Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.10.2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 76/2018)


Član 1.

U Zakonu o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – US i 14/16), u članu 90b stav 2. reči: „člana 90v tačka 16)” zamenjuju se rečima: „člana 90v tač. 5a), 16) i 21)”.

Član 2.

U članu 90v stav 1. posle tačke 5) dodaje se tačka 5a) koja glasi:

„5a) za finansiranje nabavki bioloških, biotehničkih i hemijskih sredstava i preparata, potrebnih radi suzbijanja štetnih organizama (životinjskih, biljnih i dr.), njihovih zajednica i staništa, nosioca virusa, koji predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu;”.

Tačka 21) menja se i glasi:

„21) pripremu i sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz pretpristupne pomoći Evropske unije u skladu sa članom 89. st. 3. i 4. ovog zakona, kao i nepredviđenih troškova vezanih za realizaciju tih projekata;”.

Posle tačke 21) dodaje se tačka 21a) koja glasi:

„21a) sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći i drugih finansijskih izvora koji zahtevaju sufinansiranje;”.

Član 3.

Posle člana 101. dodaju se naziv člana i član 101a koji glase:

„Korisnici podsticajnih sredstava IPARD fondova

Član 101a

Korisnici koji ostvaruju pravo na IPARD podsticaje iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u obavezi su da ispune odgovarajuće uslove zaštite životne sredine.

Ministar i ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ruralnog razvoja, sporazumno propisuju uslove iz stava 1. ovog člana, koje moraju ispuniti korisnici IPARD podsticaja.”.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print