnika (pedagoga ili psihologa).

Škola od 21 do 32 odeljenja ima 1,5 izvršilaca na poslovima stručnog saradnika (pedagoga ili psihologa).

Škola od 33 do 44 odeljenja ima 2 izvršioca na poslovima stručnog saradnika (pedagoga ili psihologa).

Škola od 45 do 54 odeljenja ima 2,5 izvršilaca na poslovima stručnog saradnika (pedagoga ili psihologa).

Škola od 55 i više odeljenja ima 3 izvršioca na poslovima stručnog saradnika (pedagoga ili psihologa).

Stručni saradnik (bibliotekar/nototekar/medijatekar)

Član 9.

Škola do 15 odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima bibliotekara.

Škola od 16 do 32 odeljenja ima 1 izvršioca na poslovima bibliotekara.

Škola od 33 do 42 odeljenja ima 1,5 izvršilaca na poslovima bibliotekara.

Škola sa 43 i više odeljenja ima 2 izvršioca na poslovima bibliotekara.

Član 10.

Škola do 11 odeljenja u stručnom obrazovanju, u kojoj se po planu i programu nastave i učenja, realizuju vežbe, vežbe u bloku i praktična nastava ima 0,5 izvršilaca na poslovima organizacije praktične nastave, vežbi i vežbi u bloku.

Škola od 12 do 34 odeljenja u stručnom obrazovanju, u kojoj se po planu i programu nastave i učenja realizuju vežbe, vežbe u bloku i praktična nastava ima 1 izvršioca na poslovima organizacije praktične nastave, vežbi i vežbi u bloku.

Škola od 35 do 47 odeljenja u stručnom obrazovanju, u kojoj se po planu i programu nastave i učenja realizuju vežbe, vežbe u bloku i praktična nastava ima 1,5 izvršilaca na poslovima organizacije praktične nastave, vežbi i vežbi u bloku.

Škola sa 48 i više odeljenja u stručnom obrazovanju, u kojoj se po planu i programu nastave i učenja realizuju vežbe, vežbe u bloku i praktična nastava ima 2 izvršilaca na poslovima organizacije praktične nastave vežbi i vežbi u bloku.

Broj pomoćnih nastavnika utvrđuje se samo za predmete za koje je planom i programom nastave i učenja to propisano u stručnom obrazovanju, u obimu koji predviđa angažovanje na poslovima pripreme laboratorijskih vežbi, izvođenja i demonstriranja postupaka, tehničko-tehnološke pripreme, izvođenja dela praktične nastave pod neposrednim rukovodsvom nastavnika.

Broj pomoćnih nastavnika u školi u kojoj se po planu i programu nastave i učenja realizuju vežbe, vežbe u bloku i praktična nastava na osnovu plana i programa nastave i učenja za odgovarajuće područje rada i obrazovni profil, utvrđuje se tako što se ukupan godišnji fond časova vežbi i vežbi u bloku, za koji je predviđen pomoćni nastavnik, podeli sa 40, a ukupan godišnji fond praktične nastave, za koji je predviđen pomoćni nastavnik, podeli sa 52, pa se dobijeni zbir podeli sa brojem nastavnih nedelja.

Škola je u obavezi da izvode iz plana i programa nastave i učenja kojima se propisuju pomoćni nastavnici i godišnji fond časova za vežbe, vežbe u bloku i praktičnu nastavu, za odgovarajuće područje rada, obrazovni profil, nastavni predmet i razred, dostavi na saglasnost ministru.

Član 11.

Škola do 11 odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima sekretara.

Škola sa 12 i više odeljenja ima 1 izvršioca na poslovima sekretara.

Škola do 11 odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima šefa računovodstva (samostalnog finansijsko računovodstvenog saradnika, odnosno diplomiranog ekonomistu za finansijsko računovodstvene poslove).

Škola sa 12 i više odeljenja ima 1 izvršioca na poslovima šefa računovodstva (samostalnog finansijsko računovodstvenog saradnika, odnosno diplomiranog ekonomistu za finansijsko računovodstvene poslove).

Škola od 12 do 20 odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima referenta za finansijsko računovodstvene poslove ili referenta za pravne, kadrovske i administrativne poslove.

Škola od 21 do 28 odeljenja ima 1 izvršioca na poslovima referenta za finansijsko računovodstvene poslove ili referenta za pravne, kadrovske i administrativne poslove.

Škola od 29 do 36 odeljenja ima 1,5 izvršilaca na poslovima referenta za finansijsko računovodstvene poslove ili referenta za pravne, kadrovske i administrativne poslove.

Škola sa 37 do 44 odeljenja ima 2 izvršioca na poslovima referenta za finansijsko računovodstvene poslove ili referenta za pravne, kadrovske i administrativne poslove.

Škola sa 45 i više odeljenja ima 2,5 izvršilaca na poslovima referenta za finansijsko računovodstvene poslove ili referenta za pravne, kadrovske i administrativne poslove.

Član 12.

Na poslovima domara/majstora održavanja, škola u kojoj se nastava izvodi u jednoj smeni ima sledeći broj izvršilaca:

1) škola koja ima grejnu površinu do 2000 m2 ukoliko ima sistem daljinskog grejanja, sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna ili gasovita goriva ili pelet ima pravo na 0,5 izvršilaca;

2) škola koja ima grejnu površinu do 2000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva ima pravo na 1 izvršioca;

3) škola koja ima grejnu površinu preko 2000 m2 ukoliko ima sistem daljinskog grejanja, sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna ili gasovita goriva ili pelet ima pravo na 1 izvršioca;

4) škola koja ima grejnu površinu preko 2000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva ima pravo na 1,5 izvršilaca.

Na poslovima održavanja objekta, opreme i grejanja, škola u kojoj se nastava izvodi u dve smene ima sledeći broj izvršilaca:

1) škola koja ima grejnu površinu do 2000 m2 ukoliko ima sistem daljinskog grejanja, sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna ili gasovita goriva ili pelet ima pravo na 0,5 izvršilaca;

2) škola koja ima grejnu površinu do 2000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva ima pravo na 1 izvršioca;

3) škola koja ima grejnu površinu od 2000 m2 do 5000 m2 ukoliko ima sistem daljinskog grejanja, sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna ili gasovita goriva ima pravo na 1 izvršioca;

4) škola koja ima grejnu površinu od 2000 m2 do 5000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na pelet ima pravo na 1,5 izvršilaca;

5) škola koja ima grejnu površinu od 2000 m2 do 5000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva ima pravo na 2 izvršioca;

6) škola koja ima grejnu površinu preko 5000 m2 ukoliko ima sistem daljinskog grejanja, sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna ili gasovita goriva ili pelet ima pravo na 2 izvršioca;

7) škola koja ima grejnu površinu preko 5000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva ima pravo na 2,5 izvršilaca.

Škola sa grejnim pećima, u kojoj se nastava izvodi u jednoj ili u dve smene, ima:

1) 1 izvršioca na 16 odeljenja, ukoliko se škola greje pećima na tečna i gasovita goriva;

2) 1 izvršioca na 12 odeljenja, ukoliko se škola greje pećima na čvrsta goriva.

Broj izvršilaca iz stava 3. ovog člana, utvrđuje se primenom načela srazmernosti (koja je određena brojem odeljenja).

Član 13.

Škola do 23 odeljenja u stručnom obrazovanju ima 0,5 izvršilaca za održavanje mašina, instrumenata i instalacija.

Škola sa 24 i više odeljenja u stručnom obrazovanju ima 1 izvršioca za održavanje mašina, instrumenata i instalacija.

Škola od 12 do 35 odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima tehničara održavanja informacionog sistema i tehnologija.

Škola sa 36 i više odeljenja ima 1 izvršioca na poslovima tehničara održavanja informacionog sistema i tehnologija.

Škola u stručnom obrazovanju, u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane koja ima školsku ekonomiju ima:

1) 4 radnika u školskoj radionici – uzgajivača domaćih životinja;

2) 2 vozača – rukovaoca poljoprivrednih mašina i vozila;

3) 1 magacionera.”

Član 5.

U članu 14. stav 1. briše se, a dosadašnji stav 2. postaje stav 1.

Dosadašnji stav 3. briše se.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 2. reči: „stava 2.” zamenjuju se rečima: „stava 1.”.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od školske 2018/2019. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print