Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.05.2017.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)


Na osnovu člana 87. stav 2. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12, 29/15 i 108/16),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

Član 1.

U Pravilniku o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 7/15, 45/15, 56/15, 88/15, 33/16, 73/16, 79/16 i 8/17), u Prilogu 8. „Kodeks šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku”, u delu „I. Carinarnice i njihove organizacione jedinice”, tačka 3. „Carinarnica Dimitrovgrad” podtačka 4) menja se i glasi:

„4) Carinska ispostava Slobodna zona Pirot 13048”,

u tački 8. „Carinarnica Niš”, podtačka 8) menja se i glasi:

„8) Carinski referat Knjaževac 15113”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print