Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.01.2018.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)


Na osnovu člana 75. stav 2. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

1. U Odluci o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge („Službeni glasnik RS”, br. 43/11, 85/11, 49/12, 57/12, 67/12, 98/12, 43/13, 80/13, 17/14, 27/14, 62/14, 125/14, 51/15, 61/15, 71/15, 78/15, 29/16, 54/16, 76/16, 85/16 i 24/17), posle tačke 6. dodaje se tačka 6a, koja glasi:

„6a. Tačka 5. ove odluke ne primenjuje se kada se za uslugu za koju se zahtev podnosi putem internet prezentacije Narodne banke Srbije ili na drugi način upotrebom telekomunikacionog, digitalnog ili informaciono-tehnološkog uređaja – naknada utvrđena u Tarifi plaća upotrebom platne kartice ili drugog platnog instrumenta pri podnošenju tog zahteva.

Ako plaćanje iz stava 1. ove tačke vrši fizičko lice, ne primenjuje se ni tačka 6. odredbe pod 1), 3) i 4) ove odluke.

U slučaju plaćanja iz stava 1. ove tačke, Narodna banka Srbije snosi troškove prihvatanja platne kartice ili drugog platnog instrumenta kojim se to plaćanje vrši (npr. trošak međubankarske naknade koji prihvatilac platne kartice plaća izdavaocu te kartice).”.

2. U Tarifi, u tarifnom broju 1: MONETARNI POSLOVI, posle tarifnog stava 11. dodaje se tarifni stav 12, koji glasi:

„12.

Davanje mišljenja i dr. u vezi s jednim pitanjem, odnosno u vezi s primenom jedne odredbe zakona, odnosno podzakonskog akta iz oblasti monetarne politike

10.000 dinara

9-010012-MBR”.

U tekstu posle tarifnog stava 12, posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Naknadu po tarifnom stavu 12. ovog tarifnog broja Narodna banka Srbije ne naplaćuje za davanje mišljenja i dr. u vezi s primenom propisa kojima se uređuju devizna štednja, oročeni devizni depoziti i dr. devizna sredstva građana koja su deo javnog duga Republike Srbije.”.

3. U tarifnom broju 2: DEVIZNI POSLOVI, u tarifnim st. 12. i 13, reči: „mesečni saldo od” zamenjuju se rečima: „mesečni saldo iznad”.

U tarifnim st. 16. i 17, reči: „oročene plasmane od” zamenjuju se rečima: „oročene plasmane iznad”.

U tekstu posle tarifnog stava 18, stav 1. menja se i glasi:

„Uplate po tarifnim st. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. i 18. ovog tarifnog broja, kao i uplate stvarnih troškova, vrše se na račun Narodne banke Srbije – Sektora za devizne poslove broj 880-105-50, s pozivom na broj 6-437050 – broj predmeta, ili s pozivom na broj 6-437002 – broj banke koja vrši uplatu, a izuzetno i naplatom koju Narodna banka Srbije vrši s deviznog računa korisnika usluge – ako postoji instrukcija ovog korisnika da se plaćanje naknade izvrši na taj način.”.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

„Uplate po tarifnim st. 2, 3. i 4. ovog tarifnog broja strano lice vrši na račun Narodne banke Srbije u inostranstvu, ako je doznaka iz inostranstva izvršena preko tog računa.

Uplate stvarnih troškova i naknada za transakcije izvršene u skladu sa odlukom kojom se uređuje način obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva – vrše se u skladu sa uputstvom kojim se uređuju format i namena elektronskih poruka radi obavljanja poslova iz te odluke, kao i terminski plan za njihovu razmenu.”.

Dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 4, 5. i 6.

4. U tarifnom broju 3: KREDITNI POSLOVI SA INOSTRANSTVOM, tarifni stav 5. menja se i glasi:

„5.

Plaćanje preko računa Narodne banke Srbije u inostranstvu po osnovu otplate kredita Republike Srbije za krajnje korisnike

0,20% (od sto) iznosa koji se transferiše

9-030007-MBR”.

5. U tarifnom broju 9: POSLOVI S GOTOVINOM, posle tarifnog stava 17. dodaje se tarifni stav 18, koji glasi:

„18.

Obuka zaposlenog u banci koji će obavljati poslove obrade novčanica i kovanog novca koji glase na evro

4.000 dinara po zaposlenom

9-140029-MBR”.

U tekstu posle tarifnog stava 18, u stavu 1, reči: „Naknadu po tarifnim st. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. i 17. ovog tarifnog broja” zamenjuju se rečima: „Naknadu po tarifnim st. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. i 18. ovog tarifnog broja”.

6. Tarifni broj 12 menja se i glasi:

„TARIFNI BROJ 12: POSLOVI PRINUDNE NAPLATE

Poslovi u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate

1.

Naknada za izvršenje osnova za prinudnu naplatu

4.700 dinara po osnovu

9-172001-MBR

2.

Naknada za obračun kamate po osnovu i nalogu za prinudnu naplatu

0,25% (od sto) iznosa iz osnova, odnosno naloga, a najmanje 960 dinara

9-172002-MBR

3.

Naknada za izvršenje naloga za prinudnu naplatu

2.350 dinara po nalogu

9-172003-MBR

4.

Naknada za povlačenje naloga iz prinudne naplate

2.670 dinara po nalogu

9-172004-MBR

5.

Izdavanje potvrda, uverenja, pregleda izvršenih i neizvršenih osnova i naloga za dužnika u prinudnoj naplati i dr.

960 dinara

po obaveštenju

7.

Obračun kamate po izvršenom osnovu

0,2% (od sto) iznosa obračunate kamate

po obaveštenju

8.

Izrada obračuna kamate po posebnom zahtevu stranke

0,3% (od sto) iznosa obračunate kamate

po obaveštenju

9.

Preuzimanje podataka o dužnicima koji su u prinudnoj naplati, o visini blokade i danima nelikvidnosti dužnika – koje Narodna banka Srbije vodi preko svog veb-servis sistema

2 dinara po pozivu metode servisa

po obaveštenju

10.

Postupanje po osnovu za prinudnu naplatu o naplati budućih povremenih davanja

3.000 dinara po dospelosti svakog naloga

9-172005-MBR

Sve uplate po tarifnom broju 12 vrše se na račun Narodne banke Srbije – Prinudne naplate broj 980-606-61, s naznačenim pozivom na broj uplate za određeni tarifni stav.

Naknadu po tarifnim st. 1. i 2. ovog tarifnog broja Narodna banka Srbije ne naplaćuje po osnovu za prinudnu naplatu čije je dalje izvršavanje obustavljeno na osnovu naloga izdavaoca tog osnova.

Naknadu po tarifnom stavu 5. ovog tarifnog broja Narodna banka Srbije ne naplaćuje od fizičkih lica kojima se potvrde o visini potraživanja iz radnog odnosa izdaju u skladu sa Uredbom o evidentiranju dospelih neizmirenih obaveza društvenih preduzeća po izvršnim presudama za potraživanja iz radnih odnosa („Službeni glasnik RS”, br. 23/12 i 87/12).

Na naknadu po tarifnom stavu 8. ovog tarifnog broja obračunava se porez na dodatu vrednost po opštoj stopi od 20% i naknada se uvećava za iznos tog poreza.”.

7. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print