Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.04.2018.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava ("Sl. glasnik RS", br. 29/2018)


Na osnovu člana 14. st. 1. i 2. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 36/11 – dr. zakon, 88/11 i 89/15 – dr. zakon) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava

1. U Odluci o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Službeni glasnik RS”, broj 92/17), u tački 3. broj: „110/14” zamenjuje se brojem: „120/17”;

2. U tački 4. reč: „transplataciji” zamenjuje se rečju: „transplantaciji”, a broj: „59/17”- brojem: „111/17”;

3. U tački 9. broj: „109/16” zamenjuje se brojem: „61/17”, a broj: „48/17”- brojem: „18/18” ;

4. U tački 12. reči: „48/17 i 80/17” zamenjuju se rečima: „48/17, 80/17 i 98/17”;

5. U tački 16. reči: „30/10 i 107/12” zamenjuju se rečima: „30/10, 107/12 i 105/17 – dr. zakon”;

6. U Prilogu 1 – Roba čiji se uvoz, odnosno izvoz vrši na osnovu dozvole reči:

„3603 00 10 00

– Sporogoreći štapini; detonirajući štapini

–”


zamenjuju se rečima:

„3603 00 20 00

– sporogoreći štapini

3603 00 30 00

– detonirajući štapini

–”


a reči:

„3603 00 90 00

– Ostalo

– ”


zamenjuju se rečima:

„3603 00 40 00

– udarne kapisle

3603 00 50 00

– detonirajuće kapisle

3603 00 60 00

– upaljači

3603 00 80 00

– električni detonatori

–”


7. U Prilogu 2A) – Opojne droge za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit potrebno pribaviti dozvolu reči:

4-FLUOROBUTIRFENTANIL;4-FBF; p-FBF

N-(4-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]butanamid

244195-31-1”


brišu se,

a posle reči:

„2933 39 99 00 Ex

CARFENTANIL (CARFENTANYL)

4-piperidinkarboksilna kiselina, 4-[(1-oksopropil)fenilamino]-1-(2-feniletil)-, metil estar

59708-52-0”


dodaju se reči:

„2933 39 99 00 Ex

4-FLUOROBUTIRFENTANIL;4-FBF; p-FBF

N-(4-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]butanamid

244195-31-1”


8. Prilog 2B) – Psihotropne supstance za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit potrebno pribaviti dozvolu menja se i glasi:

„Tarifni stav

INN ili trivijalni naziv

Hemijski naziv ili opis

CAS broj

1

2

3

4

2905 51 00 00

Ethchlorvynol (INN)

1-hlor-3-etil-1-penten-4-in-3-ol

113-18-8

2907 29 00 00 Ex

CP 47497

2-[(1R,3S)-3-hidroksicikloheksil]-5-(2-metiloktan-2-il)fenol

70434-82-1

2907 29 00 00 Ex

cis-CP 47497C8

homolog;

Cannabicyclohexanol;

5-(1,1-dimetiloktil)-2-[(1R, 3S)-3-hidroksicikloheksil]-fenol

70434-92-3

2907 29 00 00 Ex

CP 47497C6 homolog.

Fenol, 5-(1,1-dimetilheksil)-2-(3-hidroksicikloheksil).

1333310-58-9

2907 29 00 00 Ex

CP 47497C9 homolog.

Fenol, 5-(1,1-dimetilnonil)-2-(3-hidroksicikloheksil).

1333310-59-0

2918 19 98 00 Ex

GHB

γ-hidroksibuterna kiselina

591-81-1

2921 30 99 00 Ex

Propylhexedrine

dl-1-cikloheksil-2-metil-amino propan

3595-11-7

2921 46 00 00

Amfetamine (INN) (Amphetamine)

(±) α-metilfenetilamin

300-62-9

2921 46 00 00

Benzfetamine (INN)

N-benzil-N-α-dimetilfenetil-amin

156-08-1

2921 46 00 00

Dexamfetamine (INN)

(+) α-metilfenetilamin

51-64-9

2921 46 00 00

Levamfetamine (INN) (Levamphetamine)

(-)-R-α-metilfenetilamin ((-) izomer amfetamina)

156-34-3

2921 46 00 00

Mefenorex (INN)

N-(3-hlorpropil)- α-metilfenetilamin

17243-57-1

2921 46 00 00

N-Ethylamphetamine (INN) (Ethylamphetamine)

N-etil-α-metil-feniletilamin

457-87-4

2921 46 00 00

Lefetamine (INN), (SPA)

(-)-N,N-dimetil-1,2-difeniletilamin

7262-75-1

2921 46 00 00

Fencamfamin (INN)

N-etil-3-fenil-2-norbornanamin

1209-98-9

2921 46 00 00

Phentermine (INN)

α,α-dimetilfenetilamin

122-09-8

2921 49 00 00 Ex

4-METILAMFETAMIN, 4-MA,

4-MeA, PAL-313, pTAP

1-(4-metilfenil)propan-2-amin

64-11-9

2921 49 00 00 Ex

4-FLUOROAMFETAMIN

4-FA, 4-FMP, P-FMP, fluks

(RS)-1-(4-fluorfenil)propan-2-amin

459-02-9

2921 49 00 00 Ex

Eticyclidine (INN), (PCE)

N-etil-1-fenilcikloheksilamin

2201-15-2

2921 49 00 00 Ex

4-MTA

α-metil-4-metiltiofenetilamin

14116-06-4

2922 29 00 90 Ex

2C-I

2,5-dimetoksi-4-jodfenetilamin

69587-11-7

2922 29 00 90 Ex

2 C-B

4-brom-2,5-dimetoksifenetilamin

66142-81-2

2922 29 00 90 Ex

Brolamfetamine (INN) (DOB)

(±)-4-brom-2,5-dimetoksi-α- metilfenetlamin

64638-07-9

2922 29 00 90 Ex

DMA

(±)-2,5-dimetoksi-α-metilfenetilamin

2801-68-5

2922 29 00 90 Ex

PMA

p-metoksi-α-metilfenetilamin

64-13-1

2922 29 00 90 Ex

DOET

(±)-4-etil-2,5-dimetoksi-α-metilfenetilamin

22004-32-6

2922 29 00 90 Ex

TMA

(±)-3,4,5-trimetoksi-α-metilfenetilamin

1082-88-8

2922 29 00 90 Ex

STP (DOM)

2,5-dimetoksi-α,4-dimetilfenetilamin

15588-95-1

2922 29 00 90 Ex

25I-NBOMe

2-(4-jodo-2,5-dimetoksifenil)-N-[(2metoksifenil)metil]etanamin

919797-19-6

2922 29 00 90 Ex

2C-P

2-(2,5-dimetoksi-4-propilfenil)etanamine

207740-22-5

2922 29 00 90 Ex

25B-NBOMe; 2C-B-NBOMe;

2-(4-brom-2,5-dimetoksifenil)-N-[(2-metoksifenil)metil]etanamin

1026511-90-9

2922 29 00 90 Ex

25C-NBOMe; 2C-C-NBOMe;

2-(4-hloro-2,5-dimetoksifenil)-N-(2-metoksibenzil)etanamin

1227608-02-7

2922 29 00 90 Ex

2,5-dimetoksi-4-etil-fenetilamin; 2C-E;

2-(2,5-dimetoksi-4-etilfenil)etanamin

71539-34-9

2922 29 00 90 Ex

2C-D

2-(2,5-Dimetoksi-4-metilfenil)etanamin

24333-19-5

2922 29 00 90 Ex

4-hloro-2,5-dimetoksi-fenetilamin;

2C-C;

2-(4-hloro-2,5-dimetoksifenil)etanamin

88441-14-9

2922 29 00 90 Ex

2,5-dimetoksi-fenetilamin;

2C-H;

2-(2,5-dimetoksifenil)ethanamine

3600-86-0

2922 29 00 90 Ex

2,5-dimetoksi-4-nitro-fenetilamin;

2C-N

2-(2,5-dimetoksi-4-nitrofenil)etanamin.

261789-00-8

2922 29 00 90 Ex

para- METOKSIMETIL-AMFETAMIN, PMMA

p-metoksi-N,α-dimetilfenetilamin

3398-68-3

2922 31 00 00

Amfepramone

(Diethylpropion)

2-(dietilamino) propiofenon

90-84-6

2922 39 00 00 Ex

KETAMIN

2-(o-hlorfenil)-2-metilaminocikloheksanon

6740-88-1

2922 50 00 00 Ex

Methoxetamine;

Metoksetamin;

MXE; 3-MeO-2-Oxo-PCE;

2-(etilamino)-2-(3-metoksifenil) cikloheksanon;

2-(Etilamino)-2-(3-metoksifenil)cikloheksanon

1239943-76-0

2924 11 00 00

Meprobamate (INN)

2-metil-2-propil-1,3-propandiol dikarbamat

57-53-4

2924 24 00 00

Ethinamate (INN)

1-etinilcikloheksanol karbamat

126-52-3

2924 29 70 00 Ex

AH 7921

Benzamid, 3,4-dihlor-N-[[1-(dimetIlamino)cikloheksil]metil]

ili

3,4-dihlor-N-((1-(dimetilamino)-cikloheksil)metil)benzamid

55154-30-8

2925 12 00 00

Glutethimide (INN)

2-etil-2-fenilglutarimid

77-21-4

2926 30 00 00

Fenproporex (INN)

(±)-3-[(a-metilfenetil) amino] propionitril

16397-28-7

2930 90 98 90 Ex

2C-T-2

2,5-dimetoksi-4-etiltiofenetilamin

207740-24-7

2930 90 98 90 Ex

2C-T-7

2,5-dimetoksi-4-(n)-propiltiofenetilamin

207740-26-9

2930 90 98 90 Ex

2C-T-4

benzenetanamin, 2,5-dimetoksi-4-[(1-metiletil)thio].

207740-25-8

2932 20 90 00 Ex

Salvinorin A

metil(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)9-(acetiloksi)-2-(furan-3-il)-6a,10b,dimetil-4,10-dioksododekahidro-2Hbenzo[f]isohromen-7-karboksilat

83729-01-5

2932 95 00 00

Dronabinol (delta-9-tetrahidrokanabinol i njegove stereohemijske varijante)*

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahidro-6,6,9- trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

1972-08-3


* NAPOMENA

Internacionalni nezaštićeni naziv se odnosi samo na jednu od stereohemijskih varijanti delta-9-tetrahidro-kanabinola,naime na: (-)-trans-delta-9-tetrahidrokanabinol

2932 95 00 00

Tetrahydrocannabinols, all isomers

sledeći izomeri i njihove stereohemijske varijante:

7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-

6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

(9R-10aR)-8,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9- trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahidro-

6,6,9-trimetil-3-pentil-6H- dibenzo[b,d]piran-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6,6,9- trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

6a,7,8,9-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-

6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahidro-

6,6-dimetil-9-metilen-3-pentil-6H- dibenzo[b,d]piran-1-ol

7663-50-5

59042-44-3

42793-13-5

5957-75-5

7663-50-5

27179-28-8

2932 99 00 00 Ex

Butylone *; Butilon;

bk-MBDB; B1;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-on

802575-11-7

2932 99 00 00 Ex

METILON; bk-MDMA; M1;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(metilamino)propan-1-on

186028-79-5

2932 99 00 00 Ex

HU-210; (-)-HU-210; HU 210;

(6aR,10aR)-9-(hidroksimetil)-6,6-dimetil-3-(2-metiloktan-2-il)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6H-benzo[c]hromen-1-ol

112830-95-2

2932 99 00 00 Ex

MDE (N-etil MDA)

(±)-N-etil-α-metil-3,4-(metilendioksi)

Fenetilamin

82801-81-8

2932 99 00 00 Ex

Tenamfetamine (INN) (MDA)

α-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin

4764-17-4

2932 99 00 00 Ex

MDMA (ekstazi)

(±)-N,α-dimetil-3,4- (metilendioksi)fenetilamin

42542-10-9

2932 99 00 00 Ex

N-Hydroxy MDA

(±)-N-[α-metil-3,4- (metilendioksi)fenetil]hidroksilamin

74698-47-8

2932 99 00 00 Ex

DMHP

3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-

6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

32904-22-6

2932 99 00 00 Ex

MMDA

5-metoksi-α-metil-3,4-(metilendioksi)

Fenetilamin

13674-05-0

2932 99 00 00 Ex

Parahexyl

3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-

6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

117-51-1

2932 99 00 00 Ex

Pentilon;

bk-MBDP;

β-keto-metilbenzo-dioksolilpentanamin

1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(metilamino)pentan-1-on

698963-77-8

2932 99 00 00 Ex

Ethylone, Etilon

bk-MDEA; MDEC;

(RS)-1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)propan-1-on

1112937-64-0

2932 99 00 00 Ex

APDB, EMA-4;

3-desoxy-MDA;

1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-il)propan-2-amine

152624-03-8

2932 99 00 00 Ex

bk-MMBDB; Dibutilon

1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(dimetilamino)butan-1-on

802286-83-5

2933 33 00 00

Bromazepam (INN)

7-brom-1,3-dihidro-5-(2-piridil)-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

1812-30-2

2933 33 00 00

Methylphenidate (INN)

metil estar 2-fenil-2-(2-piperidil) sirćetne kiseline

113-45-1

2933 33 00 00

Pentazocine (INN)

(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahidro-

6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6- metano-3-benzacozin-8-ol

359-83-1

2933 33 00 00

Pipradrol (INN)

1,1-difenil-1-(2-piperidil)methanol

467-60-7

2933 33 00 00

Phencyclidine (INN) PCP

1-(1-fenilcikloheksil) piperidin

77-10-1

2933 39 99 00 Ex

AM 2233

1-[(N-metilpiperidin-2-il)metil]-3(2-jodobenzoil) indol

444912-75-8

2933 39 99 00 Ex

EP; EPH; Ethylphenidate;

(RS)-etil-2-fenil-2-piperidin-2-il-acetat

57413-43-1

2933 39 99 00 Ex

Acetilfentanil

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamid

3258-84-2

2933 49 90 00 Ex

PB-22; QUIPIC;

hinolin-8-il 1-pentil-1H-indol-3-karboksilat

1400742-17-7

2933 49 90 00 Ex

hinolin-8-il 1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-karboksIlat;

5F-PB-22; 5-fluoro-PB-22; 5F-QUIPIC;

1-(5-fluoropentil)-8-hinolinil estar-1H-indol-3-karboksilna kiselina

1400742-41-7

2933 53 10 00

Barbital (INN) (barbiton)

5,5-dietilbarbiturna kiselina

57-44-3

2933 53 10 00

Phenobarbital (INN)

5-etil-5-fenilbarbiturna kiselina

50-06-6

2933 53 90 00

Allobarbital (INN) (alobarbiton)

5,5-dialilbarbiturna kiselina

52-43-7

2933 53 90 00

Amobarbital (INN) (amobarbiton)

5-etil-5-izopentilbarbiturna kiselina

57-43-2

2933 53 90 00

Butalbital (INN) (butalbiton)

5-alil-5-izobutilbarbiturna kiselina

77-26-9

2933 53 90 00

Butobarbital

(Butobarbiton)

5-butil-5-etilbarbiturna kiselina

77-28-1

2933 53 90 00

Vinylbital (INN) (vinilbiton)

5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturna kiselina

2430-49-1

2933 53 90 00

Methylphenobarbital (INN) (metilfenobarbiton)

5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturna kiselina

115-38-8

2933 53 90 00

Pentobarbital (INN) (pentobarbiton)

5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturna kiselina

76-74-4

2933 53 90 00

Secobarbital (sekobarbiton)

5-alil-5-(1-metilbutil) barbiturna kiselina

76-73-3

2933 53 90 00

Secbutabarbital (INN) (sekbutabarbiton)

5-sec-butil-5-etilbarbiturna kiselina

125-40-6

2933 53 90 00

Cyclobarbital (INN) (ciklobarbiton)

5-(1-cikloheksen-1-il)-5-etilbarbiturna kiselina

52-31-3

2933 54 00 00 Ex

Brallobarbital (bralobarbiton)

5-alil-5-(2-bromo-alil)barbiturna kiselina

561-86-4

2933 55 00 00

Zipeprol (INN)

α-(α-metoksibenzil)-4-(β-metoksifenetil)-

1-piperazinetanol

34758-83-3

2933 55 00 00

Loprazolam (INN)

6-(o-hlorfenil)-2,4-dihidro-2-[(4-metil-1- piperazinil)metilen]-8-nitro-1H- imidazo[1,2-a] [1,4]benzodiazepin-1-on

61197-73-7

2933 55 00 00

Mecloqualone (INN)

3-(o-hlorfenil)-2-metil-4(3H)-hinazolinon

340-57-8

2933 55 00 00

Methaqualone (INN)

2-metil-3-o-tolil-4(3H)-hinazolinon

72-44-6

2933 59 95 00 Ex

1-Benzylpiperazine;

BENZILPIPERAZIN; BZP

1-benzilpiperazin

2759-28-6

2933 59 95 00 Ex

para-METOKSIFENIL-PIPERAZIN; MeOPP; pMPP; 4-MPP;

1-(4-metoksifenil)piperazin

38212-30-5

2933 59 95 00 Ex

TRIFLUORMETIL-FENILPIPERAZIN; TFMPP;

1-[3-(trifluormetil)fenil]piperazin

15532-75-9

2933 59 95 00 Ex

HLORFENIL-PIPERAZIN; mCPP; CPP; 3-CPP;

1-(3-hlorofenil)piperazin

6640-24-0

2933 59 95 00 Ex

MT-45

1-cikloheksil-

4-(1,2-difeniletil)piperazin

52694-55-0

2933 72 00 00

Clobazam (INN)

7-hlor-1-metil-5-fenil-1H-1,5- benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dion

22316-47-8

2933 72 00 00

Methyprylon (INN)

3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidin-dion

125-64-4

2933 91 10 00

Chlordiazepoxide (INN)

7-hlor-2-(metilamino)-5-fenil-3H-1,4- benzodiazepin-4-oksid

58-25-3

2933 91 90 00

Alprazolam (INN)

8-hlor-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine

28981-97-7

2933 91 90 00

Delorazepam (INN)

7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

2894-67-9

2933 91 90 00

Diazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

439-14-5

2933 91 90 00

Estazolam (INN)

8-hlor-6-fenil-4H—s-triazolo[4,3- a][1,4]benzodiazepine

29975-16-4

2933 91 90 00

Ethyl Loflazepate (INN)

etil-7-hlor-5-(o-fluorfenil)-2,3-dihidro-2- okso-1H-1,4- benzodiazepin-3-karboksilat

29177-84-2

2933 91 90 00

Camazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5- fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on dimetilkarbamat (estar)

36104-80-0

2933 91 90 00

Clonazepam (INN)

5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-7-nitro-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

1622-61-3

2933 91 90 00

Clorazepate

7-hlor-2,3-dihidro-2-okso-5-fenil-1H-1,4- benzodiazepin-3-karboksilna kiselina

23887-31-2

2933 91 90 00

Lorazepam (INN)

7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-3- hidroksi-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

846-49-1

2933 91 90 00

Lormetazepam (INN)

7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-3- hidroksi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2- on

848-75-9

2933 91 90 00

Mazindol (INN)

5-(p-hlorfenil)-2,5-dihidro-3H- imidazo[2,1-a]izoindol-5-ol

22232-71-9

2933 91 90 00

Medazepam (INN)

7-hlor-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4- benzodiazepin

2898-12-6

2933 91 90 00

Midazolam (INN)

8-hlor-6-(o-fluorfenil)-1-metil-4H- imidazo[1,5-a][1,4] benzodiazepine

59467-70-8

2933 91 90 00

Nimetazepam (INN)

1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

2011-67-8

2933 91 90 00

Nitrazepam (INN)

1,3-dihidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

146-22-5

2933 91 90 00

Nordazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

1088-11-5

2933 91 90 00

Oxazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

604-75-1

2933 91 90 00

Pinazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

52463-83-9

2933 91 90 00

Pyrovalerone (INN)

4’-metil-2-(1-pirolidinil)valerofenon

3563-49-3

2933 91 90 00

Prazepam (INN)

7-hlor-1-(ciklopropilmetil)-1,3-dihidro-5- fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

2955-38-6

2933 91 90 00

Temazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5- fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

846-50-4

2933 91 90 00

Tetrazepam (INN)

7-hlor-5-(1-cikloheksen-1-il)-1,3-dihidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

10379-14-3

2933 91 90 00

Triazolam (INN)

8-hlor-6-(o-hlorfenil)-1-metil-4H-s- triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine

28911-01-5

2933 91 90 00

Fludiazepam (INN)

7-hlor-5-(o-fluorfenil)-1,3-dihidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

3900-31-0

2933 91 90 00

Flunitrazepam (INN)

5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-1-metil-7- nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

1622-62-4

2933 91 90 00

Flurazepam (INN)

7-hlor-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(o- fluorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

17617-23-13

2933 91 90 00

Halazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2- trifluoretil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

23092-17-3

2933 99 80 00 Ex

AM-2201

1-[(5-fluorpentil)-1H-indol-3-il](naftalen-2-il)metanon

335161-24-5

2933 99 80 00 Ex

JWH-015, JWH 015

(2-metil-1-propil-1H-indol-3-il)-1-naftalenilmetanon

155471-08-2

2933 99 80 00 Ex

JWH-018, AM 678

(1-pentil-1H-indol-3-il)- naftalenilmetanon

209414-07-3

2933 99 80 00 Ex

JWH-019

1-heksil-1H-indol-3-il)-1-naftalenilmetanon

209414-08-4

2933 99 80 00 Ex

JWH-073, JWH 073

(1-butil-1H-indol-3-il)-1-naftalenilmetanon

208987-48-8

2933 99 80 00 Ex

JWH-081, JWH 081

(4-metoksi-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

210179-46-7

2933 99 80 00 Ex

JWH-122

(4-metil-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

619294-47-2

2933 99 80 00 Ex

JWH-210, JWH 210

(4-etil-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

824959-81-1

2933 99 80 00 Ex

JWH-250, JWH 250

2-(2-metoksifenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)etanon

864445-43-2

2933 99 80 00 Ex

JWH-398

(4-hlor-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

1292765-18-4

2933 99 80 00 Ex

NAFIRON; O-2482;

1-(naftalen-2-il)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on

850352-53-3

2933 99 80 00 Ex

Etryptamine (INN)

3-(2-aminobutil)indol

2235-90-7

2933 99 80 00 Ex

Zolpidem (INN)

N,N,6-trimetil-2-p-tolilimidazo[1,2- a]piridin-3-acetamid

82626-48-0

2933 99 80 00 Ex

Rolyciklidine (INN) PHP, PCPY

1-(1-fenilcikloheksil) pirolidin

2201-39-0

2933 99 80 00 Ex

Amineptine

7-[(10,11-dihidro-5H-dibenzo [a,d] ciklohepten-5-il)amino]heptanonska kiselina

57574-09-1

2933 99 80 00 Ex

5-IT; 5-API;

PAL-571;

5-(2-aminopropyl)indol;

2-(1H-indol-5-il)-1-metil-etilamin

3784-30-3

2933 99 80 00 Ex

AB-FUBINACA

N-[(1S)-1-(Aminokarbonil)-2metilpropil]-1-[(4-fluorofeni)metil]1H-indazol-3-karboksamid

1185282-01-2

2933 99 80 00 Ex

AB-PINACA

N-(1-amino-3-metil-1-oksobutan-2il)-1-pentil-1H-indazol-3karboksamid

1445752-09-9

2933 99 80 00 Ex

ADB-FUBINACA

N-(1-amino-3,3-dimetil-1oksobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)1H-indazol-3-karboksamid

1445583-51-6

2933 99 80 00 Ex

AM-694

1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il](2-jodofenil)metanon

335161-03-0

2933 99 80 00 Ex

APINACA

1-pentil-N-triciklo[3.3.1.13,7]dek-1il-1H-indazol-3-karboksamid

1345973-53-6

2933 99 80 00 Ex

MAM-2201

(1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il)(4metill-1-naftalenil)-metanon

1354631-24-5

2933 99 80 00 Ex

STS-135

N-(adamantan-1-il)-1-(5fluoropentil)-1H-indol-3karboksamid

1354631-26-7

2933 99 80 00 Ex

UR-144

(1-pentilindol-3-il)-(2,2,3,3tetrametilciklopropil)

metanon

1199943-44-6

2933 99 80 00 Ex

XLR 11; 5-F-UR-144;

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-il) (2,2,3,3 tetramethylcyclopropil)metanon

1364933-54-9

2933 99 80 00 Ex

methyl (S)-2-(1-(cyclohexylmethyl)-

1H-indole-3-carboxamido)-

3,3- dimethylbutanoate;

methyl

2-(1-(cyclohexylmethyl)-1 H-indole-3-carboxamido )-3.3-dimethylbutanoate;

N-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-valine, methyl ester;

MDMB-CHMICA

metil 2-(1-(cikloheksilmetil)-1-H-indol-3-karboksamid )-3,3-dimetil-butanoat

1863065-84-2

2933 99 80 00 Ex

1H-Indazole-3-carboxamide, 1-(5-fluoropentyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl;

5F-AKB48;

N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamid

1400742-13-3

2933 99 80 00 Ex

1-(pentil-3-[(4-metoksi)-benzoil]indol; SR-19; RCS-4;

Metanon, (4-metoksifenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)-

1345966-78-0

2933 99 80 00 Ex

1-pentil-3-(2-hlorfenilacetil)indol;

JWH-203;

Etanon, 2-(2-hlorofenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)-

864445-54-5

2933 99 80 00 Ex

Indopan;

α-Metiltriptamin; AMT;

1H-Indol-3-etanamin, alfa-metil

299-26-3

2933 99 80 00 Ex

5-metoksi-N,Ndiizopropiltriptamin;

5-MeO-DIPT;

[2-(5-metoksi-1H-indol-3-

il)etil]bis(propan-2-il)amin

4021-34-5

2933 99 80 00 Ex

4-MePPP; MPPP;

MαPPP;

(RS)-1-(4-metilfenil) -2-(1-pirolidinil)-1-propanon

1313393-58-6

2933 99 80 00 Ex

5-MeOIMPT

N-[2-(5-methoksi-1H-indol-3-il)

etil]-N-metilpropan-2-amine

96096-55-8

2933 99 80 00 Ex

Fenazepam

7-Bromo-5-(2-hlorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

51753-57-2

2933 99 80 00 Ex

5F-MDMB-PINACA;

5F-ADB

Metil 2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamido)-3,3-dimetil butanoat

1715016-75-3

2933 99 80 00 Ex

AB-CHMINACA

N-[(1S)-1-(aminokarbonil)-2-metilpropil]-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamid

1185887-21-1

2933 99 80 00 Ex

1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3- carboxamide;

CUMYL-5F-PINACA

1-(5-fluoropentil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3- karboksamid

1400742-16-6

2933 99 80 00 Ex

1-cikloheksiletil-3-(2-metoksifenilacetil)indol; SR-18;

RCS-8

Etanon, 1-[1-(2-cikloheksiletil)-1H-indol-3-il]-2-(2-metoksifenil)-

1345970-42-4

2933 99 80 00 Ex

5F-AMB

(S)-metil-2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamid)-

3-metilbutanoat

1715016-74-2

2933 99 80 00 Ex

AMB-FUBINACA;

FUB-AMB;

MMB-FUBINACA

Valin, N-[[1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-il]karbonil]-, metil ester

1715016-76-4

2933 99 80 00 Ex

α-PHP; alpha-PHP; α-Pirolidinoheksanophenon; PV-7

1-Heksanon, 1-fenil-2-(1-pirolidinil)-

13415-86-6

2933 99 80 00 Ex

4-AcO-DMT; 4-Acetoksi-N,N-dimetiltriptamin

3-[2-(Dimetilamino)etil]-1H-indol-4-il acetat

92292-84-7

2933 99 80 00 Ex

ADB-CHMINACA

N -(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamid

1185887-13-1

2934 91 00 00

Aminorex (INN)

2-amino-5-fenil-2-oksazolin

2207-50-3

2934 91 00 00

Brotizolam (INN)

2-brom-4-(o-hlorfenil)-9-metil-6H- tieno[3,2-f]-s-triazolo-[4,3-a][1,4]diazepin

57801-81-7

2934 91 00 00

Ketazolam (INN)

11-hlor-8,12b-dihidro-2,8-dimetil-12b- fenil-4H-[1,3]oksazino[3,2- d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dion

27223-35-4

2934 91 00 00

Cloxazolam (INN)

10-hlor-11b-(o-hlorfenil)-2,3,7,11b- tetrahidro-oksazolo-[3,2- d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

24166-13-0

2934 91 00 00

Clotiazepam (INN)

5-(o-hlorfenil)-7-etil-1,3-dihidro-1-metil-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on

33671-46-4

2934 91 00 00

Mesocarb (INN)

3-(α-metilfenetil)-N- (fenilkarbamoil)sidnon imin

34262-84-5

2934 91 00 00

Oxazolam

10-hlor-2,3,7,11b-tetrahidro-2-metil-11b- feniloksazol[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-

6(5H)-on

24143-17-7

2934 91 00 00

Pemoline (INN)

2-amino-5-fenil-2-oksazolin-4-on

2152-34-3

2934 91 00 00

Phenmetrazine (INN)

3-metil-2-fenilmorfolin

134-49-6

2934 91 00 00

Phendimetrazine (INN)

(+)-(2S,3S)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolin

634-03-7

2934 91 00 00

Haloxazolam (INN)

10-brom-11b-(o-fluorfenil)-2,3,7,11b- tetrahidrooksazolo[3,2- d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

59128-97-1

2934 99 90 00 Ex

JWH-200, JWH 200

[1-[2-(4-morfolinil)etil]-1H-indol-3-il]-1-naftalenilmetanon

103610-04-4

2934 99 90 00 Ex

METILENDIOKSI-PIROVALERON; MDPV;

1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on

687603-66-3

2934 99 90 00 Ex

4-methylaminorex

(±)-cis-2-amino-4-metil-5-fenil-2- oksazolin

29493-77-4

2934 99 90 00 Ex

Tenocyclidine (INN) TCP

1-[1-(2-tienil)cikloheksil]piperidin

21500-98-1

2934 99 90 00 Ex

URB-754

6-metil-2-[(4-metilfenil)amino]-4H3,1-benzoksazin-4-on

86672-58-4

2934 99 90 00 Ex

MPA; Methiopropamine; Methylthienyl

Propamine;

1-(thiophen-2-il)-2-metilaminopropan

801156-47-8

2934 99 90 00 Ex

Para-metil-4-metilaminoreks

4,4’-DMAR

4,5-dihidro-4-metil-5-(4-metilfenil)-2-oksazolamin

1445569-01-6

2939 11 00 00

Buprenorphine (INN)

21-ciklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2- trimetilpropil]-6,14-endo-etano-6,7,8,14- terahidrooripavin

52485-79-7

2939 43 00 00

Cathine(INN)

((+)-norpseudoefedrin)

(+)-(S)- α-[(S)-1-aminoetil]benzyl alcohol

492-39-7

2939 51 00 00

Fenetylline (INN)

7-[2-[(α-metilfenetil)amino]etil]teofilin

3736-08-1

2939 69 00 00 Ex

(+)-Lysergide (INN) LSD, LSD-25

9,10-didehidro-N,N-dietil-6-metilergolin-

8β-karboksamid

50-37-3

2939 71 00 00

Levometamfetamine (INN)

(-)-N,α-dimetilfenetilamin ((-) izomer metamfetamina)

33817-09-3

2939 71 00 00

Metamfetamine

(Metamphetamine) (spid, ajs, met)

(+)-(S)-N,α-dimetilfenetilamin

537-46-2

2939 71 00 00

Metamfetamine racemat

(±)-N,α-dimetilfenetilamin

7632-10-2

2939 79 90 00 Ex

MEFEDRON; 4-MMC;

4-metilmetkatinon;

4-metilefedron;

(2-metilamino)-1-(4-metilfenil)propan-1-on

1189805-46-6

2939 79 90 00 Ex

3-FLUORMET-KATINON; 3-FMC;

1-(3-fluorfenil)-2-(metilamino)propan-1-on

1049677-77-1

2939 79 90 00 Ex

4-FLUORMET-KATINON; 4-FMC; flefedron;

1-(4-fluorfenil)-2-(metilamino)propan-1-on

447-40-5

2939 79 90 00 Ex

Metkatinon

2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on

5650-44-2

2939 79 90 00 Ex

N,N-

Diethyltryptamine;

DET;

3-[2-(dietilamino) etil]indol

61-51-8

2939 79 90 00 Ex

N,N-Dimethyl-

tryptamine;

DMT;

3-[2-(dimetilamino) etil]indol

61-50-7

2939 79 90 00 Ex

Cathinone(INN)

KATINON

(-)-(S)-2-aminopropiofenon

71031-15-7

2939 79 90 00 Ex

Mescaline

3,4,5-trimetoksifenetilamin

54-04-6

2939 79 90 00 Ex

Psilocybine

(INN) PSILOCIBIN

3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat

520-52-5

2939 79 90 00 Ex

Psilocin

3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol

520-53-6

2939 79 90 00 Ex

Ibogaine, Ibogain

12-metoksiibogamin

83-74-9

2939 79 90 00 Ex

Pentedrone

2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-on;

(±)-1-phenyl-2-(methylamino)pentan-1-one

879722-57-3

2939 79 90 00 Ex

α-pirolidino-pentiofenon;

α-Pyrrolidinovalerophenon

α-PVP; O-2387;

(RS)-1-fenil-2-(1-pirolidinil)-1-pentanon

14530-33-7

2939 79 90 00 Ex

4-metiletkatinon;

4-MEC;

2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)- 1-rropanone

1225617-18-4

-

Iboga (Tabernanthe Iboga)

-

-

-

Salvia divinorum

-

-


TMA-2

2,4,5-trimetoksiamfetamin

1083-09-6


[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)-methanone;

THJ-2201

[1-(5-fluorpentil)-1H-indazol-3-il]-(naftalen-1-il)-metanon

972102-31-2


3-metil-N-metilkatinon

3-MMC

2-(metilamino)-1-(3-metilfenil)-1-propanon

1246816-62-5


4-SES;

4-hloroetkatinon;

Propiofenon

1-Propanon, 1-(4-hlorofenil)-2-(etilamino)-

14919-85-8


AMB-CHMICA; MMB-CHMICA

L-Valin, N-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-il]karbonil]-, metil estar

1971007-94-9


bk-etil-k;

Epilon; N-etil-norpentilon; N-etil-pentilon; bk-EBDP; βk-Etil-K; βk-EBDP

1-Pentanon, 1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)-

9727641-67-0


4-Cl-PVP; Valerofenon,

1-(4-hlorofenil)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on

5881-77-6


NEH; N-etilheksedron, Heksanofenon

2-(etilamino)-1-fenilheksan-1-on

802857-66-5


beta-MeO-MDMA

1,3-Benzodioksol-5-etanamin, b-metoksi-N,a-dimetil-

863891-03-6


4-MEAP; 4-MEAPP;

N-Ethyl-4’-metilnorpentedron

(2-(etilamino)-1-(4-

metilfenil)pentan-1-on

18297-05-7


TH-PVP; 3’,4’-tetrametilen- a-PVP;

2-(pirolidin-1-il)-1-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)pentan-1-onCumyl-CB-PINACA; SGT-78, CUMYL-CYBINACA

1-(4-cianobutil)-N-(1-metil-1-feniletil)-1H-indazol-3-karboksamid

1631074-54-8


4F-iBF; 4-fluoroizobutirilfentanil

N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)izobutiramid

244195-32-2


THF-F; THF-fentanil;

tetrahidrofuranilfentanil; TETRAHIDROFURAN-F;

N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]tetrahidrofuran-2-karboxamid* NAPOMENA

navedeni CAS brojevi se odnose na butilon hidrohlorid i 4-fluormetkatinon hidrohloridPsihotropne supstance su i:

STEREOIZOMERI

Ukoliko nisu posebno izuzeti, ovim spiskom su obuhvaćeni i svi stereoizomeri psihotropnih supstanci iz ovog spiska, kad god je postojanje takvih stereo izomera moguće.

SOLI

Soli svih psihotropnih supstanci sa ovog spiska, kad god je postojanje takvih soli moguće, takođe su obuhvaćeni ovim spiskom. ”


9. U Prilogu 2V) – Prekursori za čiji je uvoz, odnosno izvoz potrebno pribaviti dozvolu reči:

„2939 79 00 00

(-)- Hloroefedrin (hlorefedrin)

110925-64-9

2939 79 00 00

(+)- Hloroefedrin (hlorpseudoefedrin)

73393-61-0”


zamenjuju se rečima:

„2939 79 90 00 Ex

(-)- Hloroefedrin (hlorefedrin)

110925-64-9

2939 79 90 00 Ex

(+)- Hloroefedrin (hlorpseudoefedrin)

73393-61-0”


10. U Prilogu 6 – Roba za čiji uvoz je potrebno pribaviti ispravu o usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme reči:

„8301

Katanci i brave (na ključ, šifru ili električne), od prostih metala;

zatvarači i okovi sa zatvaračima, koji imaju ugrađene brave od prostih metala;

ključevi za bilo koji od pomenutih proizvoda, od prostih metala:


8301 20 00 00

- Brave za motorna vozilaEh - sa bežičnom komunikacijom


8301 70 00 00

- Ključevi isporučeni posebnoEh - sa bežičnom komunikacijom


8471

Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, mašine za prepisivanje podataka na nosioce podataka u kodiranom obliku i mašine za obradu takvih podataka, nepomenute ili neobuhvaćene na drugom mestu:


8471 30 00 00

- Portabl mašine za automatsku obradu podataka, mase do 10 kg, koje se sastoje od najmanje jedne centralne jedinice, tastature i displejaEx - sa bežičnom komunikacijom

KD

8517

Telefonski aparati, uključujući telefone za mrežu stanica ili za druge bežične mreže; ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna-LA ili širokopojasna mreža-WA) osim emisionih i prijemnih aparata iz tarifnih brojeva 8443, 8525, 8527 ili 8528:- Telefonski aparati, uključujući telefone za mrežu stanica ili za druge bežične mreže:


8517 11 00 00

- - Telefoni sa bezgajtanskim ručnim setom

KD


- Ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna – LAN ili širokopojasna mreža - WAN):


8517 61 00

- - Bazne stanice:


8517 61 00 10

- - - za civilne vazduhoplove

KD


- - - ostale:


8517 61 00 91

- - - - za bežične mreže

KD

8517 62 00

- - Mašine za prijem, konverziju i prenos ili regeneraciju glasa, slike ili drugih podataka, uključujući komutacione i usmerivačke aparate:- - - ostalo:


8517 62 00 91

- - - - za bežične mreže

-

8517 69

- - Ostali:


8517 69 30

- - - prijemni aparati za radio-telefoniju ili radio-telegrafiju:


8517 69 30 90

- - - - ostali

KD

8517 69 90

- - - ostali:


8517 69 90 10

- - - - za bežične mreže

-

8518

Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; slušalice, uključujući kombinovane sa mikrofonom i kompleti koji se sastoje od mikrofona i jednog ili više zvučnika; audio – frekventni električni pojačivači; električni kompleti za pojačavanje zvuka:


8518 10

- Mikrofoni i njihovi stativi:


8518 10 30 00

- - mikrofoni frekvencije od 300 Hz do 3,4 kHz, prečnika ne preko 10 mm i

visine ne preko 3 mm, za upotrebu u telekomunikacijamaEx - bežični

-

8518 10 95

- - ostali:


8518 10 95 90

- - - ostaliEx – bežični


8526

Radari, uređaji za radio-navigaciju i uređaji za radio-daljinsko upravljanje:

8526 10 00 00

- Radari


- Ostalo:

8526 91

- - Uređaji za radio-navigaciju:

8526 91 80 00

- - - ostalo

-

8526 92 00 00

- - Uređaji za radio-daljinsko upravljanje

-

8528

Monitori i projektori, bez ugrađenih televizijskih prijemnika; televizijski

prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i

reprodukciju zvuka ili slike:- Televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata

za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike:


8528 72

- - Ostali, u boji:- - - ostali:


8528 72 40 00

- - - - sa LCD ekranom (ekran LCD tehnologije)Ex - video monitor za nadgledanje beba

KD

8543

Električne mašine i aparati s posebnim funkcijama, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi:

8543 20 00 00

- Signal generatoriEx - sa bežičnom komunikacijom

-”


brišu se.

11. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print