Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.01.2018.

Uredba o izmeni Uredbe o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)


Na osnovu člana 287. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12, 29/15 i 108/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU
o izmeni Uredbe o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici („Službeni glasnik RS”, broj 25/15), član 27. menja se i glasi:

„Član 27.

Na zahtev carinskog organa, nosilac odobrenja nadoknađuje troškove carinskih organa ili drugih lica koja postupaju za račun carinskog organa, od trenutka zadržavanja ili obustavljanja puštanja robe, uključujući skladištenje i rukovanje robom, u skladu sa članom 15. stav 1, članom 16. stav 1. i članom 17. st. 2. i 3. ove uredbe, kao i u slučaju upotrebe odgovarajućih mera kao što je uništenje robe u skladu sa čl. 21. i 24. ove uredbe.

Carinski organ, na zahtev nosioca odobrenja koji je obavešten o obustavljanju puštanja ili o zadržavanju robe, dostavlja informacije o tome gde i kako je navedena roba uskladištena i o procenjenim troškovima skladištenja iz stava 1. ovog člana. Informacije o procenjenim troškovima mogu se izraziti u odnosu na vreme, proizvod, količinu, težinu ili uslugu, zavisno od okolnosti skladištenja i prirode robe.

Primena stava 1. ovog člana ne isključuje pravo nosioca odobrenja da traži naknadu od lica koje je učinilo povredu prava ili drugih lica u skladu sa propisima.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print